logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Is citymarketing een Dienst van Algemeen Economisch Belang?

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een reclamebureau aan te wijzen voor het uitvoeren van reclamediensten ter promotie van de gemeente bij toeristen, ondernemers etc. De gemeente wil niet het risico lopen dat de financiering daarvan ongeoorloofde staatssteun is. De vraag is daarom of deze reclamediensten kunnen worden aangemerkt als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Bekijk het antwoord

Kan een provincie woningcorporaties steunen voor de aansluiting van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet?

Onze provincie overweegt een subsidie te verlenen aan een woningcorporatie op basis van een subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven. Het gaat om een subsidie als vergoeding voor de (hogere) aansluitkosten van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet ten opzichte van gas. Kan dergelijke steun door de provincie worden verleend op basis van het DAEB-kader? De maximale subsidiehoogte is in de subsidieregeling vastgesteld op €75.000,- per project.

Bekijk het antwoord

Kan een onderneming worden belast met het uitvoeren van een DAEB wanneer andere marktpartijen al soortgelijke diensten verrichten?

Onze gemeente overweegt een onderneming te belasten met het uitvoeren van sociale diensten als een zogenaamde Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Deze onderneming is actief op een markt waar ook andere marktpartijen actief zijn die niet met een DAEB zijn belast. Is het dan wel mogelijk om deze dienst als een DAEB aan te wijzen en de betreffende onderneming te belasten met het uitvoeren van een DAEB?


Bekijk het antwoord

Staatssteunregels ook van toepassing op peuterspeelzaalwerk na harmonisering met kinderopvang?

Onze gemeente bereidt zich voor op de harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die wordt geregeld via de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Wij bekijken hoe wij de financiering van deze diensten straks vorm moeten geven. Wij zagen peuterspeelzaalwerk altijd als een Dienst van Algemeen Belang (DAB), waarop de staatssteunregels niet van toepassing waren. Is dat na de harmonisering straks ook nog zo?

Bekijk het antwoord

Wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet M&O algemeen belang besluit?

Enkele weken geleden heeft onze gemeente het verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de rapportage over de uitvoering van het DAEB-besluit over de jaren 2014 en 2015. De gemeente heeft in deze periode ook voor een aantal economische activiteiten die zij zelf verricht een algemeen belang besluit in de zin van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) genomen. Dient de gemeente ook hierover te rapporteren in het kader van de DAEB-rapportage, en wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet M&O algemeen belang besluit?

Bekijk het antwoord

Voor welke periode kan een DAEB worden toegewezen?

Onze gemeente wil onder toepassing van het Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Vrijstellingsbesluit steun verlenen aan een zorgcentrum voor mensen met een geestelijke beperking. Aangezien de gemeente continuïteit van zorg erg belangrijk vindt, willen wij graag dat de betrokken onderneming de DAEB voor langere tijd gaat uitvoeren. In dat kader vragen wij ons af of er bepalingen zijn voor wat betreft de periode waarvoor een onderneming met de uitvoering van een DAEB kan worden belast.

Bekijk het antwoord

Is citymarketing een Dienst van Algemeen Economisch Belang?

Antwoord in het kort Over het algemeen kunnen reclameactiviteiten vanwege hun commerciële karakter niet als DAEB worden aangewezen. Alleen citymarketingdiensten die aantoonbaar niet door de markt worden opgepakt, kunnen als DAEB worden aangemerkt. De gemeente moet op basis van een marktanalyse aantonen dat de voorgenomen citymarketingdiensten in overeenstemming…

Hoe werken de staatssteunregels bij de financiering van natuurbeheer(ders)?

Antwoord in het kort Ja dat is mogelijk omdat steun voor natuurbeheer in beginsel niet wordt gezien als staatssteun. Natuurbeheer als zodanig is immers geen economische activiteit zo blijkt uit…

Hoe moet een DAEB (bij toepassing van het DAEB-vrijstellingsbesluit) worden aangewezen?

Antwoord in het kort Een aanwijzingsbesluit (ook wel toewijzingsbesluit genoemd) is in beginsel vormvrij en kan op meerdere manieren worden vastgesteld. Wel moet in dit besluit worden vastgelegd waar de…

(Hoe) kan de DAEB-de-minimisverordening (nog) worden toegepast?

Antwoord in het kort: Ja, het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening (DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang) is nog steeds mogelijk. In december 2018 is de looptijd van de…

Kan een provincie woningcorporaties steunen voor de aansluiting van sociale huurwoningen op het lokale warmtenet?

Antwoord in het kort Ja, dit is mogelijk. In dit geval dient de provincie daarvoor een aanvullend DAEB-besluit te nemen ten behoeve van de betreffende woningcorporatie(s). Deze DAEB is een…

Kan een onderneming worden belast met het uitvoeren van een DAEB wanneer andere marktpartijen al soortgelijke diensten verrichten?

Antwoord in het kort: Ja, onder bepaalde voorwaarden is dat weliswaar mogelijk, maar dat verschilt per situatie. Het is daarbij van belang een onderscheid te maken tussen het aanwijzen van…

Kan dierenopvang aangemerkt worden als dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Versie februari 2018 Antwoord Ja, dierenopvang kan als een DAEB gekwalificeerd worden. Voor het uitoefenen van een DAEB kan het noodzakelijk zijn om een alleenrecht te vestigen. Van belang is…

Hoe kan het DAEB-vrijstellingsbesluit worden gebruikt ten behoeve van zorgactiviteiten?

Antwoord in het kort: Ja, het DAEB vrijstellingsbesluit (uit 2012) zou kunnen worden gebruikt. Van het vrijstellingsbesluit kan gebruik worden gemaakt wanneer er niet wordt voldaan aan de vierde voorwaarde van…

Staatssteunregels ook van toepassing op peuterspeelzaalwerk na harmonisering met kinderopvang?

Antwoord in het kort: Nee, peuterspeelzaalwerk kan na de harmonisering met kinderopvang niet meer worden gezien als een Dienst van Algemeen Belang (DAB). Na de harmonisering is er juridisch en…

Wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet M&O algemeen belang besluit?

Antwoord in het kort: Nee, de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)-rapportage ziet enkel op staatssteun die is verleend aan ondernemingen die, onder toepassing van het DAEB-besluit, zijn belast met…

Voor welke periode kan een DAEB worden toegewezen?

Antwoord in het kort Ja, indien de gemeente een onderneming met het beheer van een DAEB belast, zal zij rekening moeten houden met de bepalingen omtrent de duur van deze…

-->