Nieuws - 19 februari 2024

DSA nu volledig van kracht

Op 17 februari 2024 is de Digitaledienstenwet (Digital Services Act, ofwel DSA) volledig van kracht geworden. Sinds afgelopen zaterdag creëert de DSA verplichtingen voor (bijna) alle aanbieders van zogenaamde tussenhandeldiensten.

Nieuws - 19 februari 2024

Europese Commissie publiceert praktijkgids “Market Economy Test” voor risicofinanciering

De Commissie heeft een zogenaamde praktijkgids uitgebracht, waarmee het overheden wil ondersteunen die startende en opkomende innovatieve bedrijven willen helpen in een precaire fase van hun ontwikkeling. Er is al een langere tijd een Mededeling Risicofinanciering, waarin de staatssteunregels in zulke gevallen worden uitgelegd. In deze praktijkgids gaat de Commissie in het bijzonder in op de omstandigheden waaronder er geen sprake hoeft te zijn van staatssteun.

Nieuws - 19 februari 2024

Ingetrokken en uitgestelde maatregelen milieu & klimaat

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal tegemoetkomingen gedaan aan de Europese landbouwers. Het gaat om het tijdelijk opschorten van bestaande, en het aanpassen of schrappen van voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu- en klimaatwetgeving. Welke maatregelen zijn dit precies? In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, met per verandering de vindplaats voor verdere informatie.

EU Recht en beleid - 21 februari 2024

Afval

In Nederland en in de EU wordt veel afval geproduceerd. Europese afvalwetgeving heeft als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te beperken.

EU Recht en beleid - 21 februari 2024

Digi-diensten

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle diensten die Kenniscentrum Europa Decentraal aanbiedt rond het thema Digitale Overheid.

EU Recht en beleid - 21 februari 2024

Grensoverschrijdende arbeid

Door het vervagen van de grenzen binnen de EU krijgen decentrale overheden steeds vaker te maken met uitgezonden of gedetacheerde werknemers.

EU Rechtspraak - 23 februari 2024

Werknemers met een tijdelijk contract hebben net als werknemers met een vast contract recht op uitleg over ontslagredenen

Een werknemer heeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Nog tijdens de looptijd van de overeenkomst zegt de werkgever het contract eenzijdig op en doet dat zonder opgave van redenen. Mag dat? Het hof gaat daar in deze zaak op in en stelt dat het belangrijk is dat werknemers, ook bij tijdelijke contracten, op de hoogte zijn van de redenen voor hun ontslag, zodat zij kunnen beoordelen of het ontslag rechtmatig is en eventueel juridische stappen kunnen ondernemen. Het niet verstrekken van deze informatie kan leiden tot benadeling van werknemers met tijdelijke contracten en kan in strijd zijn met het recht op bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag zoals vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten.

EU Rechtspraak - 22 februari 2024

Autoriteiten die toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens moeten beslissingen daarover nemen in de vorm van een besluit waartegen bezwaar mogelijk is

Richtlijn 2016/680 verzekert de legitieme verwerking van persoonsgegevens bij juridische onderzoeken en strafrechtelijke vervolging. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens, kunnen betrokkenen hun recht van inzake en recht om in beroep te gaan tegen de verwerking niet direct uitoefenen naar de verwerker. In plaats daarvan, gaat dit via een toezichthouder. Maar maakt de toezichthouder een juridisch bindend besluit als deze de rechten van een betrokkene uitoefent? En heeft de betrokkene de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen dit besluit? Onder meer deze vragen worden behandeld in deze zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Praktijkvraag - 23 februari 2024

Wat zijn DAEB en DAB en wat is hun relatie tot de Dienstenrichtlijn?

Volgens artikel 2 Dienstenrichtlijn zijn niet-economische diensten van algemeen belang van de werking van de richtlijn uitgezonderd. Maar wat zijn diensten van algemeen (economisch) belang (DAB en DAEB) en wat is hun de relatie tot de Dienstenrichtlijn?

Praktijkvraag - 22 februari 2024

Is een woningcorporatie aanbestedingsplichtig?

In het kader van activiteiten binnen een samenwerkingsverband vragen wij ons af of een woningbouwcorporatie -net als een gemeente- verplicht is om Europees aan te besteden?

Praktijkvraag - 19 februari 2024

Mag onze gemeente de onrendabele top financieren van een project waarbij een aantal flexwoningen worden herbestemd?

Een wooncorporatie in onze gemeente heeft flexwoningen ingezet om tijdelijk studenten te huisvesten in onze stad. Na oplevering van nieuwe studios, zijn deze niet langer nodig. De flexwoningen kunnen nu worden gebruikt voor de opvang van statushouders op een andere locatie in onze gemeente. Er is sprake van een onrendabele top: een negatief verschil tussen de waarde van een woning en de kosten om de woning te realiseren en te exploiteren. De corporatie heeft gevraagd of wij als gemeente bereid zijn om een deel van de onrendabele top voor onze rekening te nemen. Wij zijn bang dat we daarmee staatssteun verlenen aan deze wooncorporatie, omdat dit soort woningen niet onder de Woningwet valt. De wooncorporatie heeft echter wel baat bij de flexwoningen, die zij willen inzetten voor het opvangen van statushouders. Ook weten wij als gemeente dat er regelingen van het Rijk zijn waar mogelijk gebruik van kan worden gemaakt. Kunnen wij zonder meer 25% van de onrendabele top aan deze ondernemer geven als steun voor deze transactie?