Nieuws - 12 december 2022

KED legt uit: Contractduur en waardebepaling

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Contractduur en waardebepaling hierin centraal.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Aanbestedingsregels

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW en de Gids Proportionaliteit.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Juridisch kader en beleid

Om opdrachten voor werken, leveringen of diensten aan een ondernemer te vergeven, moeten decentrale overheden nagaan of er een aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels voor aanbesteden staan al sinds 1973 in Europese Aanbestedings­richtlijnen en sinds 2013 ook in de nationale Aanbestedingswet 2012. Met dit sub-dossier krijgen decentrale overheden inzicht in de belangrijkste juridische kaders en beleidsmatige kwesties binnen het onderwerp aanbesteden.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Aanbesteden

Decentrale overheden kopen allerlei zaken in: bijvoorbeeld hun ICT-systemen of bouwwerken en onderhoudswerkzaamheden daaraan. Een dergelijke inkoopopdracht heet een aanbesteding. Bij aanbestedingen dienen decentrale overheden zich aan de Europese en nationale regels te houden. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor aanbesteden die relevant is voor decentrale overheden.

Praktijkvraag - 4 december 2023

Moet onze gemeente de inkoop van goederen en diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Als gevolg van de vluchtelingenstroom die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op gang is gekomen wordt momenteel een groot aantal vluchtelingen onder de EU-lidstaten verdeeld. Gemeenten in Nederland hebben een verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Ook onze gemeente biedt opvang voor vluchtelingen aan. Moet onze gemeente goederen en diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen Europees aanbesteden en kunnen wij hierbij gebruik maken van een versnelde procedure of dwingende spoed?

EU Recht en beleid - 23 november 2023

Drempelwaarden voor aanbestedingen

Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Wat zijn de huidige drempelwaarden? En hoe lang zijn deze nog geldig? Dat en meer leest u op onderstaande pagina.

EU Recht en beleid - 22 november 2023

Wezenlijke wijziging

Tijdens aanbestedingen of tijdens de looptijd van een aanbesteed contract krijgen decentrale overheden er regelmatig mee te maken dat de oorspronkelijke opdracht gewijzigd moet worden. Het kan bijvoorbeeld blijken dat een geplande parkeergarage onvoldoende plekken zal hebben en dat er daarom een ander ontwerp moet komen of dat het wenselijk is geworden dat een inhuurkracht meer dan het oorspronkelijk overeengekomen aantal uren kan maken. Mogelijk gaat het dan om een wezenlijke wijziging. Wijzigingen zijn onder omstandigheden mogelijk, maar dit kan niet onbeperkt gebeuren.

Op deze pagina wordt ingegaan op de voorwaarden hiervan. Daarnaast benoemen we de situaties waarin er géén sprake is van een wezenlijke wijziging.

Nieuws - 20 november 2023

Europese drempelbedragen voor aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Als de geraamde waarde van een opdracht gelijk is aan of meer is dan het nieuwe drempelbedrag, moeten decentrale overheden vanaf 1 januari 2024 deze opdracht Europees aanbesteden.

Praktijkvraag - 16 november 2023

Zijn onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten uitgesloten van de aanbestedingsplicht?

We zijn bezig met een project waarbij we samen met een private partij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek willen doen. We hebben begrepen dat in sommige gevallen van samenwerking tussen overheden en onderzoeksorganisaties de Aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing is. Klopt dit?

EU Recht en beleid - 15 november 2023

Duurzaam aanbesteden

Gemeenten, provincies en waterschappen besteden binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Aanbestedende diensten kunnen in verschillende fasen van het aanbestedingsproces bekijken of milieuoverwegingen of milieucriteria opgenomen kunnen worden. Voor duurzaam aanbesteden zijn de algemene aanbestedingsrichtlijnen en enkele sectorspecifieke richtlijnen relevant.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Uitsluitingsgronden

Voor deelname aan overheidsopdrachten gelden strikte voorwaarden op basis waarvan ondernemers kunnen worden uitgesloten van deelname. Aan de hand van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en onder meer de Gedragsverklaring Aanbesteden kunnen decentrale overheden controleren of ondernemers moeten worden uitgesloten. Zo wordt gewaarborgd dat gemeenten, provincies en waterschappen zaken doen met betrouwbare ondernemers. Op deze pagina wordt uitgelegd welke uitsluitingsgronden er zijn.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Gunningscriteria

Nadat de aanbestedende dienst heeft bepaald of inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoen kan de aanbestedende dienst bepalen welke inschrijver het beste aanbod heeft gedaan. Alvorens over te gaan tot gunning, dient de aanbestedende dienst de gunningscriteria op te stellen. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de aanbestedende dienst in ieder geval op moet letten bij het opstellen en toepassen van de gunningscriteria.