Kabinet stelt prioriteiten op basis van het werkprogramma 2017

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft namens het kabinet een appreciatie naar de Tweede Kamer gestuurd. In de appreciatie wordt beoordeeld waar de belangen voor Nederland liggen in het werkprogramma 2017 van de Europese Commissie. Het kabinet stelt dat er voor Nederland vooral belangen zijn op de onderwerpen milieu, defensie en buitenlandse handel.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nederland is een internationaal handelsland. Bijna een derde van het nationale inkomen is afhankelijk van (internationale)) handel. In de appreciatie stelt het kabinet dat zij achter de afronding van het bilaterale handelsverdrag met Japan in 2017 staat. Omtrent het verdrag TTIP stelt het kabinet dat het voor Nederland van belang is om de tijdelijke pauze in de onderhandelingen te benutten als reflectiemoment. De pauze moet ook benut worden om dialoog te voeren met belanghebbende bedrijven en organisaties.

Defensie

De voorstellen die de Commissie doet omtrent het Defensie Actieplan steunt het kabinet. Het kabinet stelt in haar appreciatie dat de ontwikkeling van een innovatieve en competitieve defensie-industrie van belang is voor Nederland. Reeds heeft de Commissie een voorstel gedaan betreffende een Europees Defensiefonds, dit draagt bij aan het Defensie Actieplan.

Op het gebied van dataprotectie heeft de Commissie in april 2016 een pakket vastgesteld. De Algemene verordening gegevensbescherming, de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging en PNR vallen onder dit pakket. Het kabinet stelt dat voor deze wet- en regelgeving de  nationale wetgeving aangepast zal worden. Het kabinet zegt toe goed te kijken naar de verhouding van de richtlijnen tot nationale wetgeving en zal de impact van de richtlijnen te analyseren.

Infrastructuur en Milieu

Het kabinet geeft net als de Commissie hoge prioriteit aan de implementatie van maatregelen omtrent het Klimaatakkoord van Parijs. Twee prioriteiten voor Nederland zijn de transitie naar een lage-uitstoot mobiliteit en het raamwerk voor de voortgang in een circulaire economie. Het kabinet stelt dat er momenteel nog knelpunten opgelost moeten worden binnen de wet- en regelgeving voor producten, stoffen en afval.

Migratie

Sinds de presentatie van de Europese migratieagenda in 2015 heeft de Commissie veel aanvullende voorstellen gepresenteerd. Voor Nederland is het van belang om het aangenomen voorstel betreffende een Europese grens- en kustwacht te operationaliseren.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgens het kabinet zijn een goed functionerende arbeidsmarkt en sociale zekerheidsstelsels belangrijk voor Nederland. Ook armoede bestrijden, banen creëren en groei realiseren zijn prioriteiten voor Nederland. Het kabinet reageert dan ook positief op het voorstel van de Commissie om een Europese pijler omtrent sociale rechten te introduceren en wetgevende en niet-wetgevende initiatieven te realiseren omtrent arbeid, zorg en sociale bescherming.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda

Bronnen:

Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2017, Rijksoverheid

Meer informatie:

Werkprogramma, Europese Commissie
Werkprogramma EC 2017, Europa decentraal