Nieuws

Publicatie: 27 september 2021

Door:


Bedrijven, regio’s en landen die onvoorziene en nadelige gevolgen ondervinden van de Brexit moeten financieel worden geholpen. Het Parlement heeft daarom recent de € 5 miljard bevattende Brexit Adjustment Reserve goedgekeurd.

Brexit Adjustment Reserve

De Brexit kan voor allerlei partijen negatieve effecten met zich brengen wat betreft handel met het VK. De Europese Commissie deed daarom in december 2020 een voorstel voor een Brexit Adjustment Reserve (BAR). Dit is een eenmalig noodfonds voor de EU-lidstaten om sectoren, bedrijven en lokale gemeenschappen die zwaar getroffen zijn door de Brexit te ondersteunen. In juni werd er een voorlopig akkoord bereikt tussen het Parlement en de Raad. Nu heeft het Parlement het fonds dus formeel goedgekeurd.

Budget en verdeling van het fonds

De BAR heeft een waarde van € 5 miljard euro en zal beschikbaar blijven tot 2025. Ieder jaar zal een deel van het geld vrijkomen, waarvan de eerste € 1,6 miljard al in 2021. De resterende € 3,4 miljard zal verdeeld over de overige jaren worden uitbetaald. Bij de toewijzing van middelen uit het fonds aan de diverse lidstaten wordt er gekeken naar drie eigenschappen van de ontvangende lidstaat; de omvang van handel met het VK, de waarde van de vis die door de betrokken lidstaat in VK-wateren is gevangen, en de grootte van de bevolking in EU-kustgebieden die het dichtst bij het VK gelegen zijn. De lidstaten bepalen zelf verder hoe de middelen worden verdeeld aan de benadeelde partijen.

Nederland is na Ierland de grootste ontvanger van middelen uit de BAR en kan in totaal aanspraak maken op zo’n € 810,1 miljoen euro uit het fonds. De voorlopige verdeling van de middelen tussen de lidstaten is hier te vinden. Het fonds zal de uitgaven die gemaakt zijn tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 dekken.

Waar mag de BAR voor gebruikt worden?

Lidstaten zijn vrij om te beslissen hoeveel geld er per gebied verdeeld wordt, maar alleen maatregelen die specifiek de negatieve gevolgen van de Brexit opvangen komen in aanmerking voor financiering. Denk daarbij aan investeringen in het creëren van banen die door de Brexit zijn weggevallen, steun voor getroffen bedrijven en lokale gemeenschappen, en de re-integratie van EU-burgers die het VK verlaten hebben als gevolg van de Brexit. In het geval een land sterk afhankelijk is van visvangst in VK-wateren moet er een minimumbedrag van het toegekende budget worden besteed aan kleinschalige visserij aan de kust, en de lokale en regionale gemeenschappen die hier afhankelijk van zijn.

Hoe nu verder?

Na het Parlement heeft de Raad de BAR inmiddels ook formeel goedgekeurd. Nu kan het wetgevingsproces worden afgerond en is het fonds aangenomen. De verordening van de BAR treedt in werking de dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, in de eerste helft van oktober 2021. Daarna kan de financiële steun officieel verdeeld worden.

Brexit Impact Scan voor overheden

Benieuwd wat het nieuwe EU-VK partnerschap voor uw organisatie betekent? Met behulp van de Brexit Impact Scan voor overheden inventariseert u of uw overheidsorganisatie al rekening houdt met de nieuwe afspraken tussen het VK en de EU en de eventuele gevolgen. Kijk voor meer informatie ook op het Brexit-loket.

Bron

EP maakt weg vrij voor apart fonds voor het beperken van de impact van Brexit, Europees Parlement
Hoe zal de EU helpen om de gevolgen van brexit te verzachten?, Europees Parlement

Meer informatie

EU en VK sluiten handels- en samenwerkings­overeenkomst: Wat is er afgesproken?, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit: Europese Commissie presenteert plannen voor een Brexit Adjustment Reserve, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit Impact Scan, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa Decentraal