ACM: gemeente Cuijk moet ligplaatsen doorberekenen

Eind december 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een besluit gepubliceerd waarin zij tot de conclusie komt dat de gemeente Cuijk in overtreding is vanwege het aanbieden van gratis ligplaatsen voor recreatieboten. Als de gemeente Cuijk de ligplaatsen wil blijven aanbieden, dan moet de gemeente voor de berekening van de tarieven voor de ligplaatsen tenminste de integrale kostprijs in acht nemen.

Ligplaatsen

In de Kraaijenbergse Plassen liggen twee passantenhavens: een particuliere jachthaven en een verenigingsjachthaven. Aan de noordoever van de Kraaijenbergse Plassen heeft de gemeente Cuijk een afmeerplek met aanlegpalen gerealiseerd. Recreanten mogen hier met hun boot aanmeren. De gemeente Cuijk vraagt voor deze ligplaatsen geen liggelden. Recreanten mogen hier maximaal zes nachten verblijven. De gemeente Cuijk is van mening dat het verstrekken van gratis ligplaatsen zonder voorzieningen geen economische activiteit is, maar uitvoering van een overheidstaak. De ACM heeft onderzoek gedaan deze activiteiten van de gemeente Cuijk.

Wet M&O: doorberekenen integrale kosten

Om een eerlijke concurrentie te verzekeren, dienen overheidsorganisaties die activiteiten op een markt ontplooien, zich te houden aan een viertal gedragsregels. Deze zijn vastgelegd in de Wet Markt & Overheid (Wet M&O). Deze regels betreffen een aanvulling op de Europese mededingingsregels. Eén van de gedragsregels schrijft voor dat overheidsorganisaties bij het aanbieden van goederen of diensten op een markt op zijn minst de integrale kosten in rekening moeten brengen bij de afnemers van de betrokken goederen of diensten.

Economische activiteiten

De Wet M&O is van toepassing op bestuursorganen  die economische activiteiten verrichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Gemeenteraad. Het is vaste rechtspraak dat onder economische activiteit wordt verstaan iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt. Als bestuursorganen economische activiteiten verrichten zijn zij verplicht de integrale kostprijs door te berekenen.

Conclusie ACM

De ACM concludeert dat de gemeente Cuijk, door het aanbieden van de ligplaatsen, een economische activiteit verricht. Het aanbieden van ligplaatsen bij de Kraaijenbergse Plassen kan namelijk ook door particulieren worden gedaan en in de praktijk zijn er ook particuliere aanbieders van ligplaatsen in het gebied. De gemeente Cuijk treedt of zou daarom, feitelijk of potentieel, in concurrentie kunnen treden met andere commerciële particuliere ondernemingen van ligplaatsen waar ook overnacht kan worden. Volgens de ACM maakt het daarbij niet uit of er voorzieningen worden aangeboden zoals bijvoorbeeld water en elektra.

Vervolgens komt de ACM tot de conclusie dat de gemeente Cuijk niet de integrale kosten in rekening brengt. De gemeente maakt bij het aanbieden van de ligplaatsen diverse kosten zoals de aanleg en het onderhoud van aanlegpalen en de kapitaalkosten van de grond. De gemeente Cuijk verricht hiermee een economische activiteit zonder daarbij de integrale kosten door te berekenen. In deze zaak laat de ACM het bij een verklaring dat zij de overtreding heeft vastgesteld en maakt zij geen gebruik van de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Decentrale relevantie

In eerdere besluiten heeft de ACM overtreden vastgesteld bij de gemeente Zeewolde en De Marne, die de Wet M&O niet hadden nageleefd bij het exploiteren ligplaatsen. Het is dus van belang voor decentrale overheden van belang te zorgen dat zij bij het verrichten van economische activiteiten verrichten de gedragsregels uit de Wet M&O goed naleven.

Door:

Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

Besluit ACM, Gemeente Cuijk overtrad wet Markt en Overheid

Meer informatie:

Nieuwsbericht Autoriteit consument en markt, ACM
Handreiking markt en overheid, Rijksoverheid
Gedragsregels markt en overheid, Europa decentraal
Het algemeen belang besluit, Europa decentraal
Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Besluit ACM, Zeewolde overtrad wet Markt en Overheid bij exploitatie haven
Besluit ACM, De Marne overtrad wet Markt en Overheid