Zoeken

Filter by Category

Emissiehandel wet- en regelgeving

Richtlijn Emissiehandel Het doel van de Richtlijn Emissiehandel is om CO2 te beprijzen om investeringen in CO2 besparingstechnieken te stimuleren. Ook zijn er bepalingen vastgesteld voor de beoordeling en uitvoering van…

Lees meer

Aansprakelijkheid milieuschade

In april 2004 werd Richtlijn Milieuaansprakelijkheid van kracht. De wijzigingen zijn op 1 juni 2008 in Nederland in werking getreden. Onder andere de Wet Milieubeheer is aangepast. Om de nieuwe Europese richtlijn…

Lees meer

Milieustrafrecht

In december 2008 is de Richtlijn strafrechtelijke verplichtingen milieudelicten in werking getreden. In december 2010 is de richtlijn in Nederland geïmplementeerd, onder andere door een wijziging in het Wetboek van…

Lees meer

Noodmaatregelen wet- en regelgeving

PSO-verordening De ‘Public Service Obligations’-Verordening (PSO-verordening) draagt bij aan de totstandkoming van één Europees vervoersnetwerk. De verordening stelt voorwaarden waaronder decentrale overheden een openbaredienstverplichting aan een uitvoerder op kunnen leggen…

Lees meer

Vervoersnetwerken TEN-T wet- en regelgeving

De basis van TEN-T ligt in de artikelen 170-172 VWEU. Daarnaast bevat de Verordening 1315/2013 betreffende richtsnoeren voor het TEN-T de doelstellingen, hoofdlijnen, prioriteiten en geselecteerde projecten van het Europese…

Lees meer

Vervoer en aanbesteden wet- en regelgeving

Decentrale overheden krijgen bij het aanbesteden van vervoer te maken met onderstaande wet- en regelgeving. PSO-verordening De ‘Public Service Obligations’-Verordening (PSO-Verordening 1370/2007) is op 3 december 2009 in werking getreden….

Lees meer

Regionaal openbaar personenvervoer per trein wet- en regelgeving

PSO-verordening (Verordening 1370/2007) Nederlandse Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) Nederlandse Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) Aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG Bekendmaking concessie openbaar vervoer De procedure van bekendmaking van verleende dienstenconcessies in het…

Lees meer

Zorg wet- en regelgeving

De-minimis Op basis van de de-minimisverordening mogen decentrale overheden maximaal € 200.000,= steun per drie belastingjaren aan één onafhankelijke onderneming geven. Vanwege de geringe storing van tussenstaatse handel is de-minimissteun geen…

Lees meer