Actieplan voor de natuur: Europese Commissie wil meer geld voor biodiversiteit

1 mei 2017Milieu

Op 27 april 2017 heeft de Europese Commissie een actieplan voor de natuur, mensen en de economie gepresenteerd. Doel van dit actieplan is betere naleving en implementatie van het Europees biodiversiteitsbeleid, waarvan de Vogel- en Habitatrichtlijnen onderdeel uitmaken. In het actieplan stelt de Commissie een 10% verhoging in financiering voor natuurbeleid voor.

Prioriteiten

Het actieplan gaat uit van de volgende vier prioriteiten:

  1. de richtsnoeren, kennis en samenhang met bredere sociaal economische doelstellingen verbeteren;
  2. politieke betrokkenheid opbouwen en naleving verbeteren;
  3. meer investeringen in Natura2000 en betere synergiën met de financieringsinstrumenten van de EU;
  4. betere communicatie en voorlichting en grotere betrokkenheid van burgers, belanghebbenden en gemeenschappen.

Investeringen

De Commissie dringt in het actieplan onder meer aan op een doeltreffende integratie van Natura 2000 en biodiversiteit in het algemeen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het actieplan bevat voorstellen om binnen het huidige wettelijke kader de synergiën met het GLB en andere belangrijke EU-beleidsterreinen, zoals het cohesiebeleid en onderzoeks- en innovatiebeleid, te verbeteren. Tevens wordt een verhoging voorgesteld van de voor natuur bestemde financiering. Om investeringen in de natuur te stimuleren moet het LIFE-budget, voor projecten die natuurbehoud en biodiversiteit ondersteunen, met 10% verhoogd worden. Ook investeringen door de particuliere sector moeten gestimuleerd worden.

Concrete maatregelen

De vier prioriteiten worden door middel van vijftien concrete maatregelen uitgevoerd, tussen nu en 2020. De volledige lijst is hier te vinden. De Commissie heeft het actieplan opgesteld in nauwe samenwerking met het Comité van de Regio’s. Bij de volgende vier maatregelen is het Comité verantwoordelijk voor de uitvoering:

1. in alle EU-talen richtsnoeren bijwerken, ontwikkelen en actie promoten betreffende;
a. bouwvergunningsprocedures, bescherming en beheer van soorten alsook sectorspecifieke onderwerpen;
b. de integratie van ecosysteemdiensten in besluitvorming

2. overheden en belanghebbenden uit verschillende lidstaten op het niveau van de bio-geografische regio’s samenbrengen om gemeenschappelijke problemen, waaronder grensoverschrijdende problemen, aan te pakken;

3. de uitwisseling van kennis en de betrokkenheid van lokale en regionale autoriteiten ondersteunen door middel van een gemeenschappelijke platform met het Comité van de Regio’s;

4. de erkenning van goed beheer van Natura 2000-gebieden ondersteunen, waarbij nieuwe technologieën en voorlichtingsactiviteiten worden aangewend. Ook het versterken van het verband tussen het natuurlijk en het cultureel erfgoed, in het bijzonder in de context van het Europees jaar van het cultureel erfgoed (2018).

REFIT natuurrichtlijnen

Uit de REFIT-controle bleek reeds dat de natuurrichtlijnen, als onderdeel van het bredere biodiversiteitsbeleid van de EU, geschikt zijn voor het beoogde doel. De uitvoering ervan moet echter aanzienlijk worden verbeterd om de doelstellingen te bereiken. Enkele belangrijke redenen voor de gebrekkige uitvoering zijn beperkte middelen, zwakke handhaving, ontoereikende kennis van en toegang tot gegevens, weinig integratie van natuurdoelstellingen in andere beleidsgebieden en onvoldoende betrokkenheid van belanghebbenden. Bovendien is er soms onvoldoende kennis van de verplichtingen van de richtlijnen en van de flexibiliteit en kansen die deze bieden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht, Europese Commissie
Actieplan voor de natuur, mensen en economie, Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘EU Vogel- en Habitatrichtlijn blijven van kracht’, HNP
Technisch platform voor samenwerking, DG Milieu en Comité van de Regio’s