Duurzaamheid

Duurzaamheid is een doelstelling van de EU die vastgelegd is in onder andere artikel 3 VWEU. Deze doelstelling geeft richting aan alle beleidsmaatregelen en activiteiten van decentrale overheden. Om deze Europese duurzaamheidambities waar te maken, moeten decentrale overheden duurzaamheidoverwegingen integreren in verschillende beleidsterreinen.

Ontwikkeling duurzaam beleid

In 1997 werd duurzame ontwikkeling als doelstelling opgenomen in het Verdrag van Amsterdam. In 2001 werd de eerste strategie voor duurzame ontwikkeling ontwikkeld: de Gothenburg strategie. In 2006 werd deze herzien en aangenomen onder de naam Europese Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (SDS). Duurzame ontwikkeling is daarnaast een kerninitiatief van de EU2020 strategie.

Europese Strategie duurzame ontwikkeling

De SDS is een langetermijnvisie. Het doel is het identificeren en ontwikkelen van duurzame ontwikkelingsacties, zodat de levenskwaliteit van burgers verbetert. De EU wil zo gemeenschappen creëren die het milieu beschermen en economische vooruitgang garanderen. Er moet door iedereen, van gemeente tot individu, rekening gehouden worden met duurzaamheid.
In 2013 heeft de Europese Commissie een rapport uitgebracht waar zij de SDS evalueert. De voortgang van de gestelde doelen wordt besproken. Er kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen een vooruitgang is geboekt in de gestelde doelen tussen 2000 en 2012.

Energieakkoord voor duurzame groei

Het energieakkoord is een energie- en klimaatbeleid voor de periode tot 2030. Verschillende organisaties hebben dit akkoord gesloten, waaronder rijksoverheid, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen om samen deze doelstellingen na te streven. Het akkoord streeft om grote stappen te zetten richting een energievoorziening die in 2050 volledig klimaatneutraal is.