Aankondiging staatssteun- en DAEB-rapportage decentrale overheden

In maart zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen die hebben plaatsgevonden in 2019. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage zal dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

Verschillende overheden, verschillende rapportages

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak. Alle decentrale overheden zullen worden verzocht om gegevens in te voeren of aan te leveren voor de jaarlijkse staatssteunrapportage en de tweejaarlijkse DAEB-rapportage. Er is wel een verschil tussen provincies en gemeenten wat betreft de procedure en de wijze waarop dit plaatsvindt.

1. Procedure voor gemeenten

Alle gemeenten zullen in maart een brief van het ministerie van BZK ontvangen. In de brief zal worden gespecificeerd welke gegevens moeten worden gerapporteerd. Ook zal daarin meer informatie over de wijze van rapporteren worden verstrekt.

Kort gezegd wordt aan gemeenten verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de:
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
  • Visserijvrijstellingsverordening (VVV);
 2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;
 3. Steun in de vorm van compensatie voor de uitvoering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB);
 4. Steunmaatregelen in de vorm van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

Enkele gemeenten waarvan bekend is dat er steun is verleend onder steunmaatregel 1 zullen daarnaast een e-mail van Kenniscentrum Europa decentraal ontvangen.

Gemeenten wordt verzocht de benodigde gegevens uiterlijk donderdag 9 april 2020 per e-mail aan Europa decentraal aan te leveren.

2. Procedure voor provincies (inclusief de MA’s en gemeenten Rotterdam en Utrecht)

Alle provincies zullen in maart een e-mail en een brief van het ministerie van BZK ontvangen. Dit geldt eveneens voor de managementautoriteiten (MA’s) en de gemeenten Rotterdam en Utrecht. Deze organisaties wordt verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

Alle provincies zullen in maart een e-mail en een brief van het ministerie van BZK ontvangen. Dit geldt eveneens voor de managementautoriteiten (MA’s) en de gemeenten Rotterdam en Utrecht. Deze organisaties wordt verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de:
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
  • Visserijvrijstellingsverordening (VVV);
  • Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
 2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;
 3. Steun in de vorm van compensatie voor de uitvoering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).


Bovenstaande bestuursorganen wordt verzocht uitbetalingen in het kader van meldingen en kennisgevingen die onder steunmaatregel 1 vallen zelf in te voeren in het rapportagesysteem (SARI) van de Europese Commissie. Indien van toepassing dienen gegevens die onder de steunmaatregelen 2 en 3 vallen per e-mail bij het ministerie van BZK te worden aangeleverd.

De deadline voor provincies, MA’s en de gemeenten Rotterdam en Utrecht voor het invoeren van gegevens in SARI en waar nodig aanleveren bij BZK ligt op donderdag 9 april 2020.

Procedure

Nadat gemeenten en provincies de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Kenniscentrum Europa decentraal of het ministerie van BZK vragen stellen aan uw organisatie over de aangeleverde gegevens. Doordat er meerdere controlerondes plaatsvinden is het mogelijk dat uw gemeente of provincie op verschillende momenten (tot eind juni 2020) gevraagd kan worden de aangeleverde gegevens te verduidelijken.

Achtergrond Staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over de door hen verleende staatsteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen. De rapportage is voor de Europese Commissie als toezichthouder een instrument om de naleving van de staatssteunregels te controleren. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun, dat een beeld geeft van de trends en ontwikkelingen in de steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en is te vinden op de site van de Europese Commissie.

Tweejaarlijkse DAEB-Rapportage

Naast de reguliere staatssteunrapportage ontvangen alle gemeenten en provincies dit jaar ook het verzoek te rapporteren over de uitgaven die zijn gedaan voor het uitvoeren van zogenaamde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), voor zover deze vallen onder het DAEB-Vrijstellingsbesluit. Deze rapportageverplichting ziet op de uitgaven uit de jaren 2018 en 2019. Meer informatie over de DAEB-rapportage vindt u in deze praktijkvraag.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Kenniscentrum Europa decentraal:

Paul Zondag – 070-3381094
Marieke Merkus – 070-3381097
E-mail: cps@europadecentraal.nl

Door:

Paul Zondag en Marieke Merkus, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Rapportages, procedures staatssteun, staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Verlaagde grondkosten, woningcorporaties, staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
State Aid Scoreboard, Europese Commissie