ACM neemt besluit met betrekking tot de Wet Markt en Overheid

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn de pasfotohokjes die in zeven stadsdeelkantoren van de gemeente Amsterdam staan, niet in strijd met de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). De gemeente brengt voor deze dienstverlening de integrale kostprijs in rekening, aldus de ACM.

De casus

De gemeente Amsterdam heeft in de loop van 2013 overeenkomsten gesloten met Prontophot voor het plaatsen van drie pasfotoautomaten in verschillende stadsdelen van Amsterdam. Een deel van deze automaten was tijdelijk geplaatst en is later vervangen door automaten van Pasfotopoint. In 2015 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Pasfotopoint om eind 2015 en begin 2016 nog vier automaten te plaatsen. De overeenkomst met Pasfotopoint is tot stand gekomen na een aanbestedingsprocedure. De gemeente ontvangt van Prontophot en Pasfotopoint een vergoeding voor de plaatsing van de pasfotoautomaten.

Op 21 september 2015 hebben vijf partijen uit de fotovakhandel de ACM gevraagd om een besluit te nemen over deze kwestie. De vraag is of de Gemeente Amsterdam met het plaatsen, dan wel laten plaatsen en het laten exploiteren van pasfotoautomaten in stadsdeelkantoren in Amsterdam, in strijd handelt met de Wet M&O. Naar het oordeel van partijen voldoet de gemeente in het bijzonder niet aan de verplichting tot doorberekening van de integrale kosten.

Wet M&O

De Wet M&O heeft als doel om zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere ondernemingen. Om dit te kunnen realiseren moeten overheden die economische activiteiten verrichten zich houden aan de gedragsregels Markt en Overheid die zijn opgenomen in de Mededingingswet. Deze regels betreffen een aanvulling op de Europese mededingingsregels. De gedragsregels omvatten de plicht tot integrale kosten doorberekening, het bevoordelingsverbod, de plicht tot beschikbaarstelling van gegevens en de plicht tot functiescheiding.

Wel of geen economische activiteit

Uitgangspunt voor de toepassing van de Wet M&O is het begrip ‘economische activiteit’. Een overheid die economische activiteiten verricht, is aan te merken als een onderneming. Een onderneming is elke eenheid die goederen of diensten op de markt aanbiedt (art. 25i Wet Markt en Overheid). De ACM toetst dus allereerst of in dit geval sprake is van een economisch activiteit. Daarbij merkt de ACM op dat de gemeente de pasfotoautomaten niet zelf exploiteert, maar uitsluitend ruimte ter beschikking stelt. De automaten zijn en blijven onderdeel van Prontophot en Pasfotopoint. Desalniettemin kwalificeert het ter beschikking stellen van ruimte voor plaatsing van deze automaten als een economische activiteit die ook door commerciële partijen zou kunnen worden verricht.

Besluit ACM

Vervolgens toetst de ACM, omdat in dit geval sprake is van een economische activiteit, of de gemeente de gedragsregels heeft nageleefd. Vooral het doorberekenen van de integrale kosten werd door de partijen aangevoerd als overtreding van deze wet. ACM constateert dat de totale, werkelijke opbrengsten die de gemeente tot dusver heeft behaald met haar dienstverlening met betrekking tot de pasfotoautomaten ruimschoots hoger zijn dan de kosten van deze dienstverlening. Dit leidt tot de conclusie dat de gemeente Amsterdam de integrale kosten heeft doorberekend en dat er daarom geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Conclusie

De ACM verklaart dan ook dat de gemeente Amsterdam de Wet M&O en de Mededingingswet niet heeft overtreden bij haar dienstverlening met betrekking het beschikbaar stellen van ruimte voor pasfotoautomaten in zeven stadsdeelkantoren in Amsterdam. De ACM wijst het verzoek tot handhaving van de vijf partijen af.

Door:

Petra Werkman en Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal

Bron:

Besluit, ACM

Meer informatie:

Nieuwsbericht, ACM
Europees mededingingsrecht Europa decentraal
Gedragsregels markt en overheid Europa decentraal
Wet- en regelgeving Europa decentraal
Nieuwsbericht ‘ACM doet onderzoek naar mogelijke oneerlijke concurrentie,’ Europa decentraal