Wanneer

woensdag
20 juni 2018

Tijd

16:00 - 18:00

Locatie

Villa Jongerius
Kanaalweg 64, 3527 KX, Utrecht

Waterbeheer en het Interbestuurlijk Programma

Wat is de betekenis van het Interbestuurlijk Programma (IBP) voor het waterbeheer? Deze bijeenkomst op woensdag 20 juni in Utrecht staat in het teken van deze vraagstelling.

Gezamenlijke agenda – Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen

Op 14 februari jl. is het Interbestuurlijk Programma (IBP) gepresenteerd. Het IBP programma is ondertekend door minister-president Rutte, negen ministers, twee staatssecretarissen en de voorzitters van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) en het legt de basis voor interbestuurlijke samenwerking en een gezamenlijke agenda voor een aantal grote maatschappelijke opgaven die krachtig bestuurlijk samenspel vergen.

Voor het waterbeheer betreft dit belangrijke terreinen als de klimaatagenda, toekomstbestendig wonen, vitaal platteland, regionale economie, goed openbaar bestuur en passende financiële verhoudingen. Het IBP vormt de start van deze samenwerking en krijgt de komende maanden een vervolg in aparte trajecten, waaronder een Klimaat- en Energie Akkoord, een nationale Woonagenda en een bestuursakkoord over klimaatadaptatie. Waar interbestuurlijke samenwerking en afspraken in het waterbeheer sinds het eerste Nationaal Bestuursakkoord Water van 2003 en het vigerende Bestuursakkoord Water van 2011 al langer gebruikelijk zijn, is dat voor veel andere onderdelen van het IBP nieuw.

Gezien het belang van het IBP voor de watersector organiseert de KNW Themagroep Bestuurlijk-juridische aspecten in de watersector op 20 juni een op-weg-naar-huis bijeenkomst over het IBP programma.

IBP voor interbestuurlijke samenwerking in waterbeheer

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de betekenis van dit IBP voor het waterbeheer. Kennisneming daarvan door (strategische) beleidsmedewerkers van ministeries, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en omgevingsdiensten is belangrijk. Er wordt namelijk verwacht dat deze doelgroepen hier de komende tijd in hun praktijk mee te maken zullen krijgen.

Tijdens de bijeenkomst zal Hans Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen, het belang van het IBP voor de watersector schetsen. Vervolgens zal Herman Havekes van de Unie van Waterschappen het IBP inhoudelijk toelichten, in welk kader ook het beschikbare geld voor de uitvoering van het IBP aan de orde komt.

Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudig hapje.

Praktische informatie

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

X