Acoset SpA

HvJ-EU, 15 oktober 2009. Zaak C-196/08. In deze zaak moet het Hof beslissen of het Europees recht zich verzet tegen het rechtstreeks gunnen van een openbare dienst aan een gemengde publiekprivate vennootschap, via een (quasi-)inbesteding. De vennootschap was speciaal opgericht voor de verlening van de dienst en de private onderneming is geselecteerd via een aanbestedingsprocedure. In een dergelijk geval is dubbel aanbesteden niet nodig.

(meer…)

Econord

HvJ-EU, 29 november 2012. Gevoegde zaken C-182/11 en C-183/11. Eind 2012 heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan die weer een nadere invulling geeft aan de toepassing van de zogenaamde inbestedings-uitzonderingsgrond. Wanneer overheden een opdracht inbesteden en aan de eisen uit de jurisprudentie wordt voldaan, is de Europese aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing en hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden. Zie voor meer informatie het EUrrest van januari 2013.

Piepenbrock tegen Kreis Düren

HvJ-EG, 13 juni 2013. Zaak C-386/11. Kreis Düren is een vereniging van gemeenten waartoe Stadt Düren behoort. Op grond van een aantal overeenkomsten heeft Piepenbrock de reiniging van gebouwen van deze Kreis verricht. Kreis Düren heeft met Stadt Düren een ontwerp van een publiekrechtelijke overeenkomst opgesteld. Hierin zou de Kreis de taak van de reiniging van zijn bureau-, bestuurs- en schoolgebouwen op het grondgebied van Stadt Düren aan haar overdragen. Deze ontwerpovereenkomst voorziet in een financiële vergoeding voor de kosten van Stadt Düren. De reinigingstaken zouden worden uitgevoerd door Dürener Reinigungsgesellschaft mbH, een vennootschap waarvan Stadt Düren eigenaar is.

(meer…)

Technische Universiteit Hamburg tegen Datenlotsen Informationssysteme

HvJ-EU, 8 mei 2014. Zaak C-15/13. In deze zaak gaat het Hof in op in-house opdrachten. Een onderdeel van een overheidsdienst mag zonder aanbesteding geen opdracht gunnen aan een ander onderdeel waarover het geen toezicht oefent. Alleen als de overheidsdienst over beide onderdelen een ‘toezicht zoals op de eigen diensten’ uitoefent, zou sprake kunnen zijn van een horizontale in-houseopdracht.

(meer…)

Centro Hospital de Sebútal EPE

HvJ-EU, 19 juni 2014. Zaak C-574/12. In deze zaak gaat het Hof nader in op één van de voorwaarden van inbesteden: er moet sprake zijn van ‘toezicht zoals op de eigen diensten’. Daarover stelt het Hof dat wanneer zich bij die vereniging overeenkomstig haar statuten niet enkel entiteiten van de publieke sector, maar ook particuliere instellingen van de sociale sector kunnen aansluiten niet aan deze voorwaarden is voldaan.

(meer…)

SAG ELV Slovensko e.a. tegen NDS

HvJ-EU, 29 maart 2012. Zaak C-599/10. Het Hof oordeelt dat een aanbestedende dienst de gegadigden mag verzoeken om hun inschrijving nader toe te lichten. Hierdoor mag echter geen wijziging van de inschrijving tot stand komen. De aanbestedende dienst moet bij het verzoek om nadere toelichting de gegadigden gelijk en op loyale wijze te behandelen, zodat het verzoek niet overkomt als ten onrechte in het voordeel of nadeel van de gegadigde(n) tot wie het verzoek was gericht.

(meer…)

Evropaïki Dynamiki tegen EMSA

HvJ-EU, 21 juli 2011. Zaak C-252/10. Het Hof komt in deze zaak tot de conclusie dat gunningscriteria en de wegingsfactor daarvan in de bieding opgenomen moeten worden en dat de gunningscriteria duidelijk verband moeten hebben met het voorwerp van de aanbesteding. Wel mogen er, na het verstrijken van de inschrijftermijn, wegingsfactoren voor subcriteria vastgesteld worden, die corresponderen met de essentie van de eerder bekend gemaakte criteria, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

(meer…)

Commissie tegen Ierland

HvJ-EU, 18 november 2010. Zaak C-226/09. Bij een overheidsopdracht voor tolk- en vertaaldiensten (IIB-diensten) heeft Ierland van te voren gunningscriteria gespecificeerd, en pas na indiening van de offertes daaraan een wegingsfactoren toegekend. Het Hof komt tot de conclusie dat Ierland door de weging van de gunningscriteria te wijzigingen na een eerste onderzoek van de ingediende offertes, in strijd handelt met het beginsel van gelijke behandeling en de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting.

(meer…)

Evropaïki Dynamiki tegen EIB

Het Gerecht, 20 september 2011. Zaak T-461/08. In deze zaak spreekt het Gerecht zich onder andere uit over de door de EIB gestelde gunningscriteria. EIB heeft in de gunningscriteria opgenomen dat het personeel uit eigen capaciteitsbron van de opdrachtgever moet komen. Het Gerecht overweegt dat dit criterium te vaag en niet precies is geformuleerd en daarom in strijd met de beginselen van proportionaliteit en gelijke behandeling.

(meer…)

Lianakis AE e.a. tegen Dimos Alexandroupolis e.a.

HvJ-EG, 24 januari 2008. Zaak C-532/06. In deze zaak doet de vraag zich voor of een aanbestedende dienst in het kader van een aanbestedingsprocedure, achteraf wegingscoëfficiënten en subcriteria voor de in het bestek of in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria mag vaststellen. Het Hof oordeelt dat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie vereisen dat deze vooraf bekend moeten worden gemaakt.

(meer…)

Computer Resources International (Luxembourg) SA v. Europese Commissie

HvJ-EU, 5 november 2014. Zaak T-422/11. In het arrest Computer Resources International heeft het Gerecht van Eerste Aanleg uitleg gegeven over de te volgen procedure voor aanbestedende diensten bij abnormaal lage inschrijvingen. De Commissie heeft een ondernemer van een aanbesteding uitgesloten, waarnaar de ondernemer beroep aantekent. Vervolgens heeft het Gerecht uitleg gegeven over de motiveringsplicht van de aanbestedende dienst, de procedurele voorschriften en het begrip misbruik van bevoegdheid.

(meer…)