EU Recht en beleid - 22 november 2023

Wezenlijke wijziging

Tijdens aanbestedingen of tijdens de looptijd van een aanbesteed contract krijgen decentrale overheden er regelmatig mee te maken dat de oorspronkelijke opdracht gewijzigd moet worden. Het kan bijvoorbeeld blijken dat een geplande parkeergarage onvoldoende plekken zal hebben en dat er daarom een ander ontwerp moet komen of dat het wenselijk is geworden dat een inhuurkracht meer dan het oorspronkelijk overeengekomen aantal uren kan maken. Mogelijk gaat het dan om een wezenlijke wijziging. Wijzigingen zijn onder omstandigheden mogelijk, maar dit kan niet onbeperkt gebeuren.

Op deze pagina wordt ingegaan op de voorwaarden hiervan. Daarnaast benoemen we de situaties waarin er géén sprake is van een wezenlijke wijziging.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Uitsluitingsgronden

Voor deelname aan overheidsopdrachten gelden strikte voorwaarden op basis waarvan ondernemers kunnen worden uitgesloten van deelname. Aan de hand van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en onder meer de Gedragsverklaring Aanbesteden kunnen decentrale overheden controleren of ondernemers moeten worden uitgesloten. Zo wordt gewaarborgd dat gemeenten, provincies en waterschappen zaken doen met betrouwbare ondernemers. Op deze pagina wordt uitgelegd welke uitsluitingsgronden er zijn.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Gunningscriteria

Nadat de aanbestedende dienst heeft bepaald of inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoen kan de aanbestedende dienst bepalen welke inschrijver het beste aanbod heeft gedaan. Alvorens over te gaan tot gunning, dient de aanbestedende dienst de gunningscriteria op te stellen. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de aanbestedende dienst in ieder geval op moet letten bij het opstellen en toepassen van de gunningscriteria.

Praktijkvraag - 21 september 2023

Is het toegestaan om tussen percelen van dezelfde aanbestedingsprocedure een andere ratio tussen prijs en kwaliteit te hanteren?

Voor een nieuwe aanbestedingsprocedure zijn we voornemens de overheidsopdracht te verdelen in een aantal percelen. De gunning zal plaatsvinden op basis van beste prijs kwaliteit verhouding. Bij de verschillende percelen zijn andere aspecten van belang, hetgeen we graag mee willen nemen in de weging van de subgunningscriteria. Is het toegestaan om tussen percelen van dezelfde aanbestedingsprocedure een andere ratio tussen prijs en kwaliteit te hanteren?

EU Recht en beleid - 26 juli 2023

Rechtsbescherming

Het kan voorkomen dat inschrijvende partijen of gegadigden bij een aanbestedingsprocedure het niet eens zijn met het verloop van de procedure. Ook belanghebbende betrokkenen moeten van zich kunnen laten horen wanneer zij van mening zijn dat een gesloten overeenkomst in strijd is met de aanbestedingsregels. Voor partijen betrokken bij een aanbestedingsprocedure van een gemeente, provincie of waterschap dient dus een gang naar de rechter te worden gewaarborgd: rechtsbescherming. Op deze pagina wordt nader ingegaan op alle vragen rondom dit thema.

Nieuws - 30 mei 2023

KED legt uit: Rechtsbescherming

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Rechtsbescherming hierin centraal.

Nieuws - 26 juni 2023

KED legt uit: Uitsluitingsgronden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Uitsluitingsgronden hierin centraal.

EU Recht en beleid - 22 juni 2023

Privacy

Wanneer decentrale overheden een overheidsopdracht aanbesteden, moeten ze ook rekening houden met de privacyregels. Hoe kan er dan bij aanbestedingen worden voldaan aan de eisen uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)? En hoe zorgt een decentrale overheid ervoor dat er wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen van de aanbesteding, zonder dat er onnodig privacygevoelige informatie publiek kenbaar wordt gemaakt? Onderstaande pagina gaat hier uitgebreid op in.

Praktijkvraag - 6 april 2023

Is loting een geschikt middel om te bepalen wie de opdracht krijgt wanneer er twee winnaars zijn?

Bij de beoordeling van een openbare Europese aanbesteding door onze provincie, zijn er van de inschrijvingen twee gegadigden ex aequo op de eerste plaats geëindigd. De aanbestedingsdocumenten zeggen niets over welke procedure er in dit geval in werking treedt. Hoe bepalen we nu welke partij gewonnen heeft, is loting hier een geschikt middel voor?