Bonbons voor de 100e kennisgever!

5 oktober 2015Staatssteun

Afgelopen zomer is door de provincie Limburg de 100e kennisgeving gedaan. Een heuglijk feit. Om het administratieve proces van het doen van een kennisgeving ietwat lichter en smaakvoller te maken, hebben Europa decentraal en het ministerie van BZK de collega’s van de provincie Limburg gefeliciteerd met een doos Belgische bonbons. Wilt u weten wat een kennisgeving is, leest u dan dit bericht.

Staatssteun

Het verlenen van staatssteun is verboden volgens artikel 107 lid 1 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Om te beoordelen of er sprake is van staatssteun worden de volgende criteria gehanteerd (art. 107 lid 1 VWEU):

  • De steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht;
  • De steun wordt door staatsmiddelen bekostigd;
  • Deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg zou zijn verkregen (non-marktconformiteit);
  • De maatregel is selectief: het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector/regio;
  • De maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU.

Mocht er aan alle criteria worden voldaan en er sprake zijn van staatssteun, dan wil dat niet automatisch zeggen dat de steun onverenigbaar is. Er bestaan meerdere vrijstellingen en uitzonderingen op het staatssteunverbod waar gebruik van kan worden gemaakt.

Onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) de MKB landbouwvrijstellingsverordening en de Visserijvrijstellingsverordening  zijn veel steuncategorieën vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Een kennisgevingsprocedure om de steun mee te delen aan de Europese Commissie is voldoende.

State Aid Modernisation (SAM)

Vanaf mei 2012 is de Europese Commissie begonnen met het aannemen van een groot hervormingspakket genaamd State Aid Modernisation (hierna: SAM). De vernieuwing van de Europese staatssteunregels is met name bedoeld om de toepassing ervan te vereenvoudigen en een betere afstemming met de Europa2020-strategie te bereiken. In juli 2014 is verschillende wet- en regelgeving in werking getreden die het eenvoudiger moet maken om steun te verlenen. SAM moet de regels omtrent staatssteun vereenvoudigen en de administratieve lasten verlichten.

Met de komst van SAM zijn meer categorieën steun vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Voor veel categorieën steun geldt nu dat een lichtere kennisgevingsprocedure voldoende is.

Kennisgevingsplicht

Bij het verlenen van steunmaatregelen dienen decentrale overheden rekening te houden met de kennisgevingsplicht. Binnen 20 dagen na de inwerkingtreding van een steunmaatregel onder de AGVV moet de decentrale overheid, namens de lidstaat, de Europese Commissie op de hoogte stellen door middel van een kennisgeving. Voor kennisgevingen onder de MKB-landbouwvrijstelling is de deadline voor een kennisgeving 10 dagen vóór inwerkingtreding van de steunmaatregel.

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages- en kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving willen doen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de MKB-landbouwvrijstelling kunnen contact opnemen met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070-3381090.

6.

Door:

Merit van Veen en Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie

Staatssteun, Europa decentraal
Vrijstellingen, Europa decentraal
Procedures, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Europa decentraal