Aanpassing monitorings- en rapportageverplichtingen Europese milieuregelgeving

De monitorings- en rapportageverplichtingen onder de Europese milieuregelgeving zijn toe aan verandering, stelt het Comité van de Regio’s. Op dit moment is er te weinig samenhang en consistentie in monitoring en rapportage, waardoor er niet goed kan worden gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. Daarom heeft het Comité van de Regio’s positief gestemd over maatregelen die als doel hebben om de implementatie van EU-milieuregelgeving te verbeteren.

Implementatie EU-milieuregelgeving

Het Comité van de Regio’s wijst er op dat lokale en regionale overheden verantwoordelijk zijn voor de implementatie van 70% van de Europese milieuregelgeving. Ook moeten zij de toepassing van deze regelgeving monitoren en erover rapporteren. De Europese Commissie is echter niet tevreden over de implementatie van deze wetgeving, omdat het niet duidelijk is of deze wel correct wordt toegepast in alle Europese lidstaten. Het is daarom nodig om de monitorings- en rapportageverplichtingen onder deze wetgeving aan te passen. Het Comité is van mening dat de administratieve kosten voor steden en regio’s daarbij meegenomen moeten worden.

Better Regulation

De maatregelen die zijn aangenomen door het Comité van de Regio’s zijn onderdeel van een verkennend advies dat door het Comité is opgesteld. Dit advies is aangevraagd door de Europese Commissie en heet: ‘EU-milieuwetgeving: het verbeteren van rapportage en naleving.’ De Commissie wil de monitorings- en rapportageverplichtingen onder EU-milieuregelgeving aanpassen in het kader van de Better Regulation en REFIT agenda. Betere regelgeving draagt bij aan een effectievere en meer geharmoniseerde uitvoering van de regels en lastenvermindering voor decentrale overheden.

Consultatie en Kamerbrief

Om te inventariseren op welke punten de monitorings- en rapportageverplichtingen aangepast moeten worden, heeft de EU eerder dit jaar een consultatie geopend. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stuurde op 23 maart 2016 een Kamerbrief met de Nederlandse reactie op deze EU consultatie. In deze reactie zijn concrete knelpunten geformuleerd, zoals het overlappen en het conflicteren van bepaalde verplichtingen. Verder informeert de staatssecretaris de Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen en standpunten van de Commissie. Naar verwachting zal de Commissie deze evaluatie in 2017 afronden.

Maatregelen

De aangenomen maatregelen hebben als doel om EU-milieuregelgeving beter te laten werken in de praktijk. Zo kunnen de rapportages geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden en kunnen er documenten met toelichting en implementatiescorelijsten worden opgesteld. Ook moeten andere digitale hulpmiddelen, zoals ruimtelijke informatie programma’s, verder ontwikkeld worden. Het Comité van de Regio’s vraagt de Commissie om ook bij het vervolg van dit programma nauw met hen samen te werken.

Door:

Petra Werkman en Zana Sami, Europa decentraal

Bron:

Local leaders to make EU environmental law better work on the ground, nieuwsbericht Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Implementatie Europese milieurichtlijnen, Europa decentraal
Europees milieubeleid en decentrale overheden, Europa decentraal
Implementatie en handhaving, Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal
Wanneer krijgen waterschappen te maken met Europese water- en milieurichtlijnen? Praktijkvraag Europa decentraal
Wat zijn de gevolgen van te late of onjuiste implementatie van de milieurichtlijnen? Praktijkvraag Europa decentraal
Streamlining monitoring and reporting obligations in environment policy, consultatie Europese Commissie
Kamerbrief over Nederlandse reactie op EU consultatie monitorings- en rapportagebepalingen EU milieuregelgeving, Rijksoverheid
Communication on improving the delivery of benefits from EU environment measures: building confidence through better knowledge and responsiveness, mededeling Europese Commissie