Besluit Commissie om verkleining Habitatrichtlijngebied Haringvliet is ongeldig

23 oktober 2017Milieu

Het besluit van de Europese Commissie om het Habitatrichtlijngebied Haringvliet te verkleinen, is ongeldig. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gebied Haringvliet (Provincie Zuid-Holland) maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk.

Habitatrichtlijngebieden

De Europese Habitatrichtlijn schrijft voor dat alle EU-lidstaten een lijst opstellen van gebieden met bepaalde habitattypen. De Commissie plaatst deze gebieden vervolgens op een lijst van gebieden van communautair belang (GCB), ook wel Habitatrichtlijngebieden. De Commissie besloot om deze lijst aan te passen, mede op verzoek van de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken. Door deze aanpassing maakt de Leenheerenpolder geen deel meer uit van het Habitatrichtlijngebied Haringvliet. De Commissie stelde als reden dat sprake was van een ‘wetenschappelijke fout’ in het aanvankelijke voorstel om dit gebied op de lijst te plaatsen.

Prejudiciële vraag Afdeling bestuursrechtspraak

De Vereniging Hoekschewaards Landschap heeft daarop beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak twijfelde of het besluit van de Commissie om het Habitatrichtlijngebied te verkleinen, in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn. De Afdeling gaf aan niet zeker te zijn over de juistheid van de motivering van het besluit. Omdat alleen het Hof de geldigheid van EU-besluiten mag beoordelen, stelde de Afdeling een prejudiciële vraag.

Oordeel van het Hof

Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat het besluit van de Commissie ongeldig is. Volgens het Hof kan de Commissie een voorstel van een lidstaat om een Habitatrichtlijngebied te verkleinen alleen aanvaarden als zij tot de conclusie komt dat dit gebied vanuit het oogpunt van de EU als geheel niet meer noodzakelijk is. Een wetenschappelijke fout in het aanvankelijke voorstel om het gebied op de lijst te plaatsen, is hiervoor onvoldoende. Bovendien heeft de Commissie geen enkel bewijs voor deze wetenschappelijke fout verstrekt.

Vervolg procedure bij Afdeling bestuursrechtspraak

Met het antwoord van het Hof is nog geen einde gekomen aan de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nu het Hof de prejudiciële vraag heeft beantwoord, zal de Afdeling de behandeling van de zaak voortzetten en daarna een definitieve uitspraak doen.

Door:

Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

HvJ-EU, 19 oktober 2017. Zaak C-281/16., Europees Hof van Justitie
Uitspraak Europees Hof van Justitie over verkleining Habitatrichtlijngebied, persbericht Raad van State

Meer informatie:

Natura 2000, Europa decentraal
Natuur & Biodiversiteit, Europa decentraal
Uitspraak 201309087/1/R2
, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
Natura 2000-gebieden, ministerie van Economische Zaken
Afdeling bestuursrechtspraak wil uitsluitsel over verkleining Habitatrichtlijngebied, persbericht Raad van State