logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Kan een gemeente in de vergunningsprocedure voor het openen van een bed & breakfast fysieke verschijning verlangen?

In de procedure voor het aanvragen van een vergunning voor het openen van een bed & breakfast in onze gemeente wordt op een bepaald moment verlangd dat de ondernemer fysiek aanwezig is. Wij vragen ons echter af of wij dit kunnen verlangen, ook met het oog op de toegankelijkheid voor dienstverrichters uit andere EU-lidstaten die mogelijk ook de vergunningsprocedure willen doorlopen. Welke verplichtingen worden gesteld aan de toegankelijkheid van de vergunningprocedure voor dienstverrichters?

Bekijk het antwoord

Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van bepaalde eisen bij een vergunningaanvraag voor evenementen?

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om bepaalde evenementen te organiseren, mits er onder andere gewaarborgd wordt dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager bepaalde gegevens te overhandigen aan onze gemeente over hoe aan de extra indieningsvereisten vanwege COVID-19 wordt voldaan. Tevens zijn er in onze gemeente momenteel bepaalde locaties uitgesloten voor vergunningverlening. Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van dit soort beperkingen en/of vereisten bij een vergunningaanvraag?

Bekijk het antwoord

Is een vestigingsverbod van een winkel vanwege verkeersveiligheid toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?

In een provinciale omgevingsverordening is op dit moment – in verband met de verkeersveiligheid –een verbod opgenomen op het vestigen een winkel binnen 2 kilometer afstand van een andere winkel op dezelfde weghelft van een provinciale weg. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn moet het vrij verkeer van diensten gewaarborgd worden en mogen (decentrale) overheden alleen onder voorwaarden beperkingen stellen aan de toegang tot of de uitoefening van een dienst. Hoe moet een dergelijk verbod, op grond waarvan eisen worden gesteld aan de afstand tussen winkels op een provinciale weg, geïnterpreteerd worden in het licht van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

Bekijk het antwoord

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen het afgelopen jaar veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Onze gemeente heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt geweigerd. De reden is dat er al een supermarkt gevestigd is in het winkelcentrum waarvoor de aanvraag gedaan werd. Met de komst van een tweede supermarkt zou de maximale verkoopvloeroppervlakte van supermarkten zoals vastgelegd in ons bestemmingsplan en de bijbehorende planregels worden overschreden. De supermarkt stelt nu dat de afwijzing in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Klopt het dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in supermarkten?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente in de vergunningsprocedure voor het openen van een bed & breakfast fysieke verschijning verlangen?

Antwoord in het kort Op grond van de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet moeten dienstverrichters alle procedures en formaliteiten voor de toegang tot een dienstenactiviteit elektronisch en op afstand kunnen doorlopen….

Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van bepaalde eisen bij een vergunningaanvraag voor evenementen?

Antwoord in het kort De Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123; hierna: Drl) zorgt ervoor dat dienstverleners in de EU zich onbelemmerd in een andere lidstaat kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten….

Is een vestigingsverbod van een winkel vanwege verkeersveiligheid toegestaan onder de Dienstenrichtlijn?

Antwoord in het kort Om te bepalen of het verbod in lijn is met de Dienstenrichtijn, moet eerst gekeken worden of het onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn valt, en…

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Antwoord: Ja, een gemeente kan te maken krijgen met de regels van EU-recht bij het aanbieden van reclamemogelijkheden of reclamediensten, zowel vanuit de aanbestedingsrichtlijnen, de mededingingsregels als vanuit de Dienstenrichtlijn….

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

Antwoord in het kort: De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben eind 2019 de Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening gepresenteerd. Daarin wordt…

Voor hoe lang mag onze gemeente een schaarse vergunning verlenen?

Antwoord in het kort: Op grond van het Europese beginsel van het vrij verkeer van diensten en de Dienstenrichtlijn mag de toegang tot de interne markt voor dienstverrichters niet onnodig…

Moet onze gemeente rekening houden met de Dienstenrichtlijn bij het instellen van een vuurwerkverbod?

De Europese Dienstenrichtlijn lijkt op zichzelf geen beletsel te vormen voor het instellen van een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Ook afsteekverboden voor particulieren vallen buiten de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn, aangezien deze niet gericht zijn tot dienstverrichters. Het maakt daarbij niet uit of een dergelijk verbod de hele gemeente of bepaalde gebieden binnen de gemeente beslaat.

Uitzonderingen voor commerciële partijen, in geval van een algemeen afsteekverbod, vallen mogelijk wel onder de toepassing van de Dienstenrichtlijn evenals een verbod op de verkoop van vuurwerk, eventueel in combinatie met een vergunningsstelsel. Ten slotte zouden vuurwerkverboden, die buiten de toepassing van de Dienstenrichtlijn vallen, een drukkend effect kunnen hebben op de handel in vuurwerk en daarmee als inperking op het vrij verkeer van goederen kunnen worden gekwalificeerd. Afwijkingen van de Dienstenrichtlijn of de vrij verkeersregels dienen deugdelijk te worden gemotiveerd.

Geldt de lex silencio positivo voor een watervergunning op grond van de keur?

Antwoord in het kort: De lex silencio positivo geldt niet zonder meer voor een watervergunning die door een waterschap wordt verleend op grond van de keur. Het hangt ervan af…

Wat is het IMI en hoe maken decentrale overheden gebruik van dit systeem?

Antwoord in het kort: Het IMI is een digitaal vraag- en antwoordsysteem, opgezet door de Europese Commissie, waarbij nationale overheden van de lidstaten in hun eigen taal contact kunnen zoeken…

Wanneer kunnen inwoners een beroep doen op de Verordening overlegging openbare documenten?

Antwoord in het kort: Ja, vanaf 16 februari 2019 kunnen Unieburgers een beroep doen op de Verordening overlegging openbare documenten. EU-verordeningen bevatten namelijk regels die direct gelden in alle EU-lidstaten….

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Antwoord in het kort: Ja, de dienstenrichtlijn is van toepassing op detailhandel in supermarkten. Het Hof van Justitie heeft in een uitspraak van 30 januari 2018 (Visser Vastgoed Beleggingen BV…

-->