Privacy en de AVG: nieuwe mededeling Europese Commissie en handleiding Ministerie van Justitie en Veiligheid

2 februari 2018Informatiemaatschappij

De dag waarop organisaties moeten voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nadert snel. Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van de wet in Europa besproken en geeft de Commissie aan waar organisaties en overheden volgens haar nog aandacht aan moeten besteden. Daarnaast lanceerde de Commissie een online tool waarmee burgers, ondernemers en andere organisaties zich wegwijs kunnen maken in de AVG. Ook publiceerde het ministerie van Justitie & Veiligheid een Handleiding AVG en de Uitvoeringswet AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Organisaties moeten op 25 mei 2018 aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Met verschillende initiatieven proberen de instellingen van zowel de Europese Unie als van de lidstaten zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen. Ook op de website van Europa decentraal is veel informatie te vinden over de belangrijkste wijzigingen en regels voor decentrale overheden. In de weken tot aan 25 mei 2018 zal Europa decentraal extra aandacht besteden aan de AVG en belangrijke aspecten nogmaals uitlichten in de nieuwsbrief.

De mededeling van de Commissie

In de mededeling zet de Commissie uiteen wat de belangrijkste veranderingen onder de AVG zijn en welke mogelijkheden dit biedt voor stakeholders. Daarnaast wordt de balans opgemaakt van het werk dat reeds verricht is, en waar de Europese Commissie, lidstaten en toezichthouders nog aan moeten werken. De Commissie wijst de lidstaten erop dat de relevante nationale wetgeving nog maar in twee lidstaten is aangenomen. In Nederland ligt het betreffende conceptvoorstel van de Uitvoeringswet momenteel bij de Tweede Kamer. Met de Uitvoeringswet wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken, en wordt vervolgens de ruimte die de AVG de lidstaten laat ingevuld.

In de mededeling geeft de Commissie ook aan dat de nationale toezichthouders zich nog meer moeten inzetten voor trainingen omtrent de AVG en het vergroten van het bewustzijn. Om de toezichthouders te ondersteunen in hun acties richting ondernemingen en de samenleving in het geheel stelt de Commissie € 2 miljoen beschikbaar. Daarnaast verdeelt de Commissie € 1.7 miljoen over zes organisaties die in januari 2017 voorstellen hebben gedaan ten behoeve van de training van verschillende beroepsbeoefenaren op het gebied van gegevensbescherming. Deze initiatieven zijn gericht op de training van verschillende doelgroepen, waaronder ook de functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) van lokale overheden.

De Artikel 29-werkgroep, die bestaat uit alle nationale toezichthouders, is momenteel bezig met het opstellen van verschillende richtlijnen. In deze richtlijnen worden bepaalde concepten uit de AVG verduidelijkt. Hier zijn er al een aantal van gepubliceerd. Richtlijnen over onder andere toestemming, transparantie en datalekken worden nog verwacht.

online tool

De mededeling van de Commissie is verwerkt in het nieuwe online AVG-instrument. Met deze online tool wil de Commissie bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over de AVG. De tool is bestemd voor drie doelgroepen: burgers, ondernemingen en andere organisaties en overheidsinstellingen. De Commissie geeft aan de tool regelmatig te updaten.

Handleiding AVG

Maandag 22 januari 2018 heeft het Ministerie van Justitie & Veiligheid de Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming gepubliceerd. Deze handleiding werd al aangekondigd bij het publiceren van het nieuwste conceptvoorstel voor de Uitvoeringswet van de AVG. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat de beginselen en uitgangspunten van de Wbp onder de AVG grotendeels hetzelfde blijven. De AVG legt wel een grotere verantwoordelijkheid bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. In de Handleiding worden daarom de belangrijkste bepalingen uit de AVG en uit de Nederlandse Uitvoeringswet AVG toegelicht. De handleiding wordt periodiek aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Door:

Juliëtte Fredriksz, Europa decentraal

Bronnen:

Stronger protection, new opportunities – Commission guidance on the direct application of the General Data Protection Regulation as of 25 May 2018, Mededeling Europese Commissie
2018 reform of EU data protection rules, Online tool Europese Commissie
Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Handleiding Ministerie Justitie & Veiligheid

Meer informatie:

Privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europa decentraal
Nieuw voorstel voor Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming gepubliceerd, Nieuwsbericht Europa decentraal
Publicaties privacy: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europa decentraal