Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Aankondiging staatssteun en DAEB-rapportage

29 januari 2018Staatssteun

In het kader van de jaarlijkse staatssteunrapportage zal komend voorjaar aan alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend, worden verzocht hierover te rapporteren. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage zal dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over deze rapportages en de te volgen procedures.

Verschillende overheden, verschillende rapportages

Alle decentrale overheden zullen worden verzocht om gegevens aan te leveren voor de jaarlijkse staatssteunrapportage en de tweejaarlijkse DAEB-rapportage. Er is wel een verschil tussen provincies en gemeenten wat betreft de gegevens die moeten worden aangeleverd en de wijze waarop dit zal plaatsvinden. Afhankelijk van de steunmaatregelen waar de decentrale overheid gebruik van heeft gemaakt zal de rapportage worden uitgevraagd.

Procedure voor provincies (+ MA’s en drie grote gemeenten)

Alle provincies zullen een uitvraag per e-mail van Europa decentraal en een brief van het ministerie van BZK ontvangen (zie verderop in dit bericht). Dit geldt tevens voor de Management Autoriteiten (MA’s) en de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Deze groepen wordt verzocht om de onderstaande gegevens aan te leveren wanneer daar gebruik van is gemaakt.

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld bij DG Concurrentie, DG Landbouw;
 2. Steunmaatregelen die vallen onder een zogenaamde vrijstellingsverordening en waar een kennisgeving voor is gedaan. Denk hierbij aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) en de Visserijvrijstellingsverordening (VVV);
 3. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
 4. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling;
 5. Alleen voor de gemeenten Amsterdam Rotterdam en Utrecht: steunmaatregelen in de vorm van het rekenen van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties;
 6. DAEB-rapportage (zie meer info onderaan dit bericht).

Bovenstaande bestuursorganen wordt verzocht een deel van de te rapporteren steunmaatregelen (1 en 2) zelf in te voeren in het rapportagesysteem (SARI) van de Europese Commissie, een deel (3, 4, en 5) per e-mail aan te leveren aan het ministerie van BZK, en het DAEB deel (6) per e-mail aan te leveren aan Europa decentraal. De provincies en de MA’s zijn hierover vorig jaar ingelicht. De drie gemeenten ontvangen nadere informatie van het ministerie van BZK over de wijze van rapporteren. De deadline voor alle bovenstaande decentrale overheden voor het aanleveren en waar nodig invoeren van gegevens in SARI ligt op 27 april 2018.

Procedure voor gemeenten

Alle gemeenten zullen een brief van BZK ontvangen. Een paar gemeenten zullen daarnaast een uitvraag per e-mail van Europa decentraal ontvangen. Gemeenten wordt verzocht onderstaande gegevens aan te leveren wanneer daar gebruik van is gemaakt.

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld bij DG Concurrentie, DG Landbouw of DG Maritieme Zaken en Visserij;
 2. Steunmaatregelen die vallen onder een zogenaamde vrijstellingsverordening en waar een kennisgeving voor is gedaan. Denk hierbij aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) en de Visserijvrijstellingsverordening (VVV);
 3. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
 4. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling;
 5. DAEB-rapportage (zie meer info onderaan dit bericht);
 6. Steunmaatregelen in de vorm van het rekenen van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

Enkel de gemeenten die een e-mail ontvangen van Europa decentraal moeten rapporteren over alle bovenstaande steunmaatregelen. De desbetreffende gemeenten wordt verzocht de benodigde gegevens (1, 2 en 3) voor 30 maart 2018 per e-mail aan Europa decentraal aan te leveren. De gemeenten die geen e-mail hebben ontvangen hoeven alleen de benodigde gegevens van 4, 5 en 6 voor 30 maart 2018 per e-mail aan Europa decentraal aan te leveren.

E-mail Europa decentraal

Zoals hierboven beschreven, ontvangen alle provincies en enkele gemeenten een e-mail van Europa decentraal. Deze e-mail zal eind februari worden verstuurd naar de gemeenten en provincies die staatssteun hebben gemeld of kennisgegeven, of staatssteun hebben verleend onder toepassing van de Omnibus Decentraal Regeling (ODR) (steunmaatregelen 1-3, zoals hierboven opgesomd). Meer informatie over de wijze van rapporten en de daarbij behorende deadlines is ook in deze e-mail terug te vinden.

Brief vanuit het ministerie van BZK

In het voorjaar van 2018 ontvangen alle gemeenten en provincies een brief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In deze brief vindt men het het verzoek om gegevens aan te leveren over in 2017 uitbetaalde steun voor de jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Daarnaast wordt dit jaar in deze brief gevraagd te rapporteren over uitgaven die zijn gedaan in 2016 en 2017 voor het uitvoeren van zogenaamde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Meer informatie over de wijze van rapporten en de daarbij behorende deadlines zijn ook in deze brief te vinden.

DAEB-rapportage

Naast de reguliere rapportage ontvangen alle gemeenten en provincies middels dezelfde brief van BZK het verzoek te rapporteren over de uitgaven die zijn gedaan voor het uitvoeren van zogenaamde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), voor zover deze vallen onder het DAEB-Vrijstellingsbesluit. Deze rapportageverplichting ziet op de uitgaven uit de jaren 2016 én 2017.

Meer informatie over de aanstaande DAEB-rapportage vindt u tevens in deze praktijkvraag.

Procedure

Nadat gemeenten en provincies de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Europa decentraal of het ministerie van BZK vragen stellen aan uw organisatie over de aangeleverde gegevens. Doordat er meerdere controlerondes plaatsvinden is het mogelijk dat uw gemeente of provincie op verschillende momenten (tot eind juni 2018) gevraagd kan worden de aangeleverde gegevens te verduidelijken.

Achtergrond staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over de door hen verleende staatsteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen.

De rapportage is voor de Europese Commissie als toezichthouder een instrument om de naleving van de staatssteunregels te controleren. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun, dat een beeld geeft van de trends en ontwikkelingen in steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en is te vinden op de site van de Europese Commissie.

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Europa decentraal:

Paul Zondag – 070-3381094
e-mail: cps@europadecentraal.nl

Meer informatie:

Rapportages, procedures staatssteun, staatssteun, Europa decentraal
Verlaagde grondkosten, woningcorporaties, staatssteun, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren over staatssteun voor DAEB?’, Europa decentraal Staatssteun Scoreboard 2017, Europese Commissie

 

X