Vrijheid van vestiging

Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen, bedrijven en rechtspersonen. Iemand die zich zelfstandig als arts in een andere lidstaat wil vestigen valt onder het vrij verkeer van vestiging, een arts in loondienst onder het vrij verkeer van werknemers.
(meer…)

Vrij verkeer van werknemers

Het vrij verkeer van werknemers is voor decentrale overheden van belang in hun rol van werkgever en bij het aantrekken van werknemers. Het verbod op discriminatie naar nationaliteit tussen werknemers van de EU-lidstaten spreekt zich ook uit tot beleidsterreinen als burgerzaken en huisvesting. Decentrale maatregelen kunnen hierbij het vrij verkeer van werknemers belemmeren.
(meer…)

EU-burgerschap

De bepalingen in het VWEU die het vrij verkeer van personen moeten garanderen, waren lange tijd alleen gericht op economisch actieve personen. Sinds de introductie van het EU-burgerschap (Verdrag van Maastricht 1992) is daar verandering in gekomen. Personenverkeer omvat nu ook het vrij verkeer van EU-burgers.
(meer…)

Burgerschapsrichtlijn

In Nederland zijn gemeenten vaak het directe aanspreekpunt voor migranten. Bij het stellen van regels voor migranten op terreinen van burgerzaken, ruimtelijke ordening of huisvesting worden zij geconfronteerd met het vrije verkeer van personen. Voor EU/burgers is dan in de eerste plaats richtlijn 2004/38/EG (de Burgerschapsrichtlijn) van belang.

Staatssteun voor cultuur, sport en innovatie straks vrijgesteld van melding?

De Europese Commissie wil het aantal steuncategorieën waarvoor decentrale overheden alleen een kennisgeving hoeven te doen, uitbreiden. De Commissie startte daarom op 24 juli een nieuwe consultatieronde over de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (AGVV). Dit in het kader van de modernisering van staatssteunregels.
(meer…)