Forposta en ABC Direct Contact

HvJ-EU, 13 december 2012. Zaak C-465/11. Het gaat in deze zaak om de uitlegging van het begrip ‘fout bij de beroepsuitoefening’ dat te vinden is in art. 45 lid 2 sub d richtlijn 2004/18. Dit artikel bevat een aantal gronden waarop een ondernemer van een opdracht kan worden uitgesloten. Het Hof stelt in deze zaak dat onder bepaalde voorwaarden inschrijvers bij een aanbesteding op basis van ‘past performance’ uitgesloten mogen worden.

(meer…)

Croce Amica One Italia Srl tegen AREU

HvJ-EU, 11 december 2014. Zaak C-440/13. In deze zaak wordt een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het toepassen van uitsluitingsronden. Het Hof oordeelt dat een aanbestedende dienst een besluit mag nemen om een opdracht definitief niet te gunnen en de aanbestedingsprocedure nietig te verklaren, wanneer een nationale wettelijke regel dit mogelijk maakt. Dit is ook mogelijk wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de uitsluitingsgronden van art. 45 richtlijn 2004/18.

(meer…)

Impresa Edilux Srl tegen Assessorato Beni Culturali e Identita Siciliana

HvJ-EU, 22 oktober 2015. Zaak C-425/15. In deze zaak bepaalt het Hof dat art. 45 richtlijn 2004/18 lidstaten een zekere beoordelingsmarge toekent zelf uitsluitingsgronden op grond van het algemeen belang vast te stellen. Bij de toepassing hiervan dienen aanbestedende diensten echter wel rekening te houden met de verdragsbeginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.

(meer…)

RegioPost GmbH & Co. KG – Stadt Landau in der Pfalzk

HvJ-EU, 17 december 2015. Zaak C-115/14. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat bepaalde deelnemers aan aanbestedingsprocedures geweigerd kunnen worden wanneer ze weigeren om het minimumloon te betalen. Deze zaak vloeit voort uit de uitsluiting van het Duitse bedrijf Regiopost. Het bedrijf mocht niet deelnemen aan de aanbestedingsprocedure van een overheidsopdracht voor het uitvoeren van postdiensten voor de stad Landau.

(meer…)

Pippo Pizzo tegen CRGT Srl

HvJ-EU, 2 juni 2016. Zaak C-27/15. In deze Italiaanse zaak heeft het Italiaanse Hof bepaald dat art. 47 lid 2 en 48 lid 3 richtlijn 2004/18 over een beroep op de economische en financiële draagkracht van derden kan worden uitgelegd dat één ondernemer het minimumniveau van de betrokken draagkracht moet heeft of dat de draagkracht door een beperkt aantal ondernemers wordt geleverd, voor zover dat vereiste verband zou houden met en in verhouding zou staan tot het voorwerp van de opdracht.

(meer…)

MT Højgaard A/S en Züblin A/S tegen Banedanmark

HvJ-EU, 24 mei 2016. Zaak C‑396/14. In deze zaak gaat het om de vraag of een partij, die tijdens de aanbestedingsprocedure deel uit maakt van een consortium van twee partijen, waarvan de andere partij nog voor gunning failliet gaat, zelfstandig de aanbestedingsprocedure mag voortzetten.

(meer…)

Wroclaw – Miasto na Prawach Powiatu tegen de minister van Infrastructuur I Rozwoju

HvJ-EU, 14 juli 2016. Zaak C-406/14. In dit arrest heeft het Hof geoordeeld over de reikwijdte van de beperking op de uitvoering van een opdracht door derden (art. 25 richtlijn 2004/18). Het Hof heeft bepaald dat het niet is geoorloofd om niet nader gespecificeerd een bepaald percentage vragen voor de uitvoering van de opdracht vanuit eigen middelen van de inschrijven.

(meer…)

Connexxion Taxi Services tegen de Nederlandse Staat

HvJ-EU, 14 december 2016. Zaak C-171/15. In deze zaak verduidelijkte het Hof van Justitie EU het gebruik van facultatieve uitsluitingsgronden. Indien een aanbestedende dienst vooraf bepaalt dat een inschrijver zonder meer dient te worden uitgesloten vanwege een uitsluitingsgrond, is het niet toegestaan de opdracht aan deze inschrijver te gunnen, omdat de uitsluiting niet proportioneel zou zijn.

(meer…)

Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici tegen Comune di Milano

HvJ-EU, 10 juli 2014. Zaak C-358/12.  In deze zaak wordt een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de uitlegging van het evenredigheidsbeginsel bij plaatsing van overheidsopdrachten.

(meer…)