...
EU Recht en beleid - 12 februari 2024

Aanbestedingsregels

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW en de Gids Proportionaliteit.

...
Praktijkvraag - 10 januari 2024

Hoe staan de aanbestedingsrichtlijnen tegenover een ICT-samenwerking tussen gemeenten?

Zes gemeenten besluiten een gezamenlijke server te kopen en deze bij één van de zes gemeenten te plaatsen. Vervolgens kunnen de andere gemeenten daarvan gebruikmaken middels een nieuw aan te leggen datanetwerk. De gemeenten werken dus samen, maar hebben vooralsnog geen juridisch bindende status voor de samenwerking vastgelegd. De bestellingen van alle gemeenten samen voor de server komen qua waarde boven het drempelbedrag voor Europees aanbesteden uit. Hoe lopen de gemeenten dan tegen de juridische aspecten van het Europees aanbesteden aan?

...
Praktijkvraag - 10 januari 2024

Kan een gemeente eisen stellen om lokale partijen te bevoordelen in een Europese aanbesteding?

Onze gemeente wil graag het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren om deel te nemen in een Europese aanbestedingsprocedure. Kunnen wij eisen dat een aannemer aan wie een opdracht wordt gegund, een bepaald deel van de opdracht laat uitvoeren door het lokale MKB, bijvoorbeeld door een percentage te stellen? Of biedt het Europese aanbestedingsrecht andere mogelijkheden om de kansen van het MKB te vergroten in een Europese aanbestedingsprocedure?

...
EU Recht en beleid - 4 december 2023

Juridisch kader en beleid

Om opdrachten voor werken, leveringen of diensten aan een ondernemer te vergeven, moeten decentrale overheden nagaan of er een aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels voor aanbesteden staan al sinds 1973 in Europese Aanbestedings­richtlijnen en sinds 2013 ook in de nationale Aanbestedingswet 2012. Met dit sub-dossier krijgen decentrale overheden inzicht in de belangrijkste juridische kaders en beleidsmatige kwesties binnen het onderwerp aanbesteden.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Hebben we bij de aanbesteding van wegonderhoud te maken met een werk of dienst?

Onze gemeente wil een opdracht voor het onderhoud van wegen aanbesteden. Het gaat om het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Volgens de CPV-woordenlijst zijn er zowel CPV-codes waarbij onderhoud van wegen als een werk wordt aangemerkt (denk aan bijvoorbeeld 45233141-9 Wegenonderhoud en 45233220-7 Wegdekwerkzaamheden voor wegen) als CPV-codes die onderhoud van wegen als een IIA-dienst typeren (bijvoorbeeld 50230000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting).

...
Nieuws - 26 oktober 2021

Wijziging Gids Proportionaliteit: inperking toepassing Grossmann-clausules

De Gids Proportionaliteit is gewijzigd en treedt per 1 januari 2022 in werking. De belangrijkste wijzigingen doelen op een proportionele toepassing van de Grossmann-clausules door aanbestedende diensten. De nieuwe Gids beoogt de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers te herstellen.

...
Nieuws - 19 oktober 2022

KED aanwezig bij Juridische 2-daagse

Op 3 en 4 oktober vond in Noordwijkerhout de Juridische 2-daagse plaats, georganiseerd door de VNG. De Juridische 2-daagse is een congres voor juristen, afdelingshoofden, juridisch medewerkers en geïnteresseerden die werkzaam zijn bij gemeenten. Kenniscentrum Europa Decentraal was op beide dagen aanwezig.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer moet een subsidieovereenkomst aanbesteed worden?

Op 18 oktober 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat subsidieovereenkomsten kunnen vallen onder het begrip ‘overeenkomst onder bezwarende titel’ indien er sprake is van een afdwingbare prestatie. Er is in dat geval sprake van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Het Hof heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van prejudiciële vragen uit Italië over een subsidieovereenkomst ten behoeve van de levering van medicijnen.