...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Hoe kunnen meerdere partijen betrokken worden bij een raamovereenkomst?

Aanbesteden heeft als doel om de aanbieder die het meest economische aanbod doet de opdracht te gunnen. Dat betekent dat er één ‘winnaar’ is. De groep samenwerkende gemeenten waar onze gemeente in deelneemt, wil de aanbesteding voor huishoudelijke verzorging vormgeven in een raamovereenkomst met meerdere partijen. Opdrachten worden vervolgens gegund, zonder een verdere offerteronde. Hoe kunnen andere partijen - naast de winnaar - dan ooit voor een individuele afroep in aanmerking komen?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Wat is e-factureren?

Onze gemeente heeft nog geen ervaring met e-factureren. Is e-factureren hetzelfde als een factuur in een PDF bestand? En aan welke eisen en voorwaarden moet een e-Factuur voldoen?

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Prijsvragen

Decentrale overheden kunnen bij aanbestedingsprocedures prijsvragen en competities uitschrijven. Dit houdt in dat de aanbestedende dienst meerdere deelnemers plannen of ontwerpen laat indienen om één of meer van deze plannen of ontwerpen door een jury te laten selecteren als ‘beste’. Prijsvragen kunnen alleen worden toegepast bij opdrachten voor diensten.

...
EU Recht en beleid - 28 oktober 2022

Mededingingsprocedure met onderhandeling

De mededingingsprocedure met onderhandeling is één van de Europese aanbestedingsprocedures. Deze procedure mag alleen onder bepaalde omstandigheden toegepast worden, bijvoorbeeld als de openbare of niet-openbare procedure zonder onderhandelingen waarschijnlijk niet tot bevredigende resultaten zou leiden. Dit is het geval wanneer de aanbestedende dienst een complexe aankoop doet, bijvoorbeeld voor een groot ICT-project.

...
Nieuws - 4 november 2019

Aanbestedingsrechtmatigheid verslagjaar 2018: aandachtspunten en vervolgstappen

Kenniscentrum Europa decentraal heeft op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de accountantsverklaringen van gemeenten met een oordeel anders dan goedkeurend vanwege onrechtmatige aanbestedingspraktijken doorgenomen. Het […]

...
EU Recht en beleid - 12 oktober 2022

Aanbestedings­procedures

Decentrale overheden kunnen bij het aanbesteden van overheidsopdrachten te maken hebben met verschillende Europese aanbestedingsprocedures. In Richtlijn 2014/24 zijn zes soorten aanbestedingsprocedures opgenomen voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Deze pagina legt onder meer uit wanneer een decentrale overheid te maken heeft met bepaalde Europese aanbestedingsprocedures.

...
Nieuws - 6 september 2022

Ontheffing voor gascontracten SEFE Energy verlengd tot 1 januari 2023

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft per Kamerbrief bekend gemaakt dat op verzoek een algemene ontheffing tot 1 januari 2023 wordt verleend voor partijen met contracten met SEFE Energy Ltd (voorheen Gazprom).

...
Nieuws - 30 maart 2020

Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelt over open house-procedure

Onlangs heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit) bij een open house-procedure toegepast moeten worden – en zo ja

...
Nieuws - 24 februari 2020

Cijfers inkoopmethoden gemeentelijke zorg en vereenvoudiging aanbestedingsprocedure

Begin februari is de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek brengt nauwkeurig in beeld hoe gemeenten de zorgtaken die voortvloeien uit de Jeugdwet en de Wmo hebben ingekocht. Minister Hugo de Jonge heeft bezwaren tegen zowel de toepassing van het open house-model als het aanbesteden van de zorgtaken. Nadat Hugo de Jonge de Kamer in november had geïnformeerd over zijn voornemen om nationale maatregelen te treffen om aanbestedingen in het sociaal domein te vereenvoudigen hebben verschillende fracties vragen gesteld. Daarop heeft de minister een en ander verduidelijkt.

...
EU Recht en beleid - 7 juli 2022

Procedure voor onderhandeling zonder bekendmaking

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is één van de Europese aanbestedingsprocedures. Deze procedure biedt decentrale overheden de mogelijkheid om intensief te onderhandelen met inschrijvers. Er hoeft geen vooraankondiging van de opdracht te worden gedaan en er zijn geen voorgeschreven termijnen. Daarnaast kan de overheidsopdracht direct aan een voorkeurspartij gegund worden.