AP beslist over cameratoezicht en afvalpas

Het verwerken van persoonsgegevens is enkel toegestaan wanneer er een grondslag voor verwerken is. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat de gemeenten Nijmegen en Arnhem persoonsgegevens verwerkten zonder een gerechtvaardigde grondslag.

Afvalpas

In de gemeente Arnhem wordt gebruik gemaakt van een afvalpassensysteem voor de aanwezige ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk afval. Dit systeem verwerkt persoonsgegevens. De AP heeft geconcludeerd dat deze persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om te verzamelen voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak van gemeente. Er is geen grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens (art. 8 Wbp en art. 6 AVG), waardoor in strijd wordt gehandeld met de Wbp.

Vanaf januari 2018 zal de gemeente een nieuw afvalsysteem invoeren dat is ingericht naar het principe ‘de vervuiler betaalt’. Er komt een gedifferentieerd betalingssysteem met variabele tarieven op basis van de aangeboden hoeveelheid restafval. Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is dan het bepalen van het variabele deel van de afvalstofheffing. De AP is van oordeel dat het verzamelen van de gegevens voor dit doel nodig is, omdat de gemeente kennis moet hebben dat afval door wie en wanneer is aangeboden. De verwerking past dan binnen de publiekrechtelijke taak van de gemeente.

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen verwerkte persoonsgegevens door gebruik te maken van heimelijk opgestelde camera’s in de stad. De AP heeft op basis van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geconcludeerd dat de gemeente Nijmegen in strijd handelt met artikel 8 van de Wbp (straks art. 6 AVG). Er is echter geen duidelijke en voorzienbare wettelijke grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Eerdere uitspraak AP

In 2013 beoordeelde de AP de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Nijmegen nog als rechtmatig. Ook toen baseerde de AP zich op uitspraken van de CRvB. Na de nieuwe uitspraak van de CRvB acht de AP de activiteiten van de gemeente wel in strijd met de Wbp en zal de rechtmatigheidsverklaring van de verwerking van Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen intrekken.

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en moet per 25 mei 2018 toegepast worden. De Verordening heeft directe werking. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de AVG niet apart hoeft te implementeren in nationale wetgeving. Decentrale overheden moeten direct voldoen aan de regels van de Verordening, en kunnen zich hier ook direct op beroepen. Enkele regels ter uitvoering van de AVG staan in de uitvoeringswet AVG. Met de komst van deze wet vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De voorlopige versie van de uitvoeringswet vindt u hier.

Themapagina privacy

Op de themapagina privacy van Europa decentraal, vindt u informatie over de stappen die decentrale overheden moeten zetten om te voldoen aan de AVG. Denk hierbij aan privacy in het sociaal domein en de functionaris voor gegevensbescherming. Hebt u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u deze als medewerker van een gemeente, provincie of waterschap kosteloos via de helpdesk van Europa decentraal stellen.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bronnen:

Ontwerpbesluit intrekking besluit rechtmatigheid verwerking Bureau Handhaving gemeente Nijmegen of Nieuwsbericht, Autoriteit Persoonsgegevens
AP: Gemeente Arnhem past afvalsysteem aan of Nieuwsbericht, Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie:

Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal
Verwerken van persoonsgegevens, Europa decentraal
Meldplicht inbreuk persoonsgegevens, Europa decentraal
Autoriteit Persoonsgegevens