Energy Store

EU-subsidie voor innovatie en de EU-staatssteunregels

Wat is het projectidee?

Energy Store is een projectteam met een goed idee. Het team bestaat uit gemeenten, provincies, MKB-bedrijven en een wetenschappelijk instituut in de grensregio’s van België en Nederland. Met het project wordt een innovatief systeem ontwikkeld dat windenergie op kan slaan. Om het systeem perfect te kunnen testen, moet er een reallife-omgeving gecreëerd worden: een proeftuin, ook wel een living lab.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

Local4Local

Lokale afzet van landbouwproducten en de interne markt

Wat is het projectidee?


Appelboer Johan woont aan de rand van de stad en laat zijn appels wekelijks afvoeren naar een veiling 100 kilometer verderop. Zijn wens is om de appels in eigen regio te verkopen. Het verkopen van zijn appels in eigen stad draagt immers bij aan een beter milieu en lokaal ondernemerschap. Van de boerderij direct naar de supermarkt om de hoek, de streekmarkt op het plein of het restaurant aan de gracht.

Deze doeleinden spreken ook de provincie waarin Johan woont aan, de provincie wil zijn idee Local4local dan ook steunen. Johan heeft vooral verstand van het kweken van appels en besteedt daar al zijn tijd aan. Hij heeft daarom hulp nodig bij het aanpassen van zijn productie- en afzetproces. De veiling, die eerst het hele afzetproces voor hem regelde, moet er dus tussenuit. Er moeten nieuwe klanten voor hem worden gevonden in de stad, en zijn eindproduct moet nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. De provincie wil subsidie verlenen voor het inschakelen van een adviseur die de boer daarbij helpt.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

Small on Small

De grenzen van de-minimis

Wat is het projectidee?


Francien is eigenaar van het bio-restaurant Logisch! Vlakbij het restaurant staat een oud pand leeg, waar zij graag een tweede restaurant zou beginnen. Op het dak van het nieuwe pand kan Francien zelf groente, fruit en kruiden verbouwen. Ook de gemeente is enthousiast, en vanwege de hoge kosten en de wens om lokaal ondernemerschap en duurzaamheid te stimuleren, wil zij een financiële bijdrage leveren. Voor het opknappen van het pand heeft Francien nog € 240.000,- nodig en voor de daktuin € 20.000,-.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

Urban Habitats

Dierlijke en menselijke leefgebieden in een stedelijke omgeving

Wat is het projectidee?


In een gemeente bevindt zich een industrieel gebied met veel leegstand. De gebouwen zijn bovendien in zeer slechte staat. De gemeente wil het industrieterrein herbestemmen en de panden door een projectontwikkelaar om laten bouwen tot commerciële koopwoningen en sociale woningbouw. Tijdens de leegstand heeft de beschermde dwergvleermuis zijn intrek genomen in dit industriële gebied.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

InstaGreen

Hergebruik overheidsinformatie

Wat is het projectidee?


Martha is een ambitieuze ondernemer en eigenaar van een internetbedrijf. Zij is op het idee gekomen een nieuwe app te ontwikkelen: InstaGreen. Met deze app kunnen burgers in de gemeente waar Martha woont op zoek naar de meest groene plek in hun omgeving voor recreatieve doeleinden. Zij heeft hiervoor verschillende gegevens nodig van de gemeente: gegevens over lucht- en waterkwaliteit, de locatie van groen en parken en bijbehorende voorzieningen (speeltuinen, bankjes, openbare toiletten, etc.). Martha dient een verzoek in bij de gemeente om deze gegevens digitaal aangeleverd te krijgen, zodat zij ze kan hergebruiken voor verdere ontwikkeling van de app.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

What-a-Waste

Van afval naar grondstof

Wat is het projectidee?


Een waterschap wil met nieuwe technologie struviet winnen uit stedelijk afvalwater. Struviet is een stof die gebruikt kan worden als meststof voor landbouw, direct op het land of als grondstof voor kunstmest. Het waterschap wil struviet rechtstreeks verkopen aan boeren en aan een fabriek die er kunstmest van maakt. Zo kan het waterschap vervuild slib toch hergebruiken en wordt de vervuiling uit afvalwater beperkt.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

Growing Power

Staatssteun voor milieu-innovatie

Wat is het projectidee?


Een grote fabriek aan de rand van een stad stoot veel CO2 uit tijdens het productieproces. De fabriek zoekt naar een mogelijkheid om de CO2-uitstoot te beperken en minder schade aan het milieu te veroorzaken. De CO2 kan bijvoorbeeld hergebruikt worden in de tuinbouw om de groei van de planten te bevorderen. Kassen hoeven hiervoor dan geen gebruik meer te maken van aardgas, wat een forse CO2-reductie oplevert. Om rest-CO2 te kunnen leveren aan het glastuinbouwbedrijf, moet de CO2 worden afgevangen en bewerkt. Ook moet een transportpijpleiding worden aangelegd, waarmee de CO2 kan worden getransporteerd naar het glastuinbouwbedrijf.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

Goverment means business

Huisvesting en gebiedsontwikkeling

Wat is het projectidee?


In een achterstandswijk van een gemeente staat een leegstaand gebouw van de milieudienst. De gemeente betaalt nog steeds hoge kosten voor onderhoud en de beveiliging van het gebouw. Om het aanzien en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, wil de gemeente het gebouw verkopen en laten ombouwen tot een appartementencomplex. Het idee is om naast sociale woningen ook commerciële koop- en huurwoningen in het gebouw te realiseren. Het project is echter onaantrekkelijk voor projectontwikkelaars: door de ligging en de beoogde bestemming van het pand heeft het een onrendabele top.

De grote projectontwikkelaar Urban Life Company blijkt als enige geïnteresseerd in het project. De ontwikkelaar kan de onrendabele top echter niet zelf financieren. De gemeente wil de projectontwikkelaar daarom financieel bijstaan, zodat de bouw toch gerealiseerd kan worden en de leefbaarheid van de wijk verbetert.

Samenvatting Juridische Onderbouwing

Access2Fiber

Aanleg breedbandinfrastructuur

Wat is het projectidee?


Om burgers en bedrijven gevestigd in een buitengebied te voorzien van snel internet, wil een provincie de aanleg van glasvezelinternet stimuleren door het geven van een subsidie. De aanleg van breedbandinfrastructuur in buitengebieden is voor marktpartijen financieel immers niet aantrekkelijk, omdat het rendement vanwege het zeer beperkte aantal aansluitingen tegenvalt.

De provincie heeft veel initiatieven moeten faciliteren en wil nu zelf investeren om rurale gebieden aangesloten te krijgen op internet. Ook in de dichtbevolkte, stedelijke gebieden binnen de provincie is steun in sommige gevallen nodig om de bestaande netwerken te moderniseren, zodat de internetsnelheid omhoog gaat (bijvoorbeeld door de aanleg van glasvezel).

Samenvatting Juridische Onderbouwing
For the English version Click here

Virtuele stad

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft kenniscentrum Europa decentraal Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Dit deed het kenniscentrum in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Bridge!, maar u vindt ze ook in de bovenstaande virtuele stad. Wanneer u klikt op een van de wolkjes in de stad, vindt u een uitleg van de betreffende casus in de vorm van een infographic, samenvatting en een juridische onderbouwing. De volledige samenvatting van het rapport kunt u hier rechts downloaden.

Hebt u als decentrale overheid nog meer voorbeelden van Europese regels die niet (goed) uitvoerbaar blijken te zijn? Neem dan vooral contact op met ons Signaleringsloket.

Brochure downloaden

Samenvatting downloaden (PDF)
Wilt u het volledige rapport downloaden neem dan contact met ons op via info@europadecentraal.nl

Alles over het Europees voorzitterschap

Elk half jaar (van januari tot en met juni en van juli tot en met december) bekleedt een van de EU-lidstaten het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Nederland was van januari tot en met juni 2016 voor het laatst EU-voorzitter. Tijdens het voorzitterschap neemt een lidstaat een essentiële rol in bij de sturing van wetgevende en politieke besluitvormingsprocessen. Ook heeft de betreffende lidstaat de vrijheid om prioriteiten te stellen. Dit gebeurt voornamelijk door het bepalen van de agenda van de Raad van de EU.

Thema bekijken
X