Nieuws

Publicatie: 8 april 2022

Door:


Deze week ontvangen alle gemeenten en provincies een bericht met het verzoek te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2021. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage vindt dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaats. Over de verleende steun in het kader van de goedgekeurde besluiten met betrekking tot het doelgroepenvervoer (SA.57554SA.61360SA.100306 en SA.101235) moet dit jaar ook gerapporteerd worden. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

Verschillende overheden, verschillende rapportage

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak. Alle decentrale overheden worden verzocht om gegevens in te voeren of aan te leveren voor de jaarlijkse staatssteunrapportage. Er is wel een verschil tussen provincies en gemeenten wat betreft de procedure en de wijze waarop dit plaatsvindt.

Procedure voor gemeenten

(voor de gemeenten Rotterdam en Utrecht geldt de procedure omschreven in paragraaf 2)

Alle gemeenten ontvangen in de week van 11-15 april een brief van het ministerie van BZK waarin wordt gespecificeerd welke gegevens moeten worden gerapporteerd. Ook wordt daarin meer informatie over de wijze van rapporteren verstrekt.

Kort gezegd wordt aan gemeenten verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de:
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
 2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;
 3. Steun verleend op basis van de goedgekeurde besluiten inzake doelgroepenvervoer (SA.57554, SA.61360, SA.100306, en SA.101235);
 4. Steun in de vorm van compensatie voor de uitvoering van het Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).
 5. Steunmaatregelen in de vorm van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

Enkele gemeenten, waarvan bekend is dat er steun is verleend onder steunmaatregel 1, ontvingen daarnaast een e-mail van Kenniscentrum Europa decentraal.

Gemeenten worden verzocht de benodigde gegevens uiterlijk dinsdag 31 mei 2022 per e-mail bij Europa decentraal aan te leveren. Voor het aanleveren van gegevens die vallen onder punten 2-5 kunnen gemeenten de invulformulieren op de website van Kenniscentrum Europa decentraal gebruiken.

Procedure voor provincies

(inclusief de MA’s en gemeenten Rotterdam en Utrecht)

Alle provincies ontvangen in de week van 11-15 april een brief van het ministerie van BZK. Dit geldt eveneens voor de managementautoriteiten (MA’s) en de gemeenten Rotterdam en Utrecht. Deze organisaties worden verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de:
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
 2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;
 3. Steun in de vorm van compensatie voor de uitvoering van het Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Bovenstaande bestuursorganen worden verzocht uitbetalingen in het kader van goedgekeurde steunmaatregelen en kennisgevingen die onder steunmaatregel één vallen zelf in te voeren in het rapportagesysteem (SARI 2) van de Europese Commissie. Voor het aanleveren van gegevens voor steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling en voor DAEB kunnen de bovenstaande bestuursorganen het betreffende invulformulier op de website van Kenniscentrum Europa decentraal gebruiken.

De deadline voor provincies, de gemeenten Rotterdam en Utrecht en een aantal managementautoriteiten voor het invoeren van gegevens in SARI 2, ligt op dinsdag 31 mei 2022.

Rapportageformulieren

Procedure

Nadat gemeenten en provincies de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Kenniscentrum Europa decentraal of het ministerie van BZK vragen stellen aan uw organisatie over de aangeleverde gegevens. Omdat er meerdere controlerondes plaatsvinden is het mogelijk dat uw gemeente of provincie op verschillende momenten (tot eind juni 2022) gevraagd wordt de aangeleverde gegevens te verduidelijken.

Achtergrond staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over de door hen verleende staatssteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen. De rapportage is voor de Europese Commissie als toezichthouder een instrument om de naleving van de staatssteunregels te controleren. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun. Dit Scoreboard geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen in de steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en is te vinden op de website van de Europese Commissie.

DAEB-rapportage

Naast de reguliere rapportage ontvangen alle gemeenten en provincies het verzoek te rapporteren over de uitgaven die zijn gedaan voor het uitvoeren van zogenaamde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), voor zover deze vallen onder het DAEB-Vrijstellingsbesluit. Deze rapportageverplichting ziet op de uitgaven uit de jaren 2020 én 2021. Meer informatie over de aanstaande DAEB-rapportage vindt u tevens in deze praktijkvraag.

Doelgroepenvervoer

Zoals in 2021 ontvangen alle gemeenten en provincies dit jaar ook het verzoek te rapporteren over de uitgaven die zijn gedaan ten behoeve van landelijke en lokale doorbetalings­afspraken in het doelgroepenvervoer, voor zover dergelijke compensatie gebaseerd is op de goedgekeurde besluiten inzake doelgroepenvervoer (SA.57554SA.61360SA.100306 en SA.101235). Het betreft betalingen die in 2021 zijn gedaan én aanpassingen van betalingen in 2020.

Klik hier voor het formulier. Meer informatie is te vinden in dit nieuwsbericht betreffende de verlenging om staatssteun aan het doelgroepenvervoer te verlenen in de periode 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021, en in de onder ‘Meer informatie’ genoemde nieuwsberichten onderaan op die pagina.

Meer informatie

Rapportages, Kenniscentrum Europa Decentraal
Verlaagde grondkosten, Kenniscentrum Europa Decentraal
State Aid Scoreboard, Europese Commissie