Teckal

HvJ-EG, 18 november 1999. Zaak C-107/98. In dit arrest formuleerde het Hof twee hoofdcriteria voor quasi-inbesteden; het toezichtcriterium en het merendeelcriterium. Indien aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, zijn de aanbestedingsregels niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een aanbestedingsplicht. Er is dan sprake van een in-house opdracht: een aanbestedende dienst verstrekt een opdracht binnen zijn eigen gezagsstructuur.

Quasi-inbesteden

Er is sprake van quasi-inbesteden als:

  • de decentrale overheid toezicht op een gelieerde instelling uitoefent alsof het een eigen dienst betreft;
  • en de gelieerde instelling het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van een decentrale overheid.

Stadt Halle

HvJ-EG, 11 januari 2005. Zaak C-26/03. In dit arrest bepaalt het Hof dat een aanbestedende dienst geen toezicht heeft op een vennootschap zoals op een eigen dienst wanneer 25% van het kapitaal van de vennootschap in handen is van een private partij.

(meer…)

Coname

HvJ-EG, 21 juli 2005. Zaak-231/03. In deze zaak heeft het Hof heeft een aanbestedende dienst een opdracht rechtstreeks toegewezen aan een vennootschap waarvan het kapitaal overwegend in handen van de overheid is. Het Hof oordeelt dat hier geen sprake is van aandeel toezicht zoals op eigen diensten, omdat de aanbestedende dienst slechts 0,97% van het kapitaal van de vennootschap beheert.

(meer…)

Parking Brixen

HvJ-EG, 13 oktober 2005. Zaak C-458/03. Het gaat in deze zaak vooral om de uitleg van het zogenaamde toezichtcriterium (het eerste Teckelcriterium) bij quasi-inbesteden. Het Hof stelt dat een aanbestedende dienst geen toezicht heeft over de instelling zoals op een eigen dienst indien de gelieerde partij een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft. Deze zelfstandigheid kan onder meer blijken uit vijf door het Hof opgestelde voorwaarden.

(meer…)

AGESP/Carbothermo

HvJ-EG, 11 mei 2006. Zaak C-340/04. In deze zaak stelt het Hof voorwaarden op om aan het zogenaamde merendeelcriterium (het tweede Teckelcriterium) bij quasi-inbesteden te voldoen.  (meer…)

Jean Auroux e.a.

HvJ-EG, 18 januari 2007. Zaak C-220/05. In deze zaak gaat het om een aanbestedingskwestie onder de oude richtlijn Werken. Uit de zaak Roanne/Auroux komt naar voren dat decentrale overheden zich met publiekrechtelijke eisen kunnen gedragen als overheidsopdrachtgever. Het opleggen van eisen aan de realisatie van (aanvullend) onroerend goed kan als overheidsopdracht worden aangemerkt. Uit het arrest volgt dat aanbesteed dient te worden bij publieke en private samenwerking als de aanbestedende dienst eisen stelt aan de uit te voeren werkzaamheden die verder gaan dan de publiekrechtelijke functie die de aanbestedende dienst heeft.

(meer…)

Asemfo Tragsa

HvJ-EG, 19 april 2007. Zaak C-295/05. Het gaat in deze zaak om de uitleg van het toezichtcriterium en het merendeelcriterium (de Teckelcriteria) bij quasi-inbesteden. Met betrekking tot het toezichtcriterium heeft het Hof bepaald dat de verdeling van het aandeel in een gezamenlijke vennootschap niet bepalend hoeft te zijn voor welke instanties toezicht kunnen uitoefenen zoals op haar eigen diensten. Met betrekking tot het merendeelcriterium stelt het Hof dat de onderneming het merendeel van haar werkzaamheden dat zij verricht voor de publieke vennoten. Zij hoeft de werkzaamheden niet noodzakelijkerwijs voor het ene of het andere lichaam te verrichten.

(meer…)

Coditel

HvJ-EG, 13 november 2008. Zaak C-324/07. In het Coditel arrest geeft het Hof verdere uitleg over het zogenaamde toezichtcriterium (het eerste Teckalcriterium) bij quasi-inbesteden in het geval van intergemeentelijke samenwerking. In een gezamenlijke vennootschap tussen meerdere overheidsinstanties volstaat een toezicht door een meerderheid om als toezicht zoals op hun eigen diensten te worden aangemerkt.

(meer…)

Vier Duitse Landkreise

HvJ-EG, 9 juni 2009. Zaak C-480/06. In deze zaak heeft het Hof criteria vastgesteld waaronder een samenwerkingsverband tussen (lokale) overheidsinstanties met het doel te verzekeren dat een publieke taak wordt uitgevoerd niet hoeft worden aanbesteed.

(meer…)

Sea Srl tegen Comune di Ponte Nossa

HvJ-EU, 10 september 2009. Zaak C-573/07. Het Hof heeft in deze zaak beantwoord wanneer er sprake is van toezicht zoals op eigen diensten. In het geval van een gemeenschappelijke vennootschap tussen meerdere overheidsinstanties is het niet doorslaggevend dat één instantie een beslissend toezicht uitoefent. De overheidsinstanties moeten gezamenlijk toezicht op die vennootschap kunnen uitoefenen, zoals zij kunnen op eigen diensten.

(meer…)