ACM stuurt brief aan VNG over aanbieden van camperplaatsen en de Wet Markt en Overheid

De brief van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de VNG is het resultaat van een onderzoek dat de ACM heeft gedaan naar het aanbieden van camperplaatsen door gemeenten, naar aanleiding van signalen uit de recreatiesector. Met deze brief wil de ACM helderheid creëren over de wet Markt en Overheid en het aanbieden van camperplaatsen.

Brief ACM

De ACM constateert dat er bij sommige gemeenten onduidelijkheid bestaat over de vraag in hoeverre de Wet Markt en Overheid (Wet MenO) van toepassing is op het aanbieden van camperplaatsen. Zo vragen gemeenten zich af of het voor de toepassing van de Wet MenO uitmaakt of er voorzieningen worden aangeboden op de camperplaats. Door middel van een brief aan de VNG wil de ACM hierover duidelijkheid verschaffen.

Wet Markt en Overheid

Als de overheid zich als onderneming op de markt begeeft (dus economische activiteiten verricht), zijn de gedragsregels Markt en Overheid van toepassing. De gedragsregels Markt en Overheid zijn opgenomen in de Mededingingswet. Deze regels betreffen een aanvulling op de Europese mededingingsregels. De wet Markt en Overheid is op 1 juli 2012 in werking is getreden en de regels hierin zijn onverkort van toepassing op overheidsbedrijven.

Conclusie ACM

In haar brief komt de ACM tot de conclusie dat op het moment dat gemeenten camperplaatsen aanbieden met de mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf, zij economische activiteiten verrichten waarmee zij feitelijk, dan wel potentieel, in concurrentie treden met particuliere ondernemingen.
Aan recreanten met campers wordt immers de mogelijkheid geboden om op een daartoe door de gemeente aangewezen plek te overnachten, hetgeen een dienst is die ook wordt aangeboden (of kan worden aangeboden) door particuliere ondernemingen.

Ter verduidelijking maakt de ACM in haar brief vervolgens onderscheid tussen het aanbieden van camperplaatsen en straatparkeren. Camperplaatsen waarop niet overnacht mag worden en die geen voorzieningen bieden , ziet de ACM als straatparkeren waar gemeenten handelen in de uitoefening van overheidsgezag en waarbij dus geen sprake is van verrichten van economische activiteiten.

Algemeen belang

Bij het verrichten van economische activiteiten moeten gemeenten de gedragsregels in acht nemen. Dit betekent onder andere dat de gemeente gehouden is om de integrale kosten door te berekenen in de tarieven voor het aanbieden van gemeentelijke camperplaatsen. Dit is anders als de gemeente tot de conclusie komt dat sprake is van een economische activiteit, maar dat het algemeen belang er om vraagt dat deze camperplaatsen worden aangeboden. De Wet MenO is namelijk niet van toepassing op activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. In dat geval zal hier een door de gemeenteraad genomen algemeen belang besluit aan ten grondslag moeten liggen.

Door:

Madeleine Broersen, Europa decentraal

Bron:

De volledige tekst van de brief van de ACM aan de VNG, ACM

Meer informatie:

Wet Markt en Overheid, Europa decentraal
Algemeen belang besluit, Europa decentraal
Handreiking Wet Markt en Overheid, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie