1 juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking

4 juli 2016Aanbesteden

De herziene Aanbestedingswet is vanaf 1 juli 2016 van kracht. Deze gewijzigde wet blijft de Aanbestedingswet 2012 heten. Het aanbestedingsdossier op de website van Europa decentraal zal vanaf deze datum worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deze wijzigingen zijn nodig naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 nu ook in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd zijn.

Europese aanbestedingsrichtlijnen

De wijziging van de Aanbestedingswet 2012 betreft de implementatie van Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2014 al werden aangenomen (2014/23, 2014/24 en 2014/25).  De richtlijnen moesten eigenlijk voor 18 april 2016 omgezet zijn in nationale wetgeving. De Tweede Kamer heeft op 22 maart 2016 het wetsvoorstel voor een gewijzigde Aanbestedingswet al met een ruime meerderheid aangenomen. Vervolgens moest de wet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Dit is gebeurd op 20 juni 2016. Voordat de wet daadwerkelijk in werking kon treden was het nog wachten op het definitief vaststellen van het ook noodzakelijk te wijzigen Aanbestedingsbesluit.

Aanbestedingsbesluit

Het gewijzigde Aanbestedingsbesluit is samen met de wet vastgesteld. In het besluit worden enkele artikelen uit de Aanbestedingswet en de Richtlijnen gedetailleerder uitgewerkt. Onderdeel van dit besluit is bijvoorbeeld het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarnaast zijn de aangepaste Gids Proportionaliteit en het nieuwe Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) in het besluit aangewezen als te volgen richtsnoeren.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Aanbestedende diensten zijn vanaf 1 juli verplicht het UEA te gebruiken. De Europese Commissie heeft voor het gebruik van het UEA een tool ontwikkeld. Momenteel ondervinden aanbestedende diensten nog problemen met het gebruik van deze tool. Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt daarom een interactief pdf-formulier, dat naar verwachting uiterlijk 8 juli 2016 beschikbaar is.

Notitie over wijzigingen t.O.V. het oude regime

Nadat de Europese richtlijnen in februari 2014 definitief waren vastgesteld, heeft  Europa decentraal een Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen uitgebracht. Deze notitie is daarna nog op verschillende momenten bijgewerkt naar aanleiding van de Nederlandse implementatie van de nieuwe Richtlijnen in de gewijzigde Aanbestedingswet. De meest recente versie is die van 15 juni 2016. De notitie dient als naslagwerk voor juridische- en inkoopmedewerkers van decentrale overheden en geeft een complete beschrijving van alle voor decentrale overheden relevante elementen van de nieuwe Europese aanbestedingsregelgeving.

Informatievoorziening Europa decentraal

Het webdossier aanbesteden van Europa decentraal wordt momenteel aangepast aan de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de aanpassingen in loop van de maand worden afgerond. Mocht u in de tussentijd (of daarna) vragen hebben over de toepassing van de nieuwe regels, neemt u dan vooral contact op met Europa decentraal.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbestedingswet 2012, Rijksoverheid
Wijziging van het Aanbestedingsbesluit, Rijksoverheid
Nieuwe regeling Eigen verklaring (UEA), Rijksoverheid
Wijziging Gids Proportionaliteit en ARW 2016, Rijksoverheid
Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Notitie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal (15 juni 2016)
Nieuwsbericht, PIANOo
Nieuwsbericht, VNG