...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Mogen waterschappen grondstoffen rechtstreeks inkopen?

Ons waterschap koopt de levering van energie, gas en elektriciteit, in via de Endex, een grondstoffenmarkt. Kan een waterschap dit rechtstreeks op de grondstoffenmarkt voor energie inkopen, zonder een verplichte aanbestedingsprocedure te volgen?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Kan een gemeente bij de inkoop van jeugdzorgdiensten door middel van een voorbehouden opdracht een sociaal werkbedrijf inzetten?

Als gemeente kunnen we onder voorwaarden opdrachten voorbehouden aan sociale werkbedrijven, op basis van de Europese aanbestedings­richtlijnen. Nu wil de gemeente twee vliegen in één klap slaan door te onderzoeken of sociale werkbedrijven diensten die vallen onder jeugdzorg kunnen uitvoeren. Dit past in het streven naar betere samenwerking in het sociaal domein en in een weloverwogen inzet van inkoop en contractering. Kunnen wij een opdracht ook voorbehouden aan een sociaal werkbedrijf wanneer het gaat om opdrachten voor de inkoop van jeugdzorgdiensten?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Hoe kan het social return beleid van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels worden uitgevoerd?

Onze gemeente voert een actief social return beleid en wil daarmee werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij onder meer door social return verplichtingen te hanteren bij aanbestedingen. Bij de uitvoering van dit sociale beleid loopt de gemeente tegen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan. Op welke wijze kan de gemeente controleren dat ondernemingen inderdaad bepaalde personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben of zullen betrekken bij de uitvoering van de social return verplichting zonder dat de privacyregelgeving wordt overtreden?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Hoe kunnen meerdere partijen betrokken worden bij een raamovereenkomst?

Aanbesteden heeft als doel om de aanbieder die het meest economische aanbod doet de opdracht te gunnen. Dat betekent dat er één ‘winnaar’ is. De groep samenwerkende gemeenten waar onze gemeente in deelneemt, wil de aanbesteding voor huishoudelijke verzorging vormgeven in een raamovereenkomst met meerdere partijen. Opdrachten worden vervolgens gegund, zonder een verdere offerteronde. Hoe kunnen andere partijen - naast de winnaar - dan ooit voor een individuele afroep in aanmerking komen?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Wat is e-factureren?

Onze gemeente heeft nog geen ervaring met e-factureren. Is e-factureren hetzelfde als een factuur in een PDF bestand? En aan welke eisen en voorwaarden moet een e-Factuur voldoen?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Voorbehouden opdracht aan sw-bedrijf na decentralisaties

Als gemeente kunnen we op basis van de bestaande aanbestedingsrichtlijnen onder bepaalde voorwaarden opdrachten voorbehouden aan Sociale Werkbedrijven. Vanaf 1 januari 2015 gaat echter vanwege het decentralisatietraject de huidige Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) op in de nieuwe Participatiewet. De taken van bestaande Sociale Werkbedrijven (sw-bedrijven) zullen gaan veranderen en mogelijk op termijn verdwijnen. Kunnen wij vanaf het nieuwe jaar dan nog wel gebruik maken van de bestaande regeling in de aanbestedingsrichtlijnen met betrekking tot het voornoemde voorbehoud van opdrachten aan SW-bedrijven?

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Voorbereiding aanbesteding

Een aanbesteding moet zorgvuldig worden voorbereid. Zo kan er een maximaal resultaat bereikt worden. Daarnaast is goede voorbereiding belangrijk om te voorkomen dat er tijdens de aanbestedingsprocedure nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd, er achteraf geconcludeerd moet worden dat een verkeerde aanbestedingsprocedure is gekozen of er een heraanbesteding moet plaatsvinden.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Voorbehouden opdrachten

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel daarvan is om mensen met arbeidsvermogen die vallen onder die doelgroep toe te leiden naar werk. Binnen het aanbestedingsrecht bestaat op grond van artikel 20 Richtlijn 2014/24 de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkplaatsen die maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. De reden voor gemeenten om opdrachten voor te behouden aan dergelijke werkplaatsen, programma’s of ondernemingen ligt in het feit dat dit het makkelijker voor hen maakt om opdrachten te verwerven. De mogelijkheid tot een voorbehouden opdracht draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u meer informatie over SW-bedrijven en voorbehouden opdrachten.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Privacy

Wanneer decentrale overheden een overheidsopdracht aanbesteden, moeten ze ook rekening houden met de privacyregels. Hoe kan er dan bij aanbestedingen worden voldaan aan de eisen uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)? En hoe zorgt een decentrale overheid ervoor dat er wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen van de aanbesteding, zonder dat er onnodig privacygevoelige informatie publiek kenbaar wordt gemaakt? Onderstaande pagina gaat hier uitgebreid op in.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Marktconsultatie

Overheden kopen veel goederen en diensten in, variërend van jeugdzorg tot gebouwonderhoud en van bomen en planten tot software. Aanbestedende diensten hebben daarom geregeld behoefte aan informatie voordat zij een aanbestedingsprocedure beginnen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van complexe producten of projecten met hoge risico’s. Een marktconsultatie kan dan uitkomst bieden. Er zitten echter wel aanbestedingsrechtelijke gevolgen aan een marktconsultatie. Hieronder vindt u uitleg over wat er kan, wat er mag en wat de beperkingen zijn.

...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.