Nieuws - 19 februari 2024

Europese Commissie publiceert praktijkgids “Market Economy Test” voor risicofinanciering

De Commissie heeft een zogenaamde praktijkgids uitgebracht, waarmee het overheden wil ondersteunen die startende en opkomende innovatieve bedrijven willen helpen in een precaire fase van hun ontwikkeling. Er is al een langere tijd een Mededeling Risicofinanciering, waarin de staatssteunregels in zulke gevallen worden uitgelegd. In deze praktijkgids gaat de Commissie in het bijzonder in op de omstandigheden waaronder er geen sprake hoeft te zijn van staatssteun.

Nieuws - 19 december 2023

Herziening de-minimisverordening en DAEB de-minimisverordening

De Europese Commissie heeft op 13 december 2023 de herziene de-minimisverordeningen gepubliceerd. Daarmee zijn deze regelingen verlengd waarbij een aantal punten zijn aangepast, zoals een inflatiecorrectie. De nieuwe de-minimisverordeningen treden in werking op 1 januari 2024 en zijn van toepassing tot 31 december 2030.

Nieuws - 27 november 2023

Akkoord over vernieuwing Richtlijn bescherming milieu via strafrecht.

De uit 2008 stammende Richtlijn 2008/99/EG ter bescherming van het milieu door middel van het strafrecht is door de ontwikkelingen van de laatste jaren toe aan een vernieuwing. De Raad en het Europees Parlement hebben op 16 november jl. overeenstemming bereikt over de inhoud van deze vernieuwing.

Nieuws - 27 november 2023

Parlement wijst wetsvoorstel af voor duurzaam gebruik van pesticiden

Naar aanleiding van de Green Deal en in het bijzonder de Farm to Fork strategie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Verordening voor duurzaam gebruik van pesticiden ter bescherming van het milieu. Het Europees Parlement wees dit voorstel op 22 november 2023 af.

Nieuws - 27 november 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun verlengd

Sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft de EU te maken gekregen met snel stijgende energieprijzen en een verstoorde economie. Om ondernemingen de komende winterperiode goed door te laten komen, is het Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun op 20 november 2023 verlengd.

Nieuws - 27 november 2023

Nederland roept de Commissie op tot actie: aanpassing DAEB-regels voor sociale huisvesting

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan woningen. Er wordt hard gezocht naar manieren om woningbouw te faciliteren en het aanpassen van bestaande regelgeving speelt daarin ook een rol. Samen met zes andere EU-lidstaten, heeft Nederland op 10 november 2023 de Europese Commissie een brief gestuurd met een oproep tot actie: onderzoek de mogelijkheden om in de DAEB-regels meer ruimte te creëren voor de steun aan woningbouw voor huishoudens met een middeninkomen.

Nieuws - 23 oktober 2023

Raad van State over stallen: van Nederlands stikstof naar Europese natuurgebieden

De Raad van State heeft over de verlening van natuurvergunningen voor melkveehouders geoordeeld. De conclusie is dat de natuurvergunningen onjuist zijn verleend op grond van een ontoereikende manier waarop stikstofemissies van stallen worden berekend. Deze manier voldoet niet aan de eisen van Europese wetgeving.

Nieuws - 9 oktober 2023

Aanpassing De-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector

De regels in de de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector gaan veranderen. Op 5 oktober 2023 is de herziene verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Voor decentrale overheden zijn een aantal veranderingen in de nieuwe verordening interessant.