...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Mogen waterschappen grondstoffen rechtstreeks inkopen?

Ons waterschap koopt de levering van energie, gas en elektriciteit, in via de Endex, een grondstoffenmarkt. Kan een waterschap dit rechtstreeks op de grondstoffenmarkt voor energie inkopen, zonder een verplichte aanbestedingsprocedure te volgen?

...
EU Recht en beleid - 28 november 2022

Accountantscontrole op rechtmatigheid van aanbestedingen

Elk jaar neemt een externe accountant de financiën van de gemeente door om een controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening of andere financiële overzichten te verstrekken. Op deze pagina leest u meer over de accountantscontrole en de meest voorkomende valkuilen.

...
Praktijkvraag - 28 november 2022

Hebben we bij de aanbesteding van wegonderhoud te maken met een werk of dienst?

Onze gemeente wil een opdracht voor het onderhoud van wegen aanbesteden. Het gaat om het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Volgens de CPV-woordenlijst zijn er zowel CPV-codes waarbij onderhoud van wegen als een werk wordt aangemerkt (denk aan bijvoorbeeld 45233141-9 Wegenonderhoud en 45233220-7 Wegdekwerkzaamheden voor wegen) als CPV-codes die onderhoud van wegen als een IIA-dienst typeren (bijvoorbeeld 50230000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting).

...
Praktijkvraag - 28 november 2022

Is de aanbesteding van de aanleg van een verkeersregelinstallatie een werk of levering?

Als gemeente moeten we de levering en aanleg van een verkeersregelinstallatie aanbesteden. We hebben het altijd als een werk beschouwd, maar vragen ons toch af of het niet een levering is? Het betreft zowel de inkoop van het materiaal (kabels, lampen, etc.) als het aanbrengen ervan (kabels ingraven, mantelbuizen persen, etc.).

...
Nieuws - 6 december 2021

Onjuiste toepassing aanbestedingsregels blijft valkuil

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet jaarlijks een onderzoek naar de rechtmatigheden en getrouwheden bij gemeenten. Uit het Onderzoek verantwoording van gemeenten 2020 bleek dat dit jaar 90,1% van de jaarrekeningen op rechtmatigheid zijn goedgekeurd.

...
EU Recht en beleid - 8 november 2022

Concessies

Anders dan bij klassieke overheidsopdrachten is er bij concessieopdrachten sprake van een opdracht tot de uitvoering van werken of diensten, waarbij een deel van de tegenprestatie die de uitvoerende instantie ontvangt, bestaat uit het recht om het werk of de dienst te exploiteren. De ondernemer krijgt het exclusieve recht om die bepaalde activiteit te verrichten. Lees verder op deze pagina.

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Is een nationale voetbalbond een ‘publiekrechtelijke instelling’?

Het Hof heeft geoordeeld dat een een nationale sportbond, zoals de Italiaanse voetbalbond FICG, aan de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten kan worden onderworpen wanneer hij activiteiten van algemeen belang verricht die niet van industriële of commerciële aard zijn. Daarnaast moet een dergelijke bond met rechtspersoonlijkheid onder de controle staan van een overheidsinstantie.

...
EU Recht en beleid - 14 oktober 2022

CPV

Aanbestedende diensten zijn verplicht om bij de aanbesteding van een overheidsopdracht het classificatiesysteem van de Common Procurement Vocabulary (CPV) toe te passen. Dit blijkt voor veel decentrale overheden nog best een lastige vraag. Op deze pagina gaan we in op de werking van de CPV-code. Mocht u nog specifieke vragen hebben of hulp willen bij het kiezen van een CPV-code, dan kunt u altijd een vraag stellen via onze helpdesk.