Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden

4 februari 2019Staatssteun

Komend voorjaar zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen van staatssteun die hebben plaatsgevonden in 2018. In dit bericht vindt u meer informatie over deze rapportage en de te volgen procedures.

Verschillende overheden, verschillende rapportages

Alle decentrale overheden zullen dit voorjaar worden verzocht om gegevens aan te leveren voor de jaarlijkse staatssteunrapportage. Er is wel een verschil tussen provincies en gemeenten wat betreft de gegevens die moeten worden aangeleverd en de wijze waarop dit plaatsvindt.

Procedure voor gemeenten (klik hier)
Alle gemeenten zullen een brief van het ministerie van BZK ontvangen. Enkele gemeenten zullen daarnaast een e-mail van Europa decentraal ontvangen. In de mail en in de brief zal worden gespecificeerd welke gegevens moeten worden gerapporteerd. Kort gezegd wordt gemeenten verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen.

1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt bijvoorbeeld aan steunmaatregelen die vallen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) en de Visserijvrijstellingsverordening (VVV);
2. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
3. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling;
4. Steunmaatregelen in de vorm van het rekenen van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.
Alleen de gemeenten die een e-mail ontvangen van Europa decentraal moeten rapporteren over alle bovenstaande steunmaatregelen. De desbetreffende gemeenten wordt verzocht de benodigde gegevens (van steunmaatregelen 1 en 2) voor 22 maart 2019 per e-mail aan Europa decentraal aan te leveren. De deadline voor het aanleveren van de gegevens van steunmaatregelen 3 en 4 zal later in de brief van het ministerie van BZK volgen.

De overige gemeenten (die geen e-mail van Europa decentraal hebben ontvangen) hoeven alleen de benodigde gegevens van steunmaatregelen 3 en 4 te rapporteren indien van toepassing.

Procedure voor provincies (+MA's en drie grote gemeenten) (klik hier)
Alle provincies zullen een e-mail van Europa decentraal (zie verderop in dit bericht) en een brief van het ministerie van BZK ontvangen. Dit geldt eveneens voor de Management Autoriteiten (MA’s) en de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Deze organisaties wordt verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen.

  1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt bijvoorbeeld aan steunmaatregelen die vallen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) en de Visserijvrijstellingsverordening (VVV);
  2. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
  3. Steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling;
  4. Alleen voor de gemeenten Amsterdam Rotterdam en Utrecht: steunmaatregelen in de vorm van het rekenen van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

Bovenstaande bestuursorganen wordt verzocht uitbetalingen in het kader van meldingen en kennisgevingen die onder steunmaatregel 1 vallen zelf in te voeren in het rapportagesysteem (SARI) van de Europese Commissie. Indien van toepassing dienen gegevens die onder de steunmaatregelen 2, 3 en 4 vallen per e-mail bij Europa decentraal te worden aangeleverd. De deadline voor provincies MA’s en drie grote gemeenten voor het aanleveren en waar nodig invoeren van gegevens in SARI ligt op 29 maart 2019.

Wanneer kunt u de informatie van het ministerie van BZK en Europa decentraal verwachten?

E-mail van Europa decentraal

Zoals hierboven beschreven, ontvangen alle provincies en enkele gemeenten een e-mail van Europa decentraal. Deze e-mail zal in de week van 18 februari worden verstuurd naar de gemeenten en provincies die staatssteun hebben gemeld of kennisgegeven, of staatssteun hebben verleend onder toepassing van de Omnibus Decentraal Regeling (ODR). Meer informatie over de wijze van rapporteren en de daarbij behorende deadlines zal ook in deze e-mail terug te vinden zijn.

Brief vanuit het ministerie van BZK

In het voorjaar van 2019 ontvangen alle gemeenten en provincies een brief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze brief staat het verzoek om gegevens aan te leveren over in 2018 uitbetaalde steun voor de jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Meer informatie over de wijze van rapporteren en de daarbij behorende deadlines zal ook in deze brief te terug te vinden zijn.

Procedure

Nadat gemeenten en provincies de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Europa decentraal of het ministerie van BZK vragen stellen aan uw organisatie over de aangeleverde gegevens. Doordat er meerdere controlerondes plaatsvinden is het mogelijk dat uw gemeente of provincie op verschillende momenten (tot eind juni 2019) gevraagd kan worden de aangeleverde gegevens te verduidelijken.

Achtergrond staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over de door hen verleende staatsteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen.

De rapportage is voor de Europese Commissie als toezichthouder een instrument om de naleving van de staatssteunregels te controleren. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun, dat een beeld geeft van de trends en ontwikkelingen in de steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en is te vinden op de site van de Europese Commissie.

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Europa decentraal:

Paul Zondag – 070-3381094
Marieke Merkus – 070-3381097
E-mail: cps@europadecentraal.nl

Door:

Paul Zondag en Marieke Merkus, kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Rapportages, procedures staatssteun, staatssteun, kenniscentrum Europa decentraal
Verlaagde grondkosten, woningcorporaties, staatssteun, kenniscentrum Europa decentraal
State Aid Scoreboard, Europese Commissie