Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Aanbesteden en privacy: extra attendering privacybescherming op TenderNed

6 november 2017Aanbestedingen, Informatiemaatschappij, Justitie, vrijheid en veiligheid

Ook bij het plaatsen van aanbestedingen is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk onderwerp. TenderNed heeft met haar oktoberrelease van 26 oktober jl. een drietal verbeteringen voor het gebruik van het platform doorgevoerd. Door de aanpassingen worden aanbestedende diensten onder meer gewaarschuwd voor de omgang met privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie in aanbestedingsdocumenten.

Privacygevoelige informatie bij aanbesteding leerlingenvervoer

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij de VNG aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer door gemeenten. Enkele gemeenten hadden op TenderNed persoonsgegevens van kinderen met een zorgaanvraag gepubliceerd. Diverse vragen rijzen bij deze gang van zaken. Is het publiceren van deze persoonsgegevens nodig voor de aanbesteding? En kan er worden volstaan met niet-herleidbare gegevens?

De toezichthouder benadrukt dat het verwerken, en dus ook het publiceren, van persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Meer informatie over hoe u een verwerking rechtmatig inricht, kunt u hier vinden.

Privacybescherming Tenderned

Aanbestedende diensten dragen de verantwoordelijkheid voor de informatie, data en documenten die zij op TenderNed publiceren of beschikbaar stellen aan belangstellenden in het kader van een aanbesteding. Wanneer persoonsgegevens gepubliceerd worden, moet rekening gehouden worden met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 25 mei 2018 wordt de Wbp ingetrokken en is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. U kunt daar hier meer over vinden.

Aanbestedende diensten dienen altijd een afweging te maken of het noodzakelijk is om bepaalde informatie (zoals tot de persoon herleidbare gegevens) op te nemen in de aanbestedingsdocumenten.

Te denken valt aan gegevens van burgers of van eigen medewerkers. Om aanbestedende diensten extra bewust te maken van de risico’s van het openbaar maken van privacygevoelige of commercieel vertrouwelijke informatie toont TenderNed voortaan voor publicatie een extra waarschuwing. De melding wordt getoond op de pagina waar de TAN-code ingevoerd moet worden om een aankondiging, rectificatie of nieuwe aanbestedingsdocumenten te publiceren.

Andere aanpassingen TenderNed

Daarnaast wordt de naam van de gebruiker die namens een aanbestedende dienst documenten uploadt, niet langer getoond op het aankondigingenplatform. De naamsvermelding van de gebruiker die voorheen zichtbaar was in het tabblad Documenten zal niet meer te zien zijn voor overige gebruikers.

Tot slot vervalt voor aanbestedende dienst de koppeling tussen de eisen in de bibliotheek en het juridisch kader. Reden hiervoor is dat de koppeling eerder restricties dan voordelen opleverde. Door deze wijziging kan een aanbestedende dienst elke eis selecteren, zonder beperkingen van het gekozen juridisch kader.

Door:

Femke Salverda en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bronnen:

Verbeteringen TenderNed 26 oktober 2017, TenderNed

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Privacy, Europa decentraal
Gevoelige informatie in een aanbesteding, PIANOo
AP vraagt aandacht voor privacy bij aanbesteding leerlingenvervoer, nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens

X