Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe staan de aanbestedingsregels tegenover gemeentelijke samenwerkingsvormen?

Zes gemeenten besluiten een gezamenlijke server te kopen en deze bij één gemeente te plaatsen. Vervolgens kunnen de andere gemeentes daarvan gebruik maken middels een nieuw aan te leggen datanetwerk. De gemeenten werken dus samen, maar hebben nog geen juridische status voor de samenwerking.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Is een eis voor het inzetten van werklozen bij een aanbesteding geoorloofd?

Onze gemeente heeft bij het aanbesteden van het beheer van de parkeergarages in de offerteaanvraag aangegeven dat tot 20% van het in te zetten personeel werklozen dienen te zijn. Wanneer aan dit percentage niet wordt voldaan, moet dit worden gemotiveerd. Kan ik een dergelijke eis stellen? Zo ja, welk percentage is dan toegestaan?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Mogen wij buitenlandse inschrijvers een social return verplichting opleggen?

Onze gemeente heeft in haar aanbestedingsbeleid opgenomen dat bij overheidsopdrachten voor werken en diensten boven een bepaalde drempel 5 % van de loonsom op grond van social return moet worden ingevuld. Bij opdrachten die in Nederland worden geplaatst en uitgevoerd is dit geen probleem. Echter, kunnen we ook bij Europese aanbestedingen een dergelijke eis opnemen? Hoe kunnen buitenlandse inschrijvers hieraan voldoen?

Nieuws - 13 februari 2023

KED legt uit: Raamovereenkomsten

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Raamovereenkomsten hierin centraal.

EU Recht en beleid - 24 juli 2023

Raamovereenkomst

Er zijn vele soorten opdrachten die decentrale overheden regelmatig onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden plaatsen. Een aanbestedende dienst kan in dat geval een raamovereenkomsten sluiten met één of meer opdrachtnemers. Hieronder kunnen individuele opdrachten geplaatst worden, met toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

EU Recht en beleid - 17 april 2023

Percelen

Decentrale overheden mogen opdrachten apart aanbesteden door ze te verdelen in percelen (artikel 46 lid 1 Richtlijn 2014/24). In artikel 1.5 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is hier zelfs een verplichting voor opgenomen: “Een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf deelt een opdracht op in meerdere percelen, tenzij hij dit niet passend acht, in welk geval de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf dit motiveert in de aanbestedingsstukken”.

Op deze pagina kunt u meer lezen over percelen en het bepalen van de waarde van opdrachten.

EU Recht en beleid - 6 april 2023

Dwingende spoed

In de voorbereiding van een opdracht kunnen zich situaties voordoen die een aanbestedende dienst niet heeft voorzien. Gemeenten, provincies en waterschappen hoeven in het geval van deze dwingende spoed de termijnen voor bepaalde procedures niet in acht te nemen. Het betreft de termijnen die gelden voor de openbare of de niet-openbare aanbestedingsprocedure of voor de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Een voorwaarde hiervoor is wel dat er sprake is van onvoorzienbaarheid van de omstandigheden voor de aanbestedende dienst en dat deze aanbestedende dienst geen verwijt kan worden gemaakt.

Praktijkvraag - 23 maart 2023

Moet een nabestelling na een aanbesteding opnieuw worden aanbesteed?

Onze gemeente heeft vorig jaar de inkoop van nieuw meubilair aanbesteed. De kosten hiervoor waren namelijk € 220.000,- wat boven het drempelbedrag voor aanbestedingen ligt. Het volgende jaar bleek dat er toch te weinig stoelen zijn ingekocht en was er een nabestelling nodig van € 30.000,-. Moeten we dan beide bedragen bij elkaar optellen, waardoor er opnieuw aanbesteed moet worden? Of worden deze opdrachten apart van elkaar gezien? En welk verschil maakt het hierbij of de nabestelling slechts een klein deel van de oorspronkelijke waarde, of juist een zeer groot deel is?

Praktijkvraag - 22 maart 2023

Mag een taaleis worden opgenomen in het programma van eisen?

Onze provincie gaat een bouwwerk aanbesteden. In het programma van eisen willen wij opnemen dat al het in te zetten personeel en ook de leidinggevenden de Nederlandse taal machtig moeten zijn. Mag dat?

EU Rechtspraak - 28 februari 2023

Kan er later worden aangesloten bij een niet ondertekende raamovereenkomst?

Op 19 december 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen beantwoord over het uitbreiden van een gesloten raamovereenkomst naar andere aanbestedende diensten. In het hieronder besproken arrest bepaalde het Hof dat het mogelijk is om raamovereenkomsten uit te breiden naar aanbestedende diensten die niet direct betrokken waren bij een oorspronkelijke overeenkomst, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.