Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Dienstenrichtlijn

Europese Unie stemt in met Nederlandse regels voor verhuurdersplatforms onder de Wet toeristische verhuur

Toeristische verhuur van woningen zorgt de afgelopen jaren voor veel problemen in Nederlandse steden. De Wet toeristische verhuur geeft gemeenten nu de mogelijkheid om dit aan banden te leggen. De wet stelt gemeenten in staat regels op te leggen aan verhuurdersplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Nederland heeft succesvol de notificatieprocedure op grond van de Richtlijn inzake elektronische handel doorlopen. In deze procedure zijn de bepalingen door de Europese Commissie en andere lidstaten getoetst aan het Europees recht. De bepalingen inzake verhuurdersplatforms zullen per 1 juli 2021 in werking treden.

Lees het volledige bericht

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State: wet regulering sekswerk moet voldoen aan Dienstenrichtlijn

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel regulering sekswerk dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend. In het advies staat onder andere dat wanneer een gemeente geen of een beperkt aantal seksinrichtingen wil toelaten, er rekening moet worden gehouden met de Dienstenrichtlijn.

Lees het volledige bericht

Unie van Waterschappen publiceert handreiking Digitale Transformatie

De ontwikkelingen die voortkomen uit de digitale transformatie hebben invloed op verschillende afdelingen en disciplines van de waterschappen. Niet alleen juristen krijgen steeds meer te maken met de digitale transformatie, maar ook waterschappers van andere disciplines merken de invloed van juridische regels op hun dagelijkse werkzaamheden. De Unie van Waterschappen (UvW) heeft daarom een handreiking opgesteld om alle waterschappers te ondersteunen bij de digitale transformatie en wettelijke regels die daarbij horen.

Lees het volledige bericht

Kan een gemeente in de vergunningsprocedure voor het openen van een bed & breakfast fysieke verschijning verlangen?

In de procedure voor het aanvragen van een vergunning voor het openen van een bed & breakfast in onze gemeente wordt op een bepaald moment verlangd dat de ondernemer fysiek aanwezig is. Wij vragen ons echter af of wij dit kunnen verlangen, ook met het oog op de toegankelijkheid voor dienstverrichters uit andere EU-lidstaten die mogelijk ook de vergunningsprocedure willen doorlopen. Welke verplichtingen worden gesteld aan de toegankelijkheid van de vergunningprocedure voor dienstverrichters?

Bekijk het antwoord

Uitspraak Hof van Justitie: vergunningsplicht voor verhuurders bij kortstondig verhuur in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn

Een nationale vergunningsplicht voor herhaalde kortstondige verhuur van woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen is verenigbaar met het Unierecht. Dat blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Cali Apartments. Deze uitspraak vormt een bevestiging van het strenger wordende regime omtrent verhuur van woningen via constructies als Airbnb. Lees het volledige bericht

Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van bepaalde eisen bij een vergunningaanvraag voor evenementen?

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om bepaalde evenementen te organiseren, mits er onder andere gewaarborgd wordt dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager bepaalde gegevens te overhandigen aan onze gemeente over hoe aan de extra indieningsvereisten vanwege COVID-19 wordt voldaan. Tevens zijn er in onze gemeente momenteel bepaalde locaties uitgesloten voor vergunningverlening. Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van dit soort beperkingen en/of vereisten bij een vergunningaanvraag?

Bekijk het antwoord

Is een vestigingsverbod van een winkel vanwege verkeersveiligheid toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?

In een provinciale omgevingsverordening is op dit moment – in verband met de verkeersveiligheid –een verbod opgenomen op het vestigen een winkel binnen 2 kilometer afstand van een andere winkel op dezelfde weghelft van een provinciale weg. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn moet het vrij verkeer van diensten gewaarborgd worden en mogen (decentrale) overheden alleen onder voorwaarden beperkingen stellen aan de toegang tot of de uitoefening van een dienst. Hoe moet een dergelijk verbod, op grond waarvan eisen worden gesteld aan de afstand tussen winkels op een provinciale weg, geïnterpreteerd worden in het licht van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

Bekijk het antwoord

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord