...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Hoe kan het social return beleid van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels worden uitgevoerd?

Onze gemeente voert een actief social return beleid en wil daarmee werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij onder meer door social return verplichtingen te hanteren bij aanbestedingen. Bij de uitvoering van dit sociale beleid loopt de gemeente tegen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan. Op welke wijze kan de gemeente controleren dat ondernemingen inderdaad bepaalde personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben of zullen betrekken bij de uitvoering van de social return verplichting zonder dat de privacyregelgeving wordt overtreden?

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Sociale criteria

Decentrale overheden kunnen bijzondere voorwaarden bepalen waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door sociale criteria of milieuoverwegingen vast te stellen. Zulke criteria kunnen in het aanbestedingsproces voorbij komen bij de vaststelling van de eisen, de selectie van leveranciers, aannemers of dienstverleners, het gunnen en bij de uitvoeringsbepalingen van de opdracht. Een mogelijkheid om sociale criteria te verwerken is het opnemen van een social return-verplichting in het contract.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Duurzaam aanbesteden

Gemeenten, provincies en waterschappen besteden binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid steeds meer aandacht aan duurzaamheid. Aanbestedende diensten kunnen in verschillende fasen van het aanbestedingsproces bekijken of milieuoverwegingen of milieucriteria opgenomen kunnen worden. Voor duurzaam aanbesteden zijn de algemene aanbestedingsrichtlijnen en enkele sectorspecifieke richtlijnen relevant.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Circulair aanbesteden

Aanbesteden kan een middel zijn om de circulaire economie tot stand te laten komen. Dat wordt gedaan door middel van circulair aanbesteden. Hierbij stelt men in de aanbesteding eisen wat betreft ecologisch ontwerp of hergebruik van benutte materialen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over circulair aanbesteden alsmede Europese handvatten.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Maatschappelijk aanbesteden

Op welke wijze kan de samenleving worden betrokken bij publieke taken? Meer specifiek, hoe kan rekening worden gehouden met maatschappelijke doelen en de betrokkenheid van burgers bij het uitoefenen van bepaalde overheidstaken? Op deze pagina leest u meer over maatschappelijk aanbesteden, wat dat inhoudt en het ‘right to challenge’.

...
EU Recht en beleid - 22 november 2022

Verantwoord aanbesteden

Aanbesteden kan in veel opzichten als middel fungeren om andere doelen na te streven. Daardoor komt de vraag op welke regels of mogelijkheden er bestaan om verantwoord aan te besteden. Hoe kunnen doelen zoals duurzaamheid, innovatie of een verbetering van de maatschappij nagestreefd worden in een aanbesteding? Deze pagina’s geven hierover meer informatie.

...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Nieuws - 17 december 2019

Input gevraagd voor Plan van Aanpak MVI 2021-2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een enquête gepubliceerd in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het ministerie wil vernemen in hoeverre het concept speelt bij aanbestedende […]

...
EU Recht en beleid - 13 september 2022

Innovatief aanbesteden

Decentrale overheden hebben steeds meer aandacht voor onderzoek en innovatief aanbesteden. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om innovatieve producten en diensten aan te schaffen om toekomstige groei te bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Dit kan onder meer door middel van een innovatiepartnerschap of de concurrentiegerichte dialoog. Onder meer in de aanbestedingsrichtlijnen (bijvoorbeeld Richtlijn 2014/24) wordt aandacht besteed aan innovatie.

...
Nieuws - 10 november 2021

Groeiende kloof in duurzaam aanbesteden

Sommige decentrale overheden boeken veel vooruitgang op het gebied van duurzaam aanbesteden, maar er zijn ook achterblijvers. De lager presterende aanbesteders maken nog weinig consequent gebruik van duurzame gunningscriteria. Voor deze partijen bestaan er meerdere handvatten om hun aanbestedingen te verduurzamen.