Brexit: Hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?

26 november 2018Brexit

Vorige week hebben het VK en de EU een voorlopig akkoord bereikt over de Brexit. Het is echter nog niet bekend of dit akkoord ook daadwerkelijk definitief wordt. Het Europees Parlement en het Britse Parlement moeten het akkoord eerst nog goedkeuren voordat deze getekend kan worden door de Raad en het VK. Op dit moment is men zowel op nationaal als Europees niveau nog bezig met voorbereidingen voor een Brexit zonder afspraken (een zogenaamde no deal). Zowel de Europese Commissie, de Tweede Kamer als het kabinet hebben onlangs nieuwe stukken hierover gepubliceerd. Het gaat om Kamervragen, een wetsvoorstel en een nieuwe Commissiemededeling.

Kamervragen: voorbereiden op een no deal-Brexit

In de commissie voor Europese Zaken zijn door de fracties 88 vragen gesteld aan het kabinet. In de antwoorden werd allereerst benadrukt dat het kabinet een terugtrekkingsakkoord voor alle betrokken partijen de beste uitkomst vindt, maar dat het kabinet onverminderd doorgaat met voorbereidingen op alle scenario’s, inclusief een no deal-Brexit. Ook meldt het kabinet dat het van belang is dat medeoverheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden en zich zo goed mogelijk voorbereiden op alle scenario’s.

Een van de sectoren waar de Brexit, volgens het kabinet, veel invloed op kan hebben is de Nederlandse visserij. In het geval van een no deal-Brexit is er geen sprake van een transitieperiode en heeft het VK per direct het recht om EU-vissers de toegang tot VK-wateren te ontzeggen. Voor kustgemeenten en -provincies is het van belang om bewust te zijn van alle mogelijke gevolgen en hier tijdig op voor te bereiden.

Verzamelwet Brexit

De minister voor Buitenlandse Zaken heeft een voorstel voor een verzamelwet voor de Brexit ingediend. Hierin stelt het kabinet een aantal wijzigingen voor die nodig zijn voor een ordelijk uittreding van het VK. Bijvoorbeeld wijzigingen in regelgeving op het gebied van sociale zekerheid en zorgverzekering om de nieuwe status van het VK en zijn burgers te regelen.

Artikel X van de verzamelwet zorgt voor een regelgevende bevoegdheid voor een overgangs- of spoedeisende situatie. Voorzieningen die nodig zijn voor een goed verloop van de terugtrekking kunnen tot een jaar na de datum van de terugtrekking genomen worden per algemene maatregel van bestuur (AMvB) of ministeriële regeling. Betreft dit een structurele afwijking van de wet, dan wordt vervolgens een voorstel ingediend dat de wet dusdanig wijzigt dat de (nood)voorziening niet langer nodig is. Dit voorstel geeft het kabinet bevoegdheden om op te treden en de uittreding van het VK uit de EU in goede banen te leiden.

Noodplan van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft onlangs een mededeling gepubliceerd waarin specifiek wordt ingegaan op de voorbereidingen voor een no deal-scenario. De Commissie heeft het EU-acquis onderzocht en acht voorstellen ingediend om op het gebied van EU-wetgeving voorbereid te zijn. Dit gaat over zaken als het aanscherpen van regels voor de goedkeuring van motorvoertuigen, een voorstel betreffende de visumregels en een aanpassing van de Europese streefcijfers inzake energie-efficiëntie.

In de mededeling meldt de Commissie verder dat er een aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen aangenomen zullen moeten worden. Ondernemingen zullen zich ook moeten voorbereiden op de Brexit, aldus de Commissie. Lidstaten kunnen hier een rol in spelen, want de staatssteunregels bieden ruimte om steun te geven voor adviesdiensten aan kleine en middelgrote ondernemingen, aldus de Commissie. Nederland doet dit al door middel van Brexit-vouchers.

Op het gebied van de AVG geeft de Commissie aan dat een adequaatheidsbeslissing geen onderdeel uitmaakt van de noodplanning en dus niet zal worden afgegeven. Meer informatie over de AVG na de Brexit vindt u in de praktijkvraag: ‘Dataopslag in het VK, hoe zit het met de AVG na de Brexit?’.

Bron:

Verslag van een schriftelijk overleg, Rijksoverheid
Voorbereidingen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: een noodplan, Europese Commissie
Verzamelwet Brexit, Tweede Kamer der Staten-Generaal

Door:

Sharon Smedes en Fabian Wondergem, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit-uittredingsovereenkomst: reactie van het kabinet en het verdere proces, nieuwsbericht Europa decentraal
Praktijkvraag: Dataopslag in het VK, hoe zit het met de AVG na de Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket, Europa decentraal