Nieuws

Publicatie: 8 februari 2021

Door:


De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel regulering sekswerk dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. In het advies staat onder andere dat wanneer een gemeente geen of een beperkt aantal seksinrichtingen wil toelaten, er rekening moet worden gehouden met de Dienstenrichtlijn.

Wet regulering sekswerk

Het prostitutiebeleid in Nederland is gedecentraliseerd. Gemeenten kunnen een vergunningenstelsel invoeren, maar zijn hiertoe niet verplicht. Zij kunnen dus zelf bepalen in welk gebied, onder welke voorwaarden en in welke vormen exploitatie van prostitutie is toegestaan. Gemeenten kunnen desgewenst een restrictief beleid voeren, waardoor ze bijvoorbeeld een maximumbeleid kunnen voeren en bestemmingsplannen gebruiken om de vestiging van seksinrichtingen te reguleren. De gemeentelijke en regionale verschillen in het prostitutiebeleid leiden in de praktijk regelmatig tot misstanden.

Daarom is onlangs de wet betreffende de regulering van sekswerk voorgesteld. Het doel van de Wet regulering sekswerk is om een landelijke uniforme vergunningsplicht voor prostituees in te voeren. Met het wetsvoorstel wordt beoogd prostitutie en andere vormen van sekswerk te reguleren, om misstanden in de seksbranche te voorkomen of te verminderen. De Afdeling advisering is gevraagd om hierover een advies te geven.

Dienstenrichtlijn

In het wetsvoorstel staan verschillende voorschriften waaraan exploitanten en prostituees, die tijdelijk of permanent activiteiten in Nederland willen ontplooien, zich dienen te houden. De Afdeling advisering stelt dat een gemeente die het aantal seksinrichtingen wil beperken of geen vergunning voor een prostitutiebedrijf wil verlenen, rekening moet houden met de betreffende bepalingen van de Dienstenrichtlijn. Wanneer een vergunningstelsel op basis van artikel 9 van de Dienstenrichtlijn gerechtvaardigd kan worden, moet het volgens artikel 10 op een aantal criteria zijn gebaseerd. De gemeente moet namelijk onder meer aantonen waarom een dergelijke beperking is gerechtvaardigd vanwege één van de in de Dienstenrichtlijn genoemde dwingende redenen van algemeen belang. De gemeente moet ook aantonen dat de beperking geschikt is om het doel van die beperking te bereiken en dat de beperking aan dat doel evenredig is.

Vervolg

De Afdeling advisering uit in haar advies nog enkele twijfels en bezwaren over sommige onderdelen van het wetsvoorstel. Om deze reden concluderen zij dat het wetsvoorstel nader dient te worden overwogen.

Bron:

Advies wet regulering sekswerk, Afdeling Advisering van de Raad van State

Meer informatie

Vrij verkeer van diensten, Kenniscentrum Europa Decentraal
Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa Decentraal
Factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa Decentraal