EU Recht en beleid - 1 augustus 2023

Verzekeringen

Op de pagina wordt ingegaan op de aanbesteding van verzekeringen, welke opdrachten zijn uitgezonderd van de werking van de aanbestedingsrichtlijn en welke eisen er gesteld kunnen worden aan verzekeraars.

EU Recht en beleid - 20 april 2023

Vervoer definities

Op deze pagina vindt u definities van begrippen zoals ‘Actieve mobiliteit’, ERTMS, ‘Concessie’ of ‘Micromobiliteit’.

Praktijkvraag - 6 april 2023

Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?

Onze gemeente wil een bedrijventerrein ontwikkelen op een stuk grond dat bijna volledig in handen is van één ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar wil alles zelf realiseren en de openbare delen (ook daarna) niet aan de gemeente overdragen. Uit verschillende handleidingen over gebiedsontwikkeling blijkt dat het openbaar gebied in principe Europees aanbesteed moet worden, ondanks het particuliere eigendom. Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?

Zo ja, hoe moeten wij ons dan voorstellen dat een particuliere grondeigenaar gedwongen wordt door de gemeente om aan te besteden? Het eerste onderdeel bij een opdracht zal immers het verwerven van de benodigde grond zijn. De eigenaar hoeft zijn eigen grond toch niet te verkopen? Kan de gemeente voorkomen dat de ontwikkelaar op eigen terrein wegen en dergelijke aanlegt? Mag een gemeente naderhand deze delen niet overnemen? Hoe regel je eerlijke concurrentie? Als we als gemeente eerst de grond moeten kopen en vervolgens moeten betalen voor de aanleg van de weg zijn we mogelijk duurder uit. Eventuele onteigening werkt dus niet altijd in het voordeel van de gemeente.

EU Recht en beleid - 1 maart 2023

Sociaal domein en aanbesteden

Gemeenten kunnen met aanbestedingsregels te maken hebben bij uitvoering van hun taken in het kader van het sociaal domein. Op deze pagina leest u meer daarover en hoe het aanbestedingsrecht komt kijken bij subsidieverlening, sociale en andere specifieke diensten en meer.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Inachtneming aanbestedingsbeginselen bij gezondheidszorgdiensten met grensoverschrijdend belang

Bepaalde categorieën diensten, zoals maatschappelijke diensten, gezondheidszorg- en onderwijsdiensten dragen naar hun aard een beperkte grensoverschrijdende dimensie met zich mee. Voor deze “sociale en andere specifieke diensten” (voorheen IIB-diensten) geldt een verlicht aanbestedingsregime. In deze zaak herinnert het Europese Hof van Justitie eraan dat dergelijke opdrachten evenwel de fundamentele regels en de algemene beginselen van het EU-Werkingsverdrag dienen te eerbiedigen wanneer er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang.

EU Recht en beleid - 22 februari 2023

Vervoer en aanbesteden

Bij het uitvoeren van taken op het gebied van (openbaar) vervoer door decentrale overheden kunnen Europese aanbestedingsregels relevant zijn. Deze pagina gaat verder in op hoe de aanbestedingsregels hierin voorbij komen.

EU Recht en beleid - 2 februari 2023

Gebiedsontwikkeling

Op deze pagina worden de verschillende vormen van samenwerking bij gebiedsontwikkeling uiteen gezet. Ook wordt ingegaan op Europese aanbestedingsregels betreffende geïnstitutionaliseerde PPS-verbanden.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Breedband en aanbesteden

Een onderwerp waarbij aanbestedingsvraagstukken kunnen spelen, is de uitrol van hogesnelheidsbreedbandverbindingen. Op deze pagina leest u welke rol decentrale overheden hierbij spelen, hoe aanbestedingsregels hierin voorbij komen, wat het verband is met de staatssteunregels en welke fondsen en voor breedband beschikbaar zijn.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Beleidsterreinen

Aanbestedende diensten kopen diensten, leveringen en werken op bepaalde beleidsterreinen in. Denk hierbij aan ICT(-netwerken), gebiedsontwikkeling, inburgering, scholen, het sociaal domein, verzekeringen, vervoer en DAEB en aanbesteden. Op deze pagina wordt een overzicht van deze beleidsterreinen uiteengezet.

EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Scholen

Ook scholen en onderwijsinstellingen kunnen met de Europese aanbestedingsregels te maken krijgen wanneer zij overeenkomsten sluiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van schoolboeken of de bouw van een nieuw schoolgebouw. Op deze pagina leest u daar meer over.