EU Recht en beleid - 15 november 2023

Duurzaam aanbesteden

Gemeenten, provincies en waterschappen besteden binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Aanbestedende diensten kunnen in verschillende fasen van het aanbestedingsproces bekijken of milieuoverwegingen of milieucriteria opgenomen kunnen worden. Voor duurzaam aanbesteden zijn de algemene aanbestedingsrichtlijnen en enkele sectorspecifieke richtlijnen relevant.

Nieuws - 12 april 2023

Vragenlijst over de richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Het Comité van de Regio’s (RegHub) vraagt om input omtrent de Aanbestedingsrichtlijn. Deze vragenlijst is toegespitst op verantwoord aanbesteden. Belanghebbenden kunnen tot 5 mei reageren.

Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

EU Recht en beleid - 24 juli 2023

Verantwoord aanbesteden

Aanbesteden kan in veel opzichten als middel fungeren om andere doelen na te streven. Daardoor komt de vraag op welke regels of mogelijkheden er bestaan om verantwoord aan te besteden. Hoe kunnen doelen zoals duurzaamheid, innovatie of een verbetering van de maatschappij nagestreefd worden in een aanbesteding? Deze pagina’s geven hierover meer informatie.

Nieuws - 3 april 2023

Terugblik: Week van Beter Aanbesteden

Vorige week was het de Week van Beter Aanbesteden! Gedurende deze week stond het verbeteren van de dialoog en samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers centraal. Decentrale overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de daarbij behorende circulaire economie. Het is daarom belangrijk dat zij in gesprek blijven met ondernemingen.

EU Recht en beleid - 21 maart 2023

Technisch of functioneel specificeren

Aanbestedende diensten zijn verplicht om technische of functionele specificaties in de aanbestedingsstukken op te nemen. Daarin beschrijft de aanbestedende dienst de kenmerken waaraan werken, leveringen of diensten moeten voldoen (artikel 42 en bijlage VII Richtlijn 2014/24). Dit zijn de technische specificaties. Bij functionele specificaties beschrijft de aanbestedende dienst het beoogde doel of resultaat van de aanbesteding. Op deze pagina leest u hoe een aanbestedende dienst dergelijke specificaties kan omschrijven.

Nieuws - 21 februari 2022

Provincie Zeeland winnaar prijs duurzaam aanbesteden

Duurzaam aanbesteden? Het kan! De provincie Zeeland viel in de prijzen door met hun aanbestedingsregime flink bij te dragen aan de VN Sustainable Development Goals. Reden voor Europa decentraal om met Martin Scherpenisse, senior beleidsspecialist inkoop en aanbesteden, en Mariska van Dalen, oprichtster van het MVI-platform, te spreken.