Advies CVAE over het volgen van een SAS-procedure

27 september 2020Aanbesteden

Decentrale overheden moeten bij aanbestedingen zorgvuldig zijn bij het kiezen van een CPV-code. In de praktijk gaan decentrale overheden er soms onterecht vanuit dat de verlichte procedure voor sociale en andere specifieke diensten ook voor reguliere diensten gebruikt kan worden. De Commissie van Aanbestedingsexperts benadrukt in een recent advies dat de reikwijdte van de SAS-procedure beperkt is.

SAS-procedure

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) laat zich in dit advies uit over de vraag of een aanbestedende dienst onterecht een procedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) heeft gevolgd. De SAS-procedure staat in artikel 74 van Richtlijn 2014/24 (geïmplementeerd in artikelen 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet 2012). In deze praktijkvraag vindt u het stappenplan voor de SAS-procedure. De SAS-procedure mag alleen gevolgd worden voor de sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) waarvan de CPV-codes zijn opgenomen in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24. In dit advies benadrukt de CvAE de restrictieve uitleg van de diensten die worden aangemerkt als SAS-diensten.

Cpv-codes uit bijlage

De CvAE benadrukt allereerst dat de SAS-procedure een verlicht regime is, wat met zich meebrengt dat de CPV-codes in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24 restrictief moeten worden uitgelegd. Volgens vaste rechtspraak moeten uitzonderingen op de aanbestedingsplicht ook strikt worden uitgelegd (zie bijvoorbeeld Zaak C-15/13, Datenlotsen).

De aanbestedende dienst wenste in dit geval diensten in te kopen voor het regelen van de inzet van trainingsacteurs en figuranten. Volgens één ondernemer waren deze diensten niet te kwalificeren als SAS-diensten. Daarom klaagde de ondernemer dat de aanbestedende dienst onterecht een SAS-procedure volgde. In dit geval had de aanbestedende dienst onder andere de volgende CPV-codes uit bijlage XIV Richtlijn 2014/24 gebruikt:

  • 75121000-0          Administratieve diensten voor onderwijs
  • 79952000-2         Diensten voor het organiseren van evenementen
  • 80000000-4        Diensten voor onderwijs en opleiding

De CvAE legt uit dat de CPV-code voor ‘administratieve diensten’ valt onder de afdeling ‘diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering’. Daarom past deze CPV-code alleen bij diensten voor openbaar bestuur, de gevraagde diensten vallen daar niet onder, aldus de CvAE.

Ook betwijfelt de CvaE of de beoogde trainingen passen bij de CPV-code voor ‘diensten voor het organiseren van evenementen’. Bovendien zal de aanbestedende dienst zelf de evenementen organiseren, niet de opdrachtnemer.

Volgens de CvAE kan de CPV-code voor ‘diensten voor onderwijs en opleiding’ alleen gebruikt worden wanneer de opdrachtnemer zelf onderwijs zal verzorgen. Anders zou elke dienst die een onderwijsinstelling inkoopt, bijvoorbeeld schoonmaakdiensten, onder deze CPV-code kunnen vallen.

Omdat de gevraagde diensten volgens de CvAE niet onder de CPV-codes uit bijlage XIV vallen, oordeelt de CvAE de SAS-procedure onterecht is gevolgd. De CvAE verklaart de klacht dan ook gegrond.

Decentrale relevantie

Wanneer is een dienst aan te merken als een SAS-dienst? Het overzicht van CPV-codes uit bijlage XIV Richtlijn 2014/24 van PIANOo kan helpen om na te gaan welke diensten gelden als SAS-diensten. De CPV-code zoekmachine van Kenniscentrum Europa decentraal helpt u ook om de juiste CPV-code te vinden bij het aanbesteden van overheidsopdrachten. Het is aan te raden om ook te kijken naar de onderliggende structuur van een CPV-code. In het advies van de CvAE komt bijvoorbeeld naar voren dat de onderliggende structuur van een CPV-code erop wees dat de betreffende CPV-code alleen past bij diensten voor het openbaar bestuur. Voor meer informatie over (het vinden van de juiste) CPV-codes kunt u onze Factsheet raadplegen.

Bronnen

Advies 591, Commissie van Aanbestedingsexperts

Door

Melanie Klus en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Dossier aanbestedingen, Kenniscentrum Europa decentraal
Factsheet CPV-codes, Kenniscentrum Europa decentraal
Dossier sociaal domein, Kenniscentrum Europa decentraal