Zeevervoer

Bij staatssteun aan zeevervoerondernemingen, moeten decentrale overheden rekening houden met de regels voor deze sector. Naast algemene regels zijn er ook richtsnoeren vastgesteld.
(meer…)

Wegvervoer

Bij staatssteun aan wegvervoer moeten decentrale overheden rekening houden met de algemene staatssteunregels voor die sector. Dit zijn bijvoorbeeld de AGVV en artikel 93 VWEU. Echter, bij het verlenen van steun aan wegvervoer moet ook gelet worden op een aantal regels (en uitzonderingen) specifiek op weg(vervoer) gericht. Hierbij kan men denken aan de PSO-Verordening of de de-minimisvrijstelling.
(meer…)

Luchtvervoer

(Regionale) luchthavens concurreren steeds meer om lage kostenmaatschappijen aan te trekken. Decentrale overheden kunnen deze hierdoor niet meer standaard als publieke infrastructuur zien. Dit kan een grensoverschrijdend effect hebben.

(meer…)

Overige financieringsvormen

Naast de structuurfondsen, het ELFPO en het EVF bestaan er financieringsvormen die door de EU zijn gecreëerd ter ondersteuning van het regionaal beleid. Het directoraat-generaal Regionaal Beleid heeft samen met de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen voor de programmeringsperiode 2007-2013 vier gezamenlijke initiatieven ontwikkeld:

(meer…)

Cohesiefonds

Het cohesiefonds is één van de drie Europese structuurfondsen waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. Het cohesiefonds wordt ingezet voor doelstelling 1 van het regionaal beleid: convergentie.
(meer…)

ESF gelden

Het ESF is een van de drie structuurfondsen waarmee het regionaal beleid van EU wordt gerealiseerd in de periode 2007-2013. Het ESF wordt ingezet voor doelstelling 1 en 2 van het regionaal beleid: convergentie en regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid. Het versterkt de economische en sociale samenhang door verbetering van de werkgelegenheidskansen.

(meer…)

EFRO gelden

Het EFRO is één van de drie Europese structuurfondsen, waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. EFRO is het enige structuurfonds dat voor alle doelstellingen van het regionaal beleid kan worden ingezet, te weten:
(meer…)

Doelstellingen structuurfondsen

Het structuurfondsenbeleid voor de periode 2007-2013 richt zich op drie doelstellingen.
(meer…)

Vrijheid van vestiging

Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen, bedrijven en rechtspersonen. Iemand die zich zelfstandig als arts in een andere lidstaat wil vestigen valt onder het vrij verkeer van vestiging, een arts in loondienst onder het vrij verkeer van werknemers.
(meer…)

Vrij verkeer van werknemers

Het vrij verkeer van werknemers is voor decentrale overheden van belang in hun rol van werkgever en bij het aantrekken van werknemers. Het verbod op discriminatie naar nationaliteit tussen werknemers van de EU-lidstaten spreekt zich ook uit tot beleidsterreinen als burgerzaken en huisvesting. Decentrale maatregelen kunnen hierbij het vrij verkeer van werknemers belemmeren.
(meer…)

EU-burgerschap

De bepalingen in het VWEU die het vrij verkeer van personen moeten garanderen, waren lange tijd alleen gericht op economisch actieve personen. Sinds de introductie van het EU-burgerschap (Verdrag van Maastricht 1992) is daar verandering in gekomen. Personenverkeer omvat nu ook het vrij verkeer van EU-burgers.
(meer…)