Actieagenda Beter Aanbesteden in de Tweede Kamer

28 mei 2018Aanbesteden

Afgelopen weken is in de Tweede Kamer gesproken over de actieagenda Beter Aanbesteden. Woensdag 16 mei 2018 vond een rondetafelgesprek plaats met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Daarnaast stond op donderdag 24 mei 2018 een Algemeen Overleg Aanbesteden met deze Tweede Kamercommissie op de planning.

Actieagenda Beter Aanbesteden

De actieagenda Beter Aanbesteden brengt in kaart hoe publieke organisaties en ondernemers effectiever kunnen omgaan met de verplichtingen bij het inkopen van werken, leveringen of diensten. Aanbestedende diensten en inschrijvende partijen hebben gezamenlijk 31 aanbevelingen en 23 acties opgesteld om succesvoller aan te besteden. Voorbeelden van deze acties zijn het opstellen van een evaluatieformulier om inschrijvers de gelegenheid te bieden de aanbesteding te beoordelen en het verspreid door het land organiseren van marktdagen om de dialoog tussen de aanbestedende diensten en de marktpartijen te faciliteren.

Rondetafelgesprek

In het kader van de actieagenda Beter Aanbesteden heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek georganiseerd. Doel van het gesprek was om meer inzicht te krijgen in het proces van aanbesteden en verbeteringen in de wijze waarop wordt aanbesteed in kaart te brengen. Het rondetafelgesprek was opgedeeld in twee blokken. Het eerste blok bestond uit een gesprek met de inkopende kant: de opdrachtgevers. Voor het tweede blok was de verkopende kant uitgenodigd: de opdrachtnemers. Namens Europa decentraal nam plaatsvervangend directeur Ann-Marie Kühler deel aan het gesprek aan de opdrachtgeverskant.

De genodigden van het rondetafelgesprek benadrukten dat beter aanbesteden vooral een kwestie is van een groter bewustzijn. Het is van belang dat de inkoopfunctie goed wordt ingebed in de organisatie van aanbestedende diensten. Verder focuste het gesprek zich op het primaire doel van aanbesteden en de waarde die aan nevendoelstellingen zoals duurzaamheid en social return moet en kan worden gehecht. De wijze waarop deze aspecten worden uitgevraagd in de aanbesteding speelt daarbij een belangrijke rol.

Alle deelnemers en hun standpunten zijn hier terug te vinden. Tijdens de procedurevergadering op donderdag 7 juni staan de position papers van de deelnemers aan het Rondetafelgesprek nogmaals op de agenda.

Algemeen Overleg

In vervolg daarop heeft donderdag 24 mei 2018 een Algemeen Overleg plaatsgevonden. Op de agenda stond wederom de actieagenda Beter Aanbesteden, de voortgang van het traject Beter Aanbesteden en de vijfde periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk hun visie op Beter Aanbesteden ingebracht.

Clusteren en tenderkostenvergoeding

Tijdens het debat verwees de staatssecretaris meerdere malen naar de kamerbrief die zij op 15 mei 2018 naar de Kamer heeft gestuurd. In deze brief geeft zij aan voor de zomer een handreiking tenderkostenvergoeding aan de Kamer te doen toekomen. Daarnaast vermeldt zij in die brief dat een werkgroep bezig is om de problematiek rondom het samenvoegen van opdrachten in kaart te brengen. De staatssecretaris verwacht het advies omtrent clusteren voor de zomer.

Vijfde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Uit de rapportage over de periode van maart 2017 tot maart 2018 blijkt dat er in totaal 59 klachten door ondernemers zijn ingediend. Door aanbestedende diensten zijn, net als in de jaren daarvoor, geen klachten ingediend. De onderwerpen waarover geklaagd werd liepen uiteen, maar gingen voor het grootste gedeelte over de geschiktheidseisen en selectiecriteria en de gunningscriteria en beoordelingssystematiek. Tijdens het Algemeen Overleg kwam de rechtsbescherming van ondernemers ter sprake. Dit aspect zal worden meegenomen bij  de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts in 2019.

Het verslag van het Algemeen Overleg vindt u hier.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Actieagenda Beter Aanbesteden, rapport Rijksoverheid
Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden, Kamerbrief Ministerie van EZK
‘Staatssecretaris Mona Keijzer neemt actieagenda Beter Aanbesteden in ontvangst’, nieuwsbericht Europa decentraal