...
Praktijkvraag - 10 januari 2024

Wat is e-factureren?

Onze gemeente heeft nog geen ervaring met e-factureren. Is e-factureren hetzelfde als een factuur in een PDF bestand? En aan welke eisen en voorwaarden moet een e-Factuur voldoen?

...
Praktijkvraag - 10 januari 2024

Wat moeten we doen bij eventuele gebreken in de aanbesteding?

Wij hebben in ons aanbestedingsteam een discussie over eventuele gebreken of klachten van inschrijvers. Het gaat er dan over dat wanneer de inschrijver gebreken of klachten niet tijdig meldt, ze niet voor rekening van de aanbestedende dienst komen, maar voor risico van de inschrijver. Wat kunnen jullie ons hierover vertellen?

...
Praktijkvraag - 21 december 2023

Moet een nieuwe doelgroepenvervoerder gecontracteerd worden bij faillissement huidige opdrachtnemer?

Moet onze gemeente een vergeven opdracht voor doelgroepenvervoer geheel opnieuw aanbesteden indien de zittende opdrachtnemer tijdens de uitvoering van diens opdracht voor leerlingenvervoer in de gemeente failliet gaat? Of werkt het zo dat de gemeente de rechtsopvolger van de failliete opdrachtnemer de verdere uitvoering van de vergeven opdracht mag opdragen, zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure te hoeven opstarten?

...
Praktijkvraag - 19 december 2023

Wat houdt Best Value Procurement (BVP) conform de aanbestedingsregels in?

Mijn gemeente wil graag gebruik maken van de prestatie-inkoop. Wat houdt Best Value Procurement (BVP) precies in? Betreft het een officieel en Europeesrechtelijk erkende aanbestedingsprocedure en hoe verloopt die? Met welke aandachtspunten moet een aanbestedende dienst die op BVP wil gunnen rekening houden?

...
Praktijkvraag - 14 december 2023

Kunnen wij op grond van gewijzigde inzichten een Europese aanbesteding intrekken?

Een gemeente heeft voor groenonderhoud een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgezet bij een vijftal bedrijven. In tweede instantie wil de gemeente het onderhoud liever inbesteden bij de sociale werkvoorziening. Kan de gemeente die meervoudig onderhandse aanbesteding op grond van gewijzigde inzichten alsnog intrekken en vervolgens tot inbesteding overgaan zonder dat dit in strijd komt met aanbestedingsrichtlijnen of leidt tot schadeclaims?

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedende dienst kan bij bijzonder complexe opdrachten, zoals omvangrijke projecten voor geïntegreerde vervoersinfrastructuur of een opdracht voor een groot computernetwerk, gebruik maken van de concurrentiegerichte dialoog. Het is nodig dat er innovatieve oplossingen vereist zijn en er niet gegund kan worden zonder voorafgaande onderhandelingen. Hier leest u meer over deze aanbestedingsprocedure.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Prijsvragen

Decentrale overheden kunnen bij aanbestedingsprocedures prijsvragen en competities uitschrijven. Dit houdt in dat de aanbestedende dienst meerdere deelnemers plannen of ontwerpen laat indienen om één of meer van deze plannen of ontwerpen door een jury te laten selecteren als ‘beste’. Prijsvragen kunnen alleen worden toegepast bij opdrachten voor diensten.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Innovatiepartnerschap

Om te voorzien in de behoefte aan innovatieve oplossingen en ideeën, kan het voor gemeenten, provincies en waterschappen raadzaam zijn de markt te betrekken bij dit denkproces. Wanneer decentrale overheden nieuwe, innovatieve producten, werken of diensten willen aankopen die nog niet op de markt beschikbaar zijn, kunnen zij de procedure voor het innovatiepartnerschap volgen.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Procedure voor onderhandeling zonder bekendmaking

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is één van de Europese aanbestedingsprocedures. Deze procedure biedt decentrale overheden de mogelijkheid om intensief te onderhandelen met inschrijvers. Er hoeft geen vooraankondiging van de opdracht te worden gedaan en er zijn geen voorgeschreven termijnen. Daarnaast kan de overheidsopdracht direct aan een voorkeurspartij gegund worden.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Niet-openbare procedure

Een aanbestedende dienst kan bij een aanbestedingsprocedure kiezen voor de niet-openbare procedure. De aanbestedende dienst plaatst een oproep tot mededinging, waarop iedere geïnteresseerde ondernemer (gegadigde) een aanvraag tot deelneming kan indienen. Vervolgens kunnen alleen de door de aanbestedende dienst aangezochte ondernemers zich inschrijven (artikel 28 lid 2 Richtlijn 2014/24).