...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Voorbereiding aanbesteding

Een aanbesteding moet zorgvuldig worden voorbereid. Zo kan er een maximaal resultaat bereikt worden. Daarnaast is goede voorbereiding belangrijk om te voorkomen dat er tijdens de aanbestedingsprocedure nog wijzigingen moeten worden doorgevoerd, er achteraf geconcludeerd moet worden dat een verkeerde aanbestedingsprocedure is gekozen of er een heraanbesteding moet plaatsvinden.

...
Praktijkvraag - 6 oktober 2022

Welke technische specificaties mogen wij eisen bij de inkoop van ICT-systemen of ICT-diensten?

Onze gemeente heeft een database van een specifiek ICT systeem. Voor de toekomst zien wij twee opties: ofwel een nieuwe module kopen voor het bestaande systeem, ofwel overstappen naar een open source database. Voor beide opties vragen we ons af welke specifieke technische eisen we mogen stellen in een aanbestedingsprocedure.

1) Als wij een aanvullende database module willen aanbesteden, mogen wij dan als technische eis stellen dat de module functioneert met ons bestaande systeem? Uit onderzoek is al gebleken dat veel partijen zo’n aanvullende module kunnen leveren.

2) Om volledig te kunnen overstappen naar een open source database systeem, zouden wij een opdracht voor migreer-, onderhoud- en beheerdiensten moeten aanbesteden. Mogen wij als technische eis benoemen dat de diensten uitgevoerd moeten worden voor een specifiek open source data base systeem?

...
EU Recht en beleid - 27 september 2022

Samenwerking

Decentrale overheden werken vaak samen bij aanbestedingen. Hierbij speelt het Europese aanbestedingsrecht ook een rol. Voor de toepassing van het aanbestedingsrecht maakt het geen verschil of de opdrachtnemer privaat dan wel publiek is. Het aanbestedingsrecht kent wel een aantal uitzonderingen. Hier kunt u meer over lezen op onderstaande pagina.

...
EU Recht en beleid - 21 september 2022

Percelen

Decentrale overheden mogen opdrachten apart aanbesteden door ze te verdelen in percelen (artikel 46 lid 1 Richtlijn 2014/24). In artikel 1.5 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is hier zelfs een verplichting voor opgenomen: “Een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf deelt een opdracht op in meerdere percelen, tenzij hij dit niet passend acht, in welk geval de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf dit motiveert in de aanbestedingsstukken”.

Op deze pagina kunt u meer lezen over percelen en het bepalen van de waarde van opdrachten.

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Mogen we een merknaam in het Programma van Eisen opnemen?

Voor de inkoop van onze reïntegratietrajecten vragen wij een ESF-subsidie aan. In ons selectiedocument eisen wij – ten behoeve van de registratie van ESF-gegevens – het gebruik van systeem A. Volgens de Europese Richtlijnen mogen geen merknamen worden gebruikt. Ook de zin ‘daarmee overeenstemmend’ ontbreekt in de selectiecriteria.

...
Praktijkvraag - 19 augustus 2022

Moet een nabestelling na een aanbesteding opnieuw worden aanbesteed?

Onze gemeente heeft vorig jaar de inkoop van nieuw meubilair aanbesteed. De kosten hiervoor waren namelijk € 220.000,- wat boven het drempelbedrag voor aanbestedingen ligt. Het volgende jaar bleek dat er toch te weinig stoelen zijn ingekocht en was er een nabestelling nodig van € 30.000,-. Moeten we dan beide bedragen bij elkaar optellen, waardoor er opnieuw aanbesteed moet worden? Of worden deze opdrachten apart van elkaar gezien? En welk verschil maakt het hierbij of de nabestelling slechts een klein deel van de oorspronkelijke waarde, of juist een zeer groot deel is?

...
EU Recht en beleid - 1 juli 2022

Dwingende spoed

In de voorbereiding van een opdracht kunnen zich situaties voordoen die een aanbestedende dienst niet heeft voorzien. Gemeenten, provincies en waterschappen hoeven in het geval van deze dwingende spoed de termijnen voor bepaalde procedures niet in acht te nemen. Het betreft de termijnen die gelden voor de openbare of de niet-openbare aanbestedingsprocedure of voor de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Een voorwaarde hiervoor is wel dat er sprake is van onvoorzienbaarheid van de omstandigheden voor de aanbestedende dienst en dat deze aanbestedende dienst geen verwijt kan worden gemaakt.

...
EU Recht en beleid - 1 juli 2022

Splitsen en clusteren

Aanbestedende diensten kunnen er in bepaalde gevallen voor kiezen overheidsopdrachten te splitsen of juist te clusteren. Wat houdt dit precies in? Het splitsen van overheidsopdrachten wil zeggen dat deze wordt opgedeeld in verschillende, kleinere onderdelen (percelen) die afzonderlijk kunnen worden gegund aan inschrijvende partijen. Deze percelen vormen samen het geheel van één overheidsopdracht. Het clusteren van opdrachten wil zeggen dat meerdere opdrachten worden samengevoegd tot één grotere overheidsopdracht die kan worden gegund aan één inschrijver. Op deze pagina leest u hier meer over.

...
EU Recht en beleid - 1 juli 2022

Raamovereenkomst

Er zijn vele soorten opdrachten die decentrale overheden regelmatig onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden plaatsen. Een aanbestedende dienst kan in dat geval een raamovereenkomsten sluiten met één of meer opdrachtnemers. Hieronder kunnen individuele opdrachten geplaatst worden, met toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

...
Praktijkvraag - 8 februari 2021

Hoe kan een buitenlands bedrijf voldoen aan de voorwaarde van een gedrags­verklaring bij een Europese aanbesteding?

Bij een Europese aanbesteding heeft de provincie in de stukken opgenomen dat alle inschrijvers een ‘Gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA) moeten verstrekken. Deze verklaring wordt door dienst Justis verstrekt. Buitenlandse bedrijven kunnen echter niet door dienst Justis gescreend worden en zij kunnen daarom geen Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen. Een Duits bedrijf wil zich nu inschrijven op de aanbesteding en stelt de volgende vraag: hoe kunnen wij aan de voorwaarde, gesteld in de aanbestedingsstukken, omtrent het verstrekken van een Gedragsverklaring aanbesteden voldoen?

...
Praktijkvraag - 21 september 2020

Kan een gemeente eisen stellen om lokale partijen te bevoordelen in een Europese aanbesteding?

Onze gemeente wil graag het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren om deel te nemen in een Europese aanbestedingsprocedure. Kunnen wij eisen dat een aannemer aan wie een opdracht wordt gegund, een bepaald deel van de opdracht laat uitvoeren door het lokale MKB, bijvoorbeeld door een percentage te stellen? Of biedt het Europese aanbestedingsrecht andere mogelijkheden om de kansen van het MKB te vergroten in een Europese aanbestedingsprocedure?