Aankondiging rapportage Diensten van Algemeen Economisch Belang

Alle gemeenten en provincies worden verzocht om uiterlijk vrijdag 22 april 2016 informatie aan te leveren in het kader van de rapportage over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Dit staat ook in de brieven van het ministerie van BZK die alle gemeenten en provincies deze week ontvangen. De benodigde informatie dient per e-mail in het daarvoor bestemde format te worden verstuurd naar cps@europadecentraal.nl. In dit bericht vindt u hier meer informatie over.

Waarover moet worden gerapporteerd?

Gemeenten en provincies moeten informatie aanleveren over de uitvoering van het DAEB-besluit (2012/21/EU). Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden uit dit besluit zijn met de interne markt verenigbaar en vrijgesteld van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie. Op grond van artikel 9 van het DAEB-besluit dient wel periodiek (om de twee jaar) gerapporteerd te worden over de uitvoering aan de Europese Commissie. De hierbij aangekondigde rapportage ziet dan ook uitsluitend op de uitvoering van het DAEB-besluit in jaren 2014 én 2015. Als uw organisatie geen steun heeft verleend hoeft u niets te doen.

Format voor DAEB-rapportage

De Europese Commissie heeft een format opgesteld dat decentrale overheden dienen te gebruiken bij het rapporteren over hun DAEB-steunmaatregelen. Dit format wordt meegezonden met de brieven van het ministerie van BZK over het rapportageverzoek, maar u kunt deze ook op de website van Europa decentraal vinden. In de brieven van het ministerie van BZK kunt u ook meer informatie over de rapportage vinden. Ook de brieven (gemeenten en provincies) kunt u op de website van Europa decentraal inzien.

Benodigde informatie

De DAEB-rapportage moet onder andere de volgende informatie bevatten:

  • per sector een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de inhoud van de als DAEB aangewezen diensten;
  • de vorm van toewijzing;
  • de periode waarvoor de DAEB wordt aangewezen;
  • eventuele uitsluitende of bijzondere rechten die aan de DAEB-beheerder zijn toegekend;
  • welke steuninstrumenten zijn gebruikt;
  • het compensatiemechanisme voor de betrokken diensten;
  • regelingen om overcompensatie te voorkomen en terug te betalen;
  • of wordt voldaan aan de transparantievereisten uit art. 7 DAEB-besluit;
  • het totaalbedrag aan toegekende steun;
  • informatie over eventuele klachten van derden over maatregelen die binnen het toepassingsbereik van het DAEB-besluit vallen.

Aanleveren gegevens bij Europa decentraal

Gemeenten en provincies kunnen de benodigde informatie uitsluitend in het daarvoor bestemde format aanleveren bij Europa decentraal. Wilt u zo vriendelijk zijn de verzochte informatie per e-mail te sturen aan cps@europadecentraal.nl uiterlijk vrijdag 22 april 2016.

Publicatie gegevens

De Commissie zal de rapportages publiekelijk beschikbaar stellen op haar website. De Commissie zal de rapportages over DAEB openbaar maken op haar website. U wordt verzocht na te gaan of de door uw gemeente of provincie aangeleverde DAEB-rapportages vertrouwelijke gegevens bevatten die niet kunnen worden gepubliceerd. De DAEB rapportages van de verschillende lidstaten over eerdere jaren kunt u inzien op deze pagina.

Door:

Lukas Ament en Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Brief gemeenten ministerie BZK inzake DAEB rapportage
Brief provincies ministerie BZK inzake DAEB rapportage
Format DAEB rapportage
Rapportages, Staatssteun, Europa decentraal
Diensten van Algemeen Belang, Europa decentraal