Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

8 februari 2016Regionaal beleid en structuurfondsen, Staatssteun

Medio februari 2016 ontvangen alle gemeenten en provincies het verzoek om gegevens aan te leveren over in 2015 verleende steun voor de jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie.

De deadline voor het aanleveren van de benodigde gegevens is 18 maart 2016. In dit bericht vindt u meer informatie over de staatssteunrapportage en de procedure die gevolgd dient te worden.

E-mail Europa decentraal en brief ministerie BZK

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak.

Alle gemeenten en provincies, die staatssteun hebben gemeld of kennisgegeven of staatssteun hebben verleend onder toepassing van de Omnibus Decentraal Regeling (ODR), ontvangen op maandag 15 februari een e-mail van Europa decentraal met het verzoek gegevens aan te leveren.

Daarnaast ontvangen alle gemeenten en provincies in Nederland een brief van het ministerie van BZK met het verzoek gegevens aan te leveren bij Europa decentraal.

Benodigde informatie

Voor de jaarlijkse staatssteunrapportage dienen gemeenten en provincies gegevens aan te leveren over de staatssteun die in 2015 is verleend. Het gaat om de daadwerkelijke uitgaven die in 2015 zijn gedaan in het kader van de volgende steunmaatregelen:

– steunmaatregelen die zijn aangemeld bij DG Concurrentie, DG Landbouw of DG Maritieme Zaken en Visserij;
– steunmaatregelen die vallen onder een meldingsvrijstelling (AGVV, LGVV of Visserijvrijstellingsverordening), en waarvoor een kennisgeving is gedaan;
– steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
– steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling;
– alleen voor gemeenten: steunmaatregelen in de vorm van het rekenen van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

DAEB Rapportage

Naast de reguliere rapportage, ontvangen gemeenten en provincies middels dezelfde e-mail van Europa decentraal en brief van BZK het verzoek te rapporteren over de uitgaven die zijn gedaan voor het uitvoeren van zogenaamde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), voor zover deze vallen onder het DAEB Vrijstellingsbesluit. Deze rapportageverplichting ziet op de uitgaven uit de jaren 2014 én 2015.

Zodra het DAEB rapportageformat beschikbaar is, ontvangen gemeenten en provincies dit van Europa decentraal via een afzonderlijke mail en per brief van het ministerie van BZK. De deadline voor het aanleveren van deze gegevens zal ook in deze e-mail worden vastgelegd.

Meer informatie over de aanstaande DAEB rapportage vindt u in deze praktijkvraag uit januari 2016.

Procedure

Nadat gemeenten en provincies de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Europa decentraal vragen stellen aan uw organisatie over de aangeleverde gegevens. Na de controle van Europa decentraal zullen ook de ministeries van BZK en EZ (Economische Zaken) de aangeleverde gegevens controleren. Doordat er drie controlerondes plaatsvinden, is het mogelijk dat uw gemeente of provincie op verschillende momenten (tot eind juni 2016) gevraagd kan worden de aangeleverde gegevens te verduidelijken. De correspondentie zal echter altijd via Europa decentraal lopen.

Achtergrond staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over door hen verleende staatsteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen.

De rapportage is voor de Europese Commissie een instrument voor haar rol als toezichthouder op de naleving van de staatssteunregels. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun, dat een beeld geeft van de trends en ontwikkelingen in steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en zal te vinden zijn op de site van de Europese Commissie.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Europa decentraal:

Paul Zondag – 070-3381094
Lukas Ament – 070-3381098

cps@europadecentraal.nl

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie:

Rapportages, procedures staatssteun, staatssteun, Europa decentraal
Verlaagde grondkosten, woningcorporaties, staatssteun, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren over staatssteun voor DAEB?’, Europa decentraal
State Aid Scoreboard 2014, Europese Commissie

X