ACM: gemeente De Marne overtreedt Wet M&O bij exploitatie ligplaatsen haven

28 september 2015Europees mededingingsrecht

In augustus 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geoordeeld dat de gemeente De Marne de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) niet in acht heeft genomen bij de exploitatie van gemeentelijke ligplaatsen voor boten. Volgens de ACM voldoet de gemeente De Marne bij het aanbieden van ligplaatsen niet aan de verplichting uit de Wet M&O met betrekking tot het doorberekenen van de integrale kosten.

Feiten

De gemeente De Marne exploiteert op verschillende plaatsen in de gemeente ligplaatsen. De liggeldtarieven die worden gehanteerd zijn niet gebaseerd op de onderliggende kosten, maar zijn vastgesteld aan de hand van een vergelijking met de tarieven van andere ligplaatsen in Nederland. Een kostenonderzoek heeft dus niet plaatsgevonden en het blijkt dat in werkelijkheid de kosten voor de gemeentelijke ligplaatsen ongeveer 12 x hoger zijn dan de opbrengsten. Hierdoor rees bij de ACM de vraag of de gemeente zich bij de exploitatie van gemeentelijke ligplaatsen houdt aan de Wet M&O.

Wet M&O: doorberekenen integrale kosten

Om een eerlijke concurrentie te verzekeren, dienen overheidsorganisaties die activiteiten op een markt ontplooien, zich te houden aan een viertal gedragsregels die zijn vastgelegd in de Wet M&O. Deze regels betreffen een aanvulling op de Europese mededingingsregels. Eén van de gedragsregels schrijft voor dat overheidsorganisaties bij het aanbieden van goederen of diensten op een markt op zijn minst de integrale kosten in rekening moeten brengen bij de afnemers van de betrokken goederen of diensten.

Economische activiteiten

De Wet M&O is van toepassing op bestuursorganen (hierbij kunt u denken aan bijv. de Gemeenteraad) die economische activiteiten verrichten. Het is vaste rechtspraak dat onder economische activiteit wordt verstaan iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt. Volgens de ACM verricht de gemeente De Marne bij het exploiteren van gemeentelijke ligplaatsen economische activiteiten. Hierdoor is de verplichting tot het doorberekenen van de integrale kosten uit de Wet M&O van toepassing op de gemeente.

Conclusie ACM

Aangezien de gemeente aanzienlijk meer kosten maakt dan inkomsten genereert met het aanbieden van gemeentelijke ligplaatsen, concludeerde de ACM dat de gemeente bij het aanbieden van deze dienst niet de integrale kosten heeft doorberekend. Hiermee handelde de gemeente in strijd met de Wet M&O. In deze zaak laat de ACM het bij een verklaring dat zij de overtreding heeft vastgesteld en maakt zij geen gebruik van de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Herstelactie gemeente

In de Wet M&O is vastgelegd dat dat deze wet niet van toepassing is op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Ook is vastgelegd dat de algemeen belangvaststelling voor gemeenten door de gemeenteraad geschiedt. De gemeente De Marne heeft aangegeven na te zullen gaan of voor de exploitatie van ligplaatsen een dergelijk algemeen belang besluit kan worden genomen, waardoor de Wet M&O niet meer van toepassing is op deze economische activiteiten. Volgens de gemeente zijn verschillende ligplaatsen namelijk onrendabel, maar is het vanwege de evenwichtige verdeling van ligplaatsen niet gewenst deze op te heffen.

Decentrale relevantie

De gemeente De Marne is niet de eerste gemeente die de mist ingaat bij het onder de kostprijs aanbieden van ligplaatsen. Eerder concludeerde de ACM dat de gemeente Zeewolde de Wet M&O niet had nageleefd bij het exploiteren ligplaatsen. Het is dus van belang voor decentrale overheden van belang te zorgen dat zij bij het verrichten van economische activiteiten verrichten de gedragsregels uit de Wet M&O goed naleven.

Door:

Lukas Ament en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bron:

Besluit ACM, Gemeente De Marne overtreedt Wet Markt en Overheid

Meer informatie:

Autoriteit consument en markt, ACM
Handreiking markt en overheid, Rijksoverheid
Gedragsregels markt en overheid, Europa decentraal
Het algemeen belang besluit, Europa decentraal
Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Besluit ACM, Zeewolde overtrad wet Markt en Overheid bij exploitatie haven