Beentjes tegen Nederlandse staat

HvJ-EG, 20 september 1988. Zaak 31/87. Deze zaak gaat over het uitleggen van richtlijn 71/305 betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. Daarvoor diende het Hof ook het begrip ‘staat’ te definiëren zoals bedoeld wordt om te kwalificeren als aanbestedende dienst. Dit moet functioneel worden uitgelegd en een lichaam in het leven geroepen om bij de wet opgedragen taken uit te voeren valt daaronder, ongeacht of het formeel een deel uitmaakt van de overheidsadministratie.

(meer…)

Swm Costruzioni en Mannocchi Luigino

HvJ-EU, 10 oktober 2013. Zaak C-94/12. In deze zaak doet het Hof uitspraak over de geschiktheidseisen van art. 47 en 48 richtlijn 2004/18. Het Hof oordeelt dat een nationale regel die inschrijvers verbiedt om voor een zelfde kwalificatiecategorie de draagkracht van meerdere ondernemingen in te roepen in strijd is met de bepalingen van de richtlijn.

(meer…)

Cartiera dell’Adda SpA v CEM Ambiente SpA

HvJ-EU, 6 november 2014. Zaak C-42/13. In deze zaak heeft het Hof bepaald dat wanneer aanbestedende diensten op grond van art. 45 richtlijn 2004/18 partijen kunnen uitsluiten van deelname aan een overheidsopdracht, als een aanbestedingsdocument ontbreekt. Uit de beginselen van gelijke behandeling en transparantie volgt dat aanbestedende diensten zulke ondernemers in dergelijke gevallen zelfs moeten uitsluiten zonder mogelijkheid omissies te herstellen wanneer een document ontbreekt welke in de aanbesteding op straffe van uitsluiting moet worden overlegd.

(meer…)

eVigilo Ltd tegen Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

HvJ-EU, 12 maart 2015. Zaak C-538/13. In deze zaak stond de vraag centraal of een inschrijving onwettig kan worden verklaard omdat de gekozen inschrijver nauwe banden heeft met door de aanbestedende dienst aangewezen deskundigen die de inschrijving hebben beoordeeld.  Aanbestedende diensten zijn verplicht opdrachten te gunnen op basis van objectieve criteria waarbij het discriminatieverbod, de beginselen van transparantie en van gelijke behandeling in acht moeten worden genomen. In deze zaak heeft het Hof van Justitie EU zich gebogen over onder andere de naleving van deze beginselen.

(meer…)

Grupo Hospitalario Quirón – Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

HvJ-EU, 22 oktober 2015. Zaak C-552/13. Deze zaak gaat over een aanbesteding voor ondersteunende chirurgische ingrepen en bepaalde administratieve voorwaarden die daarvoor gelden. Zo zijn er in deze casus geografische voorwaarden gesteld aan de aanbesteding die in strijd zijn met de algemene beginselen van de Europese aanbestedingsregels.

(meer…)

Voerendaal en van Gansewinkel

Raad van State, 28 oktober 1996. Zaak BR 1997, 269. Een gemeenschappelijke regeling waarin een gemeente de afvalinzameling uitbesteed aan een andere gemeente, valt buiten de werkingssfeer van de richtlijnen. Een dergelijke uitbesteding kan niet hetzelfde behandeld worden als een uitbesteding aan een particulier bedrijf. Het is niet van belang dat de betreffende regeling slechts het karakter van een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Projectbouw Zeeland B.V. tegen gemeente Middelburg

Hof Den Haag, 31 januari 2001. Zaak KG 2000-43. In deze zaak gaat het om het aanbesteden van de aanleg van openbare infrastructuur.

(meer…)

Ordine degli architetti delle Province di Milano e Lodi – Scala

HvJ-EG, 12 juli 2001. Zaak C-399/98. Het gaat in deze zaak om de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. Het Hof heeft bepaald dat de van een infrastructurele voorzieningen in eigen beheer is aan te merken als een overheidsopdracht voor de uitvoering van werken.

(meer…)

Jean Auroux e.a.

HvJ-EG, 18 januari 2007. Zaak C-220/05. In deze zaak legt het Hof uit onder welke omstandigheden overheidsinstanties opdrachten dienen aan te besteden bij de uitvoering van stadsontwikkeling. Dit is het geval wanneer de overeenkomst wordt geacht een economische functie te vervullen en er sprake is van een bezwarende titel. Aan dit tweede vereiste wordt voldaan indien er tegenprestaties worden geleverd voor de dienst én door derden.

(meer…)

MKB tegen diverse gemeenten

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 12 december 2007. Zaak KG-ZA 07-1167. In deze zaak gaat het om de rechtmatigheid van het clusteren van opdrachten. De rechtbank stelt dat er geen algemeen verbod op clusteren bestaat. Daarbij hebben gemeenten voldoende aannemelijk gemaakt dat zij hun opdrachten hebben geclusterd uit het oogpunt van prijs, doelmatigheid en kwaliteitsverbetering.

(meer…)

Noordwijk

Kort geding rechtbank ‘s-Gravenhage, 24 september 2008. Zaak KG ZA 08-947. In deze zaak bepaald de rechtbank dat het begrip ‘overheidsopdracht’ zoals in de aanbestedingsrichtlijn zeer laagdrempelig is. Vervolgens stelt de rechter dat onder bezwarende titel wordt verstaan dat de woningcorporatie in deze zaak voor de uitvoering van de door de gemeente bedoelde werken een tegenprestatie krijgt.

(meer…)