EUrrest
EUrrest

Is een nationale voetbalbond een ‘publiekrechtelijke instelling’?

juni 2021

INTRODUCTIE

Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak FIGC twee prejudiciële vragen beantwoord over de term ‘publiekrechtelijke instelling’ in de zin van Richtlijn 2014/24. Voor zulke instellingen geldt in principe dat hun opdrachten aanbestedingsplichtig zijn. Het Hof gaat in het arrest FIGC specifiek in op het eerste en derde kenmerk van een publiekrechtelijke instelling: of het hier draait om een organisatie die voorziet in een behoefte van algemeen belang en of die onder toezicht staat van een overheidsinstantie. (meer…)