logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Moet een gemeente de waarde van losse opdrachten voor ingenieursbureaus optellen om de juiste aanbestedingsprocedure te kiezen?

Een gemeente verleent kleine losse overheidsopdrachten aan diverse ingenieursbureaus. De losse opdrachten hebben een waarde onder de Europese aanbestedingsdrempel en kunnen door middel van een enkelvoudige procedure worden gegund aan de ingenieursbureaus. Is dit rechtmatig of moeten deze opdrachten bij elkaar opgeteld worden om de waarde te bepalen en de juiste aanbestedingsprocedure te kiezen?

Bekijk het antwoord

Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?

Onze gemeente wil een bedrijventerrein ontwikkelen op een stuk grond dat bijna volledig in handen is van één ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar wil alles zelf realiseren en de openbare delen (ook daarna) niet aan de gemeente overdragen. Uit verschillende handleidingen over gebiedsontwikkeling blijkt dat het openbaar gebied in principe Europees aanbesteed moet worden, ondanks het particuliere eigendom. Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?

Zo ja, hoe moeten wij ons dan voorstellen dat een particuliere grondeigenaar gedwongen wordt door de gemeente om aan te besteden? Het eerste onderdeel bij een opdracht zal immers het verwerven van de benodigde grond zijn. De eigenaar hoeft zijn eigen grond toch niet te verkopen? Kan de gemeente voorkomen dat de ontwikkelaar op eigen terrein wegen en dergelijke aanlegt? Mag een gemeente naderhand deze delen niet overnemen? Hoe regel je eerlijke concurrentie? Als we als gemeente eerst de grond moeten kopen en vervolgens moeten betalen voor de aanleg van de weg zijn we mogelijk duurder uit. Eventuele onteigening werkt dus niet altijd in het voordeel van de gemeente.

Bekijk het antwoord

Moet een collectieve zorgverzekering worden aanbesteed?

Onze gemeente wil voorzien in een collectieve zorgverzekering voor mensen met een minimum inkomen. Het idee is dat minima via de gemeente gebruik kunnen maken van een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden. Moet de gemeente bij het maken van dergelijke afspraken met een zorgverzekeraar rekening houden met de Europese aanbestedingsregels?

Bekijk het antwoord

Hoe kan een buitenlands bedrijf voldoen aan de voorwaarde van een gedrags­verklaring bij een Europese aanbesteding?

Bij een Europese aanbesteding heeft de provincie in de stukken opgenomen dat alle inschrijvers een ‘Gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA) moeten verstrekken. Deze verklaring wordt door dienst Justis verstrekt. Buitenlandse bedrijven kunnen echter niet door dienst Justis gescreend worden en zij kunnen daarom geen Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen. Een Duits bedrijf wil zich nu inschrijven op de aanbesteding en stelt de volgende vraag: hoe kunnen wij aan de voorwaarde, gesteld in de aanbestedingsstukken, omtrent het verstrekken van een Gedragsverklaring aanbesteden voldoen?

Bekijk het antwoord

Moeten ondernemers uit het VK toegelaten worden tot de Europese aanbestedingsprocedures?

Ons samenwerkingsverband van gemeenten koopt voor drie gemeenten werken, leveringen en diensten in. Ons samenwerkingsverband is aanbestedingsplichtig. Incidenteel ontvangen wij bij Europese aanbestedingsprocedures inschrijvingen van ondernemers uit het VK. Moeten wij die ondernemers uit het VK blijven toelaten tot Europese aanbestedingsprocedures nu het VK de Europese Unie heeft verlaten? Wat is hierover afgesproken in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK?

Bekijk het antwoord

Welke technische specificaties mogen wij eisen bij de inkoop van ICT-systemen of ICT-diensten?

Onze gemeente heeft een database van een specifiek ICT systeem. Voor de toekomst zien wij twee opties: ofwel een nieuwe module kopen voor het bestaande systeem, ofwel overstappen naar een open source database. Voor beide opties vragen we ons af welke specifieke technische eisen we mogen stellen in een aanbestedingsprocedure.

1) Als wij een aanvullende database module willen aanbesteden, mogen wij dan als technische eis stellen dat de module functioneert met ons bestaande systeem? Uit onderzoek is al gebleken dat veel partijen zo’n aanvullende module kunnen leveren.

2) Om volledig te kunnen overstappen naar een open source database systeem, zouden wij een opdracht voor migreer-, onderhoud- en beheerdiensten moeten aanbesteden. Mogen wij als technische eis benoemen dat de diensten uitgevoerd moeten worden voor een specifiek open source data base systeem?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente bij de inkoop van jeugdzorgdiensten door middel van een voorbehouden opdracht een sociaal werkbedrijf inzetten?

Als gemeente kunnen we onder voorwaarden opdrachten voorbehouden aan sociale werkbedrijven, op basis van de Europese aanbestedings­richtlijnen. Nu wil de gemeente twee vliegen in één klap slaan door te onderzoeken of sociale werkbedrijven diensten die vallen onder jeugdzorg kunnen uitvoeren. Dit past in het streven naar betere samenwerking in het sociaal domein en in een weloverwogen inzet van inkoop en contractering. Kunnen wij een opdracht ook voorbehouden aan een sociaal werkbedrijf wanneer het gaat om opdrachten voor de inkoop van jeugdzorgdiensten?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente eisen stellen om lokale partijen te bevoordelen in een Europese aanbesteding?

Onze gemeente wil graag het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren om deel te nemen in een Europese aanbestedingsprocedure. Kunnen wij eisen dat een aannemer aan wie een opdracht wordt gegund, een bepaald deel van de opdracht laat uitvoeren door het lokale MKB, bijvoorbeeld door een percentage te stellen? Of biedt het Europese aanbestedingsrecht andere mogelijkheden om de kansen van het MKB te vergroten in een Europese aanbestedingsprocedure?

Bekijk het antwoord

Is een overheidsbedrijf ook gebonden aan de regels van de Wet Markt & Overheid?

Onze gemeente kent verschillende overheidsbedrijven. In de Mededingingswet staat dat de gedragsregels Markt & Overheid gelden voor overheidsorganisaties die zich zelf of via hun overheidsbedrijven op de markt begeven. Betekent dit dat het overheidsbedrijf ook gebonden is aan de vier gedragsregels? Wij denken hierbij in het bijzonder aan de verplichting om de integrale kosten van de activiteit door te berekenen in de tarieven die daarvoor worden gerekend.

Bekijk het antwoord

Is opdrachtverlening aan een eigen sociale werkvoorziening toegestaan?

ANTWOORD in het kort Als de gemeente een opdracht zelf uitvoert, is er geen sprake van een overheidsopdracht en gaat het om een zogenoemde inbesteding. Er hoeft dan niet aanbesteed…

Moet een gemeente de waarde van losse opdrachten voor ingenieursbureaus optellen om de juiste aanbestedingsprocedure te kiezen?

Antwoord in het kort Een gemeente mag zelf kiezen om een kleine overheidsopdracht steeds opnieuw te verstrekken. Er bestaat ook geen verplichting om niet-samenhangende opdrachten samen te voegen. Bij het…

Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?

Antwoord in het kort Bij een beroep van een particuliere grondeigenaar op zelfrealisatie kan een gemeente in eerste instantie proberen haar aanbestedingsplicht ten aanzien van publieke werken ‘door te leggen’….

Moet een collectieve zorgverzekering worden aanbesteed?

Antwoord in het kort Ja, indien de gemeente een overeenkomst onder bezwarende titel sluit voor het leveren van verzekeringsdiensten aan derden, is er sprake van een klassieke overheidsopdracht of mogelijk…

Hoe kan een buitenlands bedrijf voldoen aan de voorwaarde van een gedrags­verklaring bij een Europese aanbesteding?

Antwoord in het kort Het Duitse bedrijf kan, als er in Duitsland geen gelijkwaardig formulier bestaat, in plaats van de Gedrags­verklaring aanbesteden een ander soort verklaring aanleveren. Zo kan er…

Moeten ondernemers uit het VK toegelaten worden tot de Europese aanbestedingsprocedures?

Door het inzetten op wederzijdse toegang tot elkaars aanbestedingsmarkten dienen ondernemers uit het VK, ook nu het VK een derde land is, toegelaten te worden tot Europese aanbestedingsprocedures.

Is de aanbesteding van de aanleg van een verkeersregelinstallatie een werk of levering?

ANTWOORD IN HET KORT Door te kijken naar de aard van de opdracht en de CPV-codering kunt u bepalen om wat voor een soort overheidsopdracht het hier gaat. Bij de…

Welke technische specificaties mogen wij eisen bij de inkoop van ICT-systemen of ICT-diensten?

ANTWOORD IN HET KORT Een gemeente mag bij een compatibiliteitseis eisen bij de aanbesteding van een overheidsopdracht voor een nieuwe ICT software module. Artikel 76 lid 3 en 4 Aanbestedingswet…

Kan een gemeente bij de inkoop van jeugdzorgdiensten door middel van een voorbehouden opdracht een sociaal werkbedrijf inzetten?

Antwoord in het kort Ja, wanneer de gemeente met een sociaal werkbedrijf (SW-bedrijf) te maken heeft en overweegt via de toepassing van artikel 20 van Richtlijn 2014/24 (geïmplementeerd in artikel…

Kan een gemeente eisen stellen om lokale partijen te bevoordelen in een Europese aanbesteding?

Update van februari 2013 ANTWOORD in het kort In principe mag een aanbestedende dienst niet eisen dat een bepaald percentage van de uitvoering van een overheidsopdracht wordt uitgevoerd door het…

Is een overheidsbedrijf ook gebonden aan de regels van de Wet Markt & Overheid?

Antwoord in het kort De regels van de Wet Markt & Overheid zijn gericht op bestuursorganen. Een overheidsbedrijf is daarom zelf niet gebonden aan de gedragsregels, zoals de gedragsregel om…

-->